نمونه سوال عروض وقافیه

الف) بخش قافیه (5/2 نمره)

1- با توجّه به بیت زیر به پرسش ها پاسخ دهید:     

«ویران دل و تـو در دل ویرانه ای هنوز/این خانه شد خراب و تو در خانه ای هنوز»

الف:واژه های قافیه و ردیف را مشخّص کنید.           

ب: حروف الحاقی و اصلی قافیه  کدامند؟                                                             

پ:قافیه ی بیت بر اساس کدام قاعده است؟                                                         

 2- چرا قافیه ی بیت زیر نادرست است؟                                                                                 

«چینیان و رومیان بحث آمدند         رومیان از بحث در مکث آمدند»

 3- در بیت زیر، چه نوع قافیه ای دیده می شود؟ 

«روزی که آمد سوی من، چون باغبان اندر چمن/ نیرو بسی دادی به تن، گفتم خوش آمد مرحبا»

 4- جای خالی عبارت زیر را با کلمه ی مناسب پر کنید.

«تکرار واژه ی قافیه ی مصراع اول را در غزل عیب ندانسته اند، حتی آوردن آن را در مصرع چهارم صنعتِ ............... به حساب آورده اند.

بخش عروض (6 نمره)

5- در کدام گزینه «ی» و «و» صامت به شمار می آیند؟

الف) بید، حور        ب) سیم، خنده رو         ج) صید، نو         د) ادبی، سروده    

 6- واژه ی «برافروخته» را یک بار با حذف همزه و یک بار بدون حذف همزه، تقطیع هجایی کنید.     

با حذف همزه:                       بدون حذف همزه:

7- نام ارکان معادل هجاهای زیر را بنویسید.         

الف: « U – U – »             ب:« – – – »

8-  تقطیع «ساقی جنّت» به صورت « – U U – – » با کدام اختیار شاعری مطابقت دارد؟                   

10-  کدام بیت وزن دوری دارد؟ چرا؟                                                      

الف) امتحان کـن کـه بسی گنـج مرادت بدهند    گـر خـرابی چـو مـرا لطـف تـو آبـاد کنـد

ب) هر غزلم نامه ای است صورت حالی در او     نامه نوشتن چه سود چون نرسد سوی دوست

 11- در بیت تقطیع شده ی زیر، سه اختیار وزنی و یک اختیار زبانی بیابید.                                

«من اگر کام روا گشتم و خوشدل چه عجب        مستحق بودم و این ها به زکاتم دادند»

مَ      نَ     گَر     کا      م     رَ     وا     گش     تَ     مُ     خُش     دِل     چ ِ     عَ    جَب    

U     U       –         –      U       U       –        –      U     U      –       –      U     U      –

مُس   تَ    حَق    بو     دَ      مُ     این     ها      بِ     زَ      کا       تَم         دا        دَند

-        U     U        -       -      U      U     -       -         U       -        -           -           -

12- یک مصراع از بیت زیر را تقطیع هجایی و تقطیع به ارکان نمایید؛ سپس نام ارکان و نام کامل وزن آن را بنویسید.                                                    

«نه چندان آرزومندم که وصفش در بیان آید        و گر صد نامه بنویسم، حکایت بیش از آن آید»

/ 0 نظر / 184 بازدید