پاسخ نامه ی دقیق وهماهنگ سوالات فصل اول تافصل نهم

                                                            پاسخ به سوالات امتحانی فصل اول :

الف: خود آزمایی  :

1- نیست باد درمصراع اول = باد وهوانیست /نیست باد درمصراع دوم = نابود شودوازبین برود.

2- پرده ها باهم جناس تام دارند.پرده ی اول = آهنگ ونغمه/پرده ی دوم = حجاب ومانع

3- دوربانور = جناس ناقص /چشم وگوش = مجاز ازکل ادراک وحواس/چشم وگوش = مراعات النظیر

4- هرشخصی صلاحیت گفت وگوی عشق رادارانمی باشد.

5- کشش انسان آگاه به سوی عالم معنا ،به سوی پروردگاروبه سوی کل وحقیقت هستی می باشد.

6- انسان سینه سوخته ورنج کشیده یا به عبارتی دل عاشق ودردکشیده.

7- بدحالان = کسانی که مسیرحرکت آن هابه سوی حق کند است./خوش حالان= رهروان راه حق که ازحرکت به سوی حق شادمان هستند.

8-  مغروربه عبادت واطاعت الهی شدن.

1-9-  عالم معنا

2-9-  جواب در سوال هفت توضیح داده شد.

3 -9- آهنگ ونغمه های نی رازدل عاشق رافاش وبرملا  می کند.

4-9- معشوق«پروردگار»،عشق ومحبت معشوق  

5-9- ماهی وآب به ترتیب استعاره از عاشق وعشق معرفت الهی /سیربادیر= جناس ناقص/روزش دیرشد= کنایه ازملول وخسته شد.

6-9- کسی که شایسته ی عشق وعاشقی نباشدیابه عبارتی عاشق نباشد.  

7- 9- پخته = عارف واصل/خام = بی تجربه درامرعشق،آن که راه عشق نسپرده است.  

8- 9- انعطاف پذیری ،عمومیت داشتن وهمگانی بودن

ب:‌ معنی ومفهوم شعرونثر:

1- برای بیان دردعشق سینه ی سوخته وعاشق می خواهم دلی می خواهم که دردعشق راکشیده باشد.

2- عشق باعث نالیدن نی می شود وهم چنین عشق موجب مستی آفرینی وجوشش شراب می گردد.

3- عاشق عمری غمگین است وروزهاراباسوزدل به پایان می برد.

4- نی داستان راه خونین عشق رابیان می کندوازقصه های عشق عاشقانی چون مجنون سخن به میان می آورد.

5- اگرروزهای عمر ازدست رفت اهمّیّت نداردزیراآن چه که برای عاشق مهم است تنها معشوق وعشق پاک است.

6- گرچه جان ،تن راادراک می کند وتن ازجان آگاهی داردوهیچ یک ازدیگری پوشیده نیست توانایی دیدن جان به هیچ چشمی داده نشده است.

7- فقط درگاه توراجست وجومی کنم تنهادرپی فضل وبخشش توهستم فقط توحیدویگانگی تورابرزبان می آورم زیراکه توسزاوارتوحیدویگانگی هستی .

8- حقیقت عشق راهرکسی درک نمی کندتنهاعاشق مَحرَم عشق است همان طورکه گوش برای ادراک سخنان زبان، ابزاری مناسب است.

9- خدایااجازه نده که خشم وعصبانیت صبروشکیبایی مراازبین ببردومرابی صبرگرداند.

10- پروردگارا !روا مدار که به خاطر هواوهوس حقی رانادیده بگیرم وآن رانابود کنم.

11- خدایابه من اجازه نده که کبروغروربورزم ومتکبر باشم.

12- پروردگارا ! به توپناه می برم ازاین که ستمگری رادررفتارظالمانه اش همراهی وستایش کنم.

13- خدایا! روامدارکه به خاطر خودپرستی وغرور ازکسب بزرگی هاوارزش هاناتوان شوم.

14- خدایااجازه نده که نسبت به سرگرمی ها وزشتی هاجسور باشم.

15- خدایا پناه می برم به توازاین که جویندگان راه را،هم چون خودم سرگردان وگمراه سازم.

پ:‌شعر حفظی :

1- 1 سنایی /توحیدتو      1-2-  وصف /شبه توگفتن    

1-3-  همه بیشی توبکاهی     2-  زیادمهم نیست.

1-3- مگرازآتش دوزخ بودش روی رهایی    

2-3- همه غیبی توبدانی همه عیبی توبپوشی  3-3- عزی /سروری

4-3- شبه /وهم   5-3- ازفضل توپویم    6-3- نماینده ی /سزاوار

ت: تاریخ ادبیات وسبک شناسی :  

 1- به شیوه ی آزاد.       2- حمد وستایش پروردگار    

 3- نیایش های لطیف وزیبا ازمعارف،آموزش های اخلاقی واجتماعی .   

 

پاسخ به سوالات امتحانی فصل دوم :

الف:‌خودآزمایی:

1- یکایک = ناگهان /شاه = ضحاک            

2- کنایه ازبدبختی وشکست.                       3- لف ونشر/تشبیه/جناس ناقص

4- حماسه ی طبیعی مانند: ایلیاد،ادیسه،گیل گمش وشاهنامه ی فردوسی /حماسه ی مصنوع مانند:‌ظفرنامه ی حمدالله مستوفی وانه اید ویرژیل.    

 5- خوهای اهریمنی وبیداد ومنش خبیث .        6- قیام علیه ظلم ظالم                             7- همه ی ظلم وستم شاه نصیب من شده است.

8- درباره ی جمشید/ناظربرکبروغروراو نسبت به پروردگار                                 

 9- دیو = ضحاک /کیهان خدیو = خداوند متعال

10-  بشتابید که این شاه دشمن ماست.          

11- الف:‌چهارجمله دارد.    ب:‌ مسند           12- خیره سر،خودرای ،مستبد،نالایق

13- وقتی رحمت خداشامل حال بنده اش شود حرارت آتش برایش مثل آب خواهد بود.

14- یعنی تحمل آتش دوزخ برای من ازاین تهمت نارواآسانترخواهد بود.                  

 15- همه به خاطر پاکی وبی گناهی سیاوش گریان وناراحت بودند.

16- دشت = مجازازمردم دشت.                                                                 

 17- کنایه = مصراع دوم کنایه است ازسرعت زیاد اسب.  

1-18- چون خودش راراست گومی پنداشت وپاک وبی گناه.

2- 18- گفت تحمل آتش دوزخ ازاین تهمت برایم آسان تراست اما اگرقراربرعبور ازآتش باشد قبول خواهم کردچون ترسی ازآتش ندارم.

19- یعنی هرگز ازپادشاه نیز نمی ترسم.                                                        

20- چون زمینه های ملی ،قهرمانی وخرق عادت دراین شعر دیده می شود.

21- شکوه ،عظمت     22- درسوال چهارده جواب داده شد.   

ب:‌معنی ومفهوم شعرونثر:

1- اگر کوهی از آتش باشد زیرپایم می گذارم وردمی شوم واگرقراربرعبورازآتش باشدبه راحتی می گذرم.

2- ضحاک باعصبانیت به کاوه گفت بگوکه چه کسی به توستم کرده است؟

3- کاوه فریاد زدکه ای دستیاران حکومت ظالم که ازخداوند جهان نیز ترسی به دل ندارید.

4- بهترآن است که از این کارزشت «اتهام سودابه به سیاوش»خودم رارهاکنم وآسوده خاطر باشم.

5- اگر می خواهی که حقیقت آشکارشود باید آزمایش کنی .

6- به قدرت خداوند بخشنده ازآتشِ به این بزرگی ترسی به دل ندارم.

پ:‌تاریخ ادبیات وسبک شناسی :

1- روان ،زریبا وجذاب است.                          2- اشخاص وحوادث                  

3- خرق عادت                 4- حماسه ی طبیعی      5- ایلیادو ادیسه

6- باتمام رقّتی که ازنظرعاطفی واحساسی درآن هاوجودداردقهرمانان ملی هستند.         7- هردواثرازدکترغلامحسین یوسفی می باشد.

 

پاسخ به سوالات امتحانی فصل سوم :

الف:خودآزمایی ها:

  1- گمراه نمودن وفریب دادن.              2- تشخیص وحس آمیزی     

 3- سرکشی درعشق رنج وگرفتاری بیشتر داردیاازعشق نمی توان گریخت.  

4- جان دادن وجان فشانی درراه عشق     

5- یعنی اگرخشنودی شیرین درسردادن وجان باختن شماباشد.    

6- بدون جان معشوق کی می توانم شکیبایی کنم؟       

 7- اراده = عزم وتصمیم/ارادت: دوستی ومحبت              8- همه ی انسان ها   

 9-  افق شعرهای غنایی است.                          

 10-  تضاد،‌ نوعی اسلوب معادله هم دیده می شود.           

11- جان فروشی درراه معشوق  

12- ازخودبی خود شدم ، بی تاب وبی قرارشدم.        

 13- زخمی = پرپرشدن/خمیازه= شکفتن وشکوفاشدن.      

  14-  اقیانوس /دراینجا تصورات وآگاهی های مردم.

15- زودگذروناپایداربودن                                 

16-  ناپایداری وگذرابودن دنیاوعمرانسان ها/ بی ارزش بودن دنیاوعزت وجاه آن /آگاهی اندک انسان هانسبت به هستی  

17- نفی ظاهربینی واین که عاشقان زشتی هاوبدی های معشوق رانمی بینند وبه آن توجهی نمی کنند.     

18- تشبیه «کمندنظر»/مراعات النظیر«اسیر،کمند،صید»/کنایه «اسیرکمند نظرشدن»     

 19- استعاره «شرر»/ایهام درکلمه ی  باری به دومعنی : یک بار وخلاصه      

 20- یادنکردن ازشیرین     21- فراررابرقرارترجیح دادن  

22- همواره شراب عشق الهی رابنوش وهمیشه عاشق باش وازاین مستی گرم وپرنشاط باش.   23- تشبیه/ایهام تناسب درواژه ی «مهر»/کنایه     

1-24- مشعل آسمانی و دختران پاک ومعصوم              

2- 24- جناس ناقص اختلافی وتضاد   

3- 24-  بلی ،ماه به نتایج کردارروزانه ی انسان هامی نگردو...  

4-24- پنهان کردن چهره به سبب شرمندگی             

1- 25- مغلول ومسلسل بردرخیمه افکنده اندرآفتاب. 

2- 25- یعنی دستورتوبدون چون وچراقابل اجراست.

3-25- مهمان نوازی ومهمان دوستی 

26- چون اعتقادداردکه دیوانه اگربه ماه نگاه کنددیوانه ترمی شود لذادوری فرهادازشیرین رابهتردانسته است.   

27- این غلام رابه خاطرمن آزادکن. 

1-28- دربرابر،درمقایسه با                            

2-28- شکوفاشدن وشکفته کردیدن       

3-28- تشخیص«اشارت کردن صبح» / گلستان استعاره ازدنیا/خنده واربودن کنایه است.      

4-28- گذراوناپایداربودن دنیا   

5-28- استعاره ازهرکس وهرچیزکوتاه عمروگذرا           

29- منیّت وغرورداشتن            30- دنیاوعمروزندگی آن     

31- دادن سردرراه شیرین.         32- خرده بگیرند ،ایرادبگیرند.    

 33- به خاطرعشق وعاطفه وگذشت مادربه خاطرفرزند.  

34- تأثیرستارگان برسرنوشت انسان ها                     

35- مهمان نوازی ومهمان داری

36- تشخیص، مراعات النظیر،کنایه                       

37- اقیانوس «تصورات وآگاهی های مردم.»             

38- غم اول = غم واندوه ودرد/غم دوم= غم عشق وعاشقی  

39- یادنکردن ازشیرین                                      

40- عیب جو= ظاهربین است./مجنون =به ظاهرتوجهی  نمی کندوزیبایی های لیلی رامی بیند.   

ب:معنی ومفهوم شعرونثر:

1- تازمانی که مادرتوزنده است زندگی درکام من وتوتلخ وزهرآگین است.

2- صبح باهررفتن وآمدن به مامی فهماندکه دنیاوزندگی درآن گذراوناپایداراست.

3- من چگونه می توانم محبوبم رانبینم درحالی که برای اولین باربامشاهده ی اوحقیقت وزیبایی واقعی را دیدم ودرک کردم.

4- امکان رفتن به نزددوست برایم میسرنشد مدتی راه راباپاومدتی نیزازروی شوق واشتیاق باسرپیمودم.

5- خداراشکرمی گویم که باروی آوردن گل«شیخ ابواسحاق» غروروتکبر سرمای دی وشکوه ظاهری خار«امیرپیرحسین»به پایان رسید.

6- من هم چون شبنمی ناچیزدرمقابل خورشید بودم وبه مددگرمای عشق تو به والاترین مرتبه رسیدم.

7- عزت وبزرگی تواجازه نمی دهدکه جزراست بگویی امامن برای این سخنِ تودلیلی می خواهم.

8- درراه عشق عصیان ونافرمانی کردم امانمی دانستم که هرچه تلاش کنم گرفتارترمی شوم.

9- به من می گویندای سعدی چهره ی سرخ وشاداب توراچه کسی زردوبیمارساخته است ؟من جواب می دهم که پیش ازاین چهره ام همانند مس سرخ وبی ارزش بود اکنون دراثرکیمیای عشق هم چون طلازرداما باارزش شده وتکامل یافته ام.

10- اگرچه درنظرتولیلی زیباومثل فرشته است اما در هرعضوی ازاعضای وجوداو عیب ونقصی دیده می شود.

11- چون اسیردریای توهّم هستیم تصورمی کنیم که به عمق حقیقت هستی دست یافته ایم درحالی که هنوزبه ساحلی بیشترنرسیده ایم.

12- آن راگرم وخون آلودبرای من می آوری تا کدورت های قلبم رانسبت به مادرت ازبین ببرد.

13- چون خسرودرجواب دادن به فرهادعاجزودرمانده شد دیگرزیادپرسیدن راصلاح ندید.

14- ولی انسان های بزرگ وآزاده به تعلقات دنیوی ووابستگی های مادی توجهی نمی کنند.

15- مواظب باش که ازروی خواری وحقارت پابرسرسبزه نگذاری چراکه آن سبزه ازخاک زیبارویی چون لاله روییده است.

16-  کاری نکن که درزندگی دچارمشکل وگرفتاری شوی وجهانی به این بزرگی برایت تنگ وتاریک شود.

پ:تاریخ ادبیات وسبک شناسی:

1-  منظومه ی خسرو وشیرین               

2- کشف المحجوب جلابی هجویری  3- شعر غنایی        4- نثرغنایی فارسی

5- درشعر فرخی       6- امیرخسرودهلوی/وحشی بافقی 

 7- محمدعلی اسلامی ندوشن     8- قرن چهارم

9- خویشتن خویش                           10- قرن ششم باپیشگامی سنایی

ت:حفظ شعر  :

1-  ازخودبه درشدم/این جهان به جهانی       

2- درشمارارچه نیاورد کسی حافظ را                  3- که به تدبیرتوتشویش خمارآخرشد

4- صبح امید که بُدمعتکف پرده ی غیب      5

- آن پریشانی شب های درازوغم دل                 6- عاقبت درقدم بادبهارآخرشد

 پاسخ به سوالات امتحانی فصل چهارم :

 الف: خودآزمایی:

1- حرام، حرام است چه زیادباشد چه کم.       2- گوشه نشین ومعتکف بودن.   

  3- گزنکرده پاره کردن.

4- چون منکران نمی دانندمنصورکیست ولی مریدان می دانند وانکارمی کنند.           

 5- حافظ را             6- ترسیم فسادوتزویراجتماع عصرخویش.

1-7-  زمان نوشتن حکم قتل منصور،جُنید،لباس متصوّفه رادرآوردولباس متشرّعان وظاهربینان راپوشید.       

2-7- یعنی به ظاهرحکم می کندنه به باطن.

8- کبروغروروتکبر.           

1-9- سکوت وخاموشی رااختیارکردن.    

2-9- به تحقیق ، حتما،هرآینه   

3-9- سکوت وخاموشی رابگزیند.

4-9- نشاید بریدن نینداخته/مفهوم کنایی آن اول اندیشه وانگهی گفتار.    

5- 9- روزقیامت                   

6- 9- صدف

7 - 9-  کسانی که پرحرفندوپشت سرهم صحبت می کنند.

10- آدم پرحرف وپرگو،کَرهست وسخنان دیگران رانمی شنود.    

11- رشوه دادن ورشوه گرفتن.     12- جواب درسوال یک خودآزمایی آمده.

13- سیاسی ، اجتماعی وروان شناسی          

14- شهادت باعث افتخاروزینت مردان خداست/خون مردان حق باعث جمال وزیبایی آن هاست.

15- خاموش باش ،سکوت کن.

ب: معنی ومفهوم شعرونثر:

1- روزی که قراراست من بالای داربروم تولباس متشرعان رامی پوشی وبه ظاهرحکم می دهی.

2- اندیشیدن دردرستی ونادرستی جواب بهترازآن است که مثل آدم های حاضر جواب بیهوده گوباشی.

3- رازدردرون دل توزندانی است مواظب باش بابازکردن دهان وصحبت کردن رازدلت فاش نشود.

4- پس به مکه رفت وباعمر بن عثمان مکی ملاقات کرد.

5- مردان خردمندودانا به آن سبب سکوت وخاموشی اختیارکرده اندکه می بینندشمع به خاطرزبان درازی می سوزد.

6- حلاج می گوید: اگرمردهستید«که نیستید» دست صفات مراکه دورپروازوبلند همت است ببُرید.

7- بسیارموردقبول واقع شدطرفداران بسیاری پیداکردوحلاج به سخنان مردم بی توجه بود.

8- قدمی دیگردارم که الان درهردوعالم مادی ومعنوی سیروسفرمی کنداگر می توانید آن قدم مراببُرید.

9- محتسب گفت خانه ی والی نزدیک است برویم آن جا.مست گفت: ازکجامعلوم است که خودوالی درمیخانه نباشد؟

10- محتسب گفت: یک نفرآدمِ هشیاربایدبه آدم مستی چون توشلاق بزند مست گفت:اگرمی توانی آدم هشیارپیداکن این جاهمه مست هستند.

پ:‌تاریخ ادبیات وسبک شناسی :

1- تذکره الاولیا         2- ازبرحسته ترین نمونه های شعرتعلیمی      

 3- تعلیم لغت          4- ازجهت مناظره هایش .

5- اخلاقی ، مذهبی وعرفانی       6- شاهنامه ی فردوسی/10باب     

 7- ترسیم فسادوتزویراجتماع عصرخود.    

8- درقدیم بیشترشامل سروده های اخلاقی ، مذهبی وعرفانی بودولی بعدازمشروطه درون مایه های سیاسی ، اجتماعی وروان شناسی پیداکرد.

ت:‌شعرحفظی:

1-  مستی به ره دید/ای دوست

2- گفت مسجد جایگاه مردم بدکارنیست.

3- توراتاخانه ی قاضی برم/قاضی نیمه شب بیدارنیست.

4- دیناری بده پنهان و/کار شرع

5- ازبهرغرامت 

 پاسخ به سوالات امتحانی فصل پنجم:

 الف:‌خودآزمایی:

1- سبزه هاوچمن هارادرفصل بهار              2- تسکین یافتن دردوورم کوه.    

 3- اسب سیاه= استعاره ازابر/لؤلؤتر= استعاره ازباران

4- گشودن بنددهان کوه«شکست سکوت»    5- برآمدگی کوه/برف              

 6- برف سفید               7- آسمان/ستارگان

8- مزرع سبزفلک دیدم وداس مه نو/یادم ازکشته ی خویش آمد هنگام درو     

  9- مسند                    10- سیاهی داخل گوش کبک

11- خودشاعر«انسان آزادی خواه»             12- موی+ ژه یا چه              

1- 13-  چهره های معنوی وپشت پرده 

2- 13-  آسمان

3-13- چون بدون معنویت وبدون درک عاشقانه ومعنوی است.    

4-13- نگاه ساده ،مذهبی ومعنوی نه نگاه علمی وجزئی نگر.

5-13- تسلی خاطر وآرامش.

ب: معنی ومفهوم شعرونثر: 

1- انگارکه مرغابی سفید لباسش راباصابون تمیزوپاک کرده است وکبک دری ساق پای خودرادرپیاله ی خون واردکرده وبیرون آورده است.

2- گل سوسن بویی هم چون بوی خوش کافورداردوبوته ی گل همانند جواهرفروشی،گل هاوشکوفه های خودرابه معرض نمایش گذارده است.

3- من ازوجودخود چنان اشعاروسخنان آتشینی برزبان جاری می سازم که آن دهان بندرابسوزاندونابودسازد.

4- روسری سفیدخودراازسربرداروبرتخت پادشاهی بنشین.«خفقان رانابودکن وقیام کن»

5- شباویزخودراازشاخه ی درخت آویزان کرده است وزاغِ سیاه رنگ، انگاربال های خودراباغالیه آمیخته وسیاه نموده است.

6- قمری هم چون سنجاب گلوی خودراپرازبادکرده وآماده ی آوازخوانی است وکبک مشک سیاه رنگ درسوراخ گوش خودریخته است.

7- بلبل ها وقمری ها به نشاط وشادی وآوازخوانی پرداخته انددروسط گلبرگ ها ی لاله نقطه ی سیاهی هم چون مشک نمایان است ودردهان زنبور عسل شهددیده می شود.

8- ابربهاری همانند سوارکاری اسب خودرابه سرعت می تازاندوازسُم این اسب سیاه «ابرها»قطرات باران هم چون مرواریدفرومی ریزد.

9- بلبل برشاخه ی پرطراوتِ گلِ سرخ به نغمه خوانی مشغول است وسبزه هاوچمن هادرفصل بهار دردشت وصحراروییده است.

10- ای دماوند تو هم چون مشت روزگارهستی که ازگردش دوران به ارث مانده ای وماندگارشده ای.

11- اگرخشم ونفرت خودراپنهان کنی به جانت سوگندمی خورم که تورانابود می کندومی سوزاند.

12- ای دماوندی که هم چون مادری سفیدموی هستی پندونصیحت فرزند سیاه بخت خودراگوش کن.

13- حق مردم خردمندایران راازاین انسان های نادان وپست بگیر.

14- گل لاله درکنارجویبارخیمه ی خودرابرپاکرده است خیمه ی لشگرچین«سبزه وچمن»سبزرنگ وسراپرده ی لاله به رنگ آتش ،سرخ می باشد.

15- برای این که انسان هاتورانبینندصورت خودراباابرهاپوشانده وپنهان کرده ای.

16- برای این که دردوورم قلب زمین «دماوند»تسکین بیابدمانند کافور که برروی زخم می نهندمرهمی ازبرف برآن گذارده اند.

17- روزگارکه هم چون دیوحیله گراست بردهانت بندمحکمی زده است.

18- ترس آن هاازطرف رومیان باشدکه باکشتی به آن جاحمله کنند.

19- ازطرفی که به خشکی راه داردگودالی بزرگ «خندق»کنده اند.

20-دیوارسمت شرق بارو،ازجنس سنگِ تراش خورده می باشد.وهم چنین کنگره هاوجایگاه های جنگ.

21- درمیان شهرمسجد جمعه ی بسیارتمیز وزیباومحکمی واقع بود.

22- ودرحیاط مسجد بنای گنبدی شکل بزرگی ساخته بودندودرزیرگنبدحوضی ازسنگ مرمروجودداشت.

پ:‌تاریخ ادبیات وسبک شناسی :

1- درسرودن قصاید فخیم واستوار.          2- جلال آل احمد    

3- ناتورالیسم/واقع بینی رابه جای تخیل              4- توصیف نمادین

5- توصیف نمادین                             6- توصیف تخیلی

ت: حفظ شعر:

 1- زشاخ درخت/غالیه                      

 2- گویی بطّ سفید جامه به صابون زده است        3- بانشاط/دردهن لاله باد

 پاسخ به سوالات امتحانی فصل ششم :

 الف: خودآزمایی:

1- می خواست به شیخ بوعبدالله بفهماندکه غروروگستاخی باعث دوزخی شدن انسان هامی شود.

2- آسایش اورابرهم زد.                                              

 3- اولاً:جام محل تولدخود جامی بود.ثانیاً:ارادتی که به شیخ احمد جام داشت.   

4- نمی توان به کسی برچسب بدنامی واتّهام زد.                 

5- ذهنم ورم می کردواطلاعاتم زیادمی شد.  

6- تمام کردن وبه پایان بردن/روی هم رفته ،کلاومجموعا.    

 7- نفس نفس می زدیابه عبارتی نفس عمیق می کشید.  

8- کسانی که درقیدتعلقات باقی مانده بودند.                      

 9- علوم ودانش ظاهری وسطحی رارهاکن.می خواست فقیه راهشیارگرداند.

10- الزام ودلالت به کسب وکار.     11- اجبارووادار/راهنمایی ودعوت    

  12- عادت کرده بود همه چیزرا گذران و همه ی احوال رادرمعرض تبدل تلقی کند.      

13- به مرغی که اززمین بالابپردهرچند به آسمان نرسد.     

14- سبکباری وتعالی روح.       15- آداب ورسوم . 

 16- اندیشه ، خلاقیت وبیان هنرسعدی.

17- اطلاعاتم زیادمی شد.ذهنم پرازاطلاعات می شد.       

 18- آثارسعدی .                    19- حس آمیزی     20- دل بریدن ازتعلقات هردوجهان .

21- بدون برداشتن قلم کلمه رامی نوشت وتمام می کرد.

پ: معنی ومفهوم شعرونثر:   

1- تعدادی ازجوانان می آمدنددرحالی که برهنه بودندوشلوارپای چرمین درتنشان بود.

2- بریدن ازمردم دنیا وقناعت پیشگی مولوی راکاملا بی نیازوتوانگر ساخته بود.     

3- آشنایی باسعدی ادبیات مرااستحکام بخشیدوقدرتمندساخت.

4- بعدازاین علوم ودانش ظاهری رارهاکن وبینش ومعرفت باطنی راپیش گیر.

5- یاران شیخ ناراحت وآشفته شدندوتصمیم گرفتندکه خانه راخراب کنند.

6- شیخ ماگفت کسی که شایسته ی سوختن درآتش باشدبااو به خاکسترمداراکنندبایدبسیارشکرگزارباشد.

7- تواضع وفروتنی مولوی حکایت ازآن داشت که اودربریدن ازجهان وتعلقات دنیوی وجودخودراازخودپسندی وغرورخالی کرده بود.

8- مردی رادیدکه دربداخلاقی وظلم وستم وفسادهای اخلاقی معروف ومشهوربود.

9- اگرازروی طمع شربتی نوشیدم مرابازخواست نکن اشتباه کردم چراکه دربیابانی گرم وبی سایه درفصل تابستان گرفتارآمده بودم وآب سردوگوارادردست داشتم ومبتلا به بیماری استسقانیزبودم.

10- باگفته ی مردم نمی توان به کسی برچسب بدنامی واتهام زد.

11- شیخ بوعبدالله خواروخفیف شد وبه خودآمدوفهمیدکه کاری زشت ازاوسرزده است.

12- باتسلیم به طریقت ودرویشی روح خودراازتعلقات ومادیات رهامی کرد.

13- عادت کرده بودکه همه ی دنیارادرحال تبدیل ودگرگونی وتغییر ببیند.     

14- مغزم پرازاطلاعات ودانستنی هاشده وورم کرده بود.

15- هیچ رسمی ازآداب ورسوم ایرانی نمانده بودکه سعدی به آن نپرداخته باشد.      

16- آزاد،مغرورانه،گستاخ واروچهارزانونشسته بود.

 پاسخ به سوالات امتحانی فصل هفتم :

 الف: خودآزمایی:

1- بی نصیب وبی بهره نبودم.                           

  2- تازمانی که هرامّت وملتی زبان ملی ومادری خودراارج وارزش بگذاردآزادی ورهایی خوداودردست اوست.

3- فابل                                                        4- بی نظم وترتیب ، بی دقت وگیج      

5- شرمنده وخجالت زده شدن.                        

 6- بی نهایت شادوذوق زده می شدم.

7- چشم مسلّح به عینک.                                 

8-  نقشه کشیدن وتوطئه کردن برای کسی .

9- پدرم فقیروبی پول بود و

/ 0 نظر / 67 بازدید