کنکوری های 91بخوانندضررنمی کنند...

تسلط برجدول زیر شماراازخیلی چیزها بی نیاز کرده وآمادگی شمارابرای درک مطالب بیشتر می کند:

عنوان

مثال

تکواژ

واژه

تکواژ آزاد

تکواژ وابسته

علائم جمع سالم«ها – ان – ون- ین – ات»

درختان /ارتباطات

آری

نه

نه

آری

کسره ی اضافه یا«یِ» بدل ازکسره

دوستِ من/ پای ِشکسته

آری

آری

آری

نه

شناسه ی فعل«چه موجود باشد چه محذوف»

رفتیم / می رفت «شناسه ی تهی دارد»

آری

نه

نه

آری

می /همی /نَ«م»/بِ

می روم/ بگویم

آری

نه

نه

آری

انواع «ی»

ü      نکره

ü      مصدری

ü      لیاقت

ü      نسبت

 

درختانی /میزی

خوبی «خوب بودن»

دیدنی/ خواندنی

ادبی /تهرانی

 

 

آری

 

 

نه

 

 

نه

 

 

آری

«ن» مصدری

دیدن /رفتن

آری

نه

نه

آری

حروف«اضافه،ربط،عطف،نشانه و...»

و– که – به – تا- برای – اما – را- ...

آری

آری

آری

نه

وندها:

پیشوند

میانوند

پسوند

 

بی کار/همراه

گفت وگو/سراسر

دانش/هنرمند

 

 

آری

 

 

نه

 

 

نه

 

 

آری

واج های میانجی

آشنایی/نیاکان/تشنگی

نه

نه

نه

نه

«ی»اسنادی

رستم تویی/تومعلمی

آری

آری

آری

نه

 

 • «ی»نشانه ی نکره اگر به کلمه ی مفردبچسبد معمولاًمعنی یک می دهدواگربه کلمه ی جمع بچسبد معمولاًمعنی یک سری می دهد.
 • ملاک شمارش واژه نقش پذیرفتن آن است یعنی هرچه نقش بگیردیک واژه است.البته دراین موردکسره «نقش نمای اضافه»استثناست.

سوال:چراواژه ی «گران قدر»یک واژه است؟زیرادرجمله یک نقش می گیردمثلا:درجمله ی «استادِگران قدررادیدم.»گران قدرصفت است و نمی توان به گران وقدر ،جداگانه نقش داد.

 • تمامی گروه های فعلی یک واژه به حساب می آیند.مثلا:دیده شده بود،شناخته شده است و داشتند برمی گشتند یک واژه حساب می شوند.
 • درتجزیه ی یک واژه به تکواژهای تشکیل دهنده بایددوچیز رادرنظر گرفت:

الف: تکواژ هاباید به اصل کلمه مرتبط باشند.مثلانمی توان واژه ی «تازه»رابه دوتکواژ «تاز»و«ه»تجزیه کردچراکه «تاز»بن مضارع تاختن ربطی به تازه ندارد.

ب:تکواژ های تجزیه شده بایددربیرون ازآن واژه، درجاهای دیگری اززبان فارسی نیزکاربردداشته باشند.مثلا:واژه ی «گلشن»یک واژه ی ساده می باشدچون باتجزیه ی این واژه به تکواژ های «گل»و«شن»می فهمیم که تکواژ وابسته یا پسوند«شن»درجاهای دیگربه عنوان وند یاتکواژ وابسته کاربردندارد.

 • کلماتی که به «گری» ختم می شونداگربدون«ی»معناداشته باشند«گر»و«ی»دوپسوند جداگانه هستند ودوتکواژ حساب می شوند.مثلا:مسگری: مس +گر+ی «3تکواژ»می باشد چراکه «مسگر»به تنهایی وبدون«ی»معنی دارد.واگربدون «ی»معنی نداشته باشد«گری» باهم یک تکواژ است. مانند:لاابالی گری: لاابالی +گری «2تکواژ»چراکه واژه ی«لاابالی گر»نداریم.
 • اسم خاص وغیراسم خاص درتکواژ شماری فرقی باهم نداردمثلا:جمال زاده = «جمال + زاد+ه» سه تکواژ داردچه اسم آقای جمال زاده باشدچه نباشد.
 • به تجزیه ی تعدادی ازواژه های مهم که می تواند درکنکور سراسری سوال شود به همراه توضیحات لازم ،درجدول زیر اشاره شده است.

 

واژه

تعدادتکواژ

تجزیه

توضیح

نظر کتاب یاکنکورسراسری

همایش

3تکواژ

هم+آی +-ِ ش

«ای»بن مضارع آمدن

 

کردار

2تکواژ

کرد+ار

«کرد»بن ماضی «کردن»

صفحه ی 148کتاب

ماهواره

2تکواژ

ماه+واره

دقت شود «واره»=وار+ه نیست.

صفحه ی 150کتاب

روایات

2تکواژ

روایت+ ات

کلماتی که «ت»دارندوقتی با«ات»جمع بسته می شوند«ت» آن هاحذف می شود.

 

**********

لغات

1تکواژ

لغات !

البته به نظر می رسد«لغت»+«ات»2تکواژ باشد امادرکنکورسراسری یک تکواژ گرفته شده است وآن ملاک ماخواهدبود.

سراسری هنر 82  ، سوال8

 سراسری هنر84 ، سوال12

سراسری ریاضی 88 ، سوال9

برخورد

2تکواژ

بر+خورد

درحالت غیرفعلی 2تکواژولی درحالت فعلی 3تکواژ حساب                              می شود«بر+خورد+تکواژ تهی

 

سراسری تجربی 87 ،سوال 7

بهره

1تکواژ

بهره

«بهر+ه» نمی باشدچون بهرمخفف بهره است.

سراسری ریاضی 84 سوال 11

روان

2تکواژ

1تکواژ

رو+ان

روان

اگربه معنی جاری باشد.

اگربه معنی روح باشد.

سراسری هنر83 ، سوال 10

بستنی

3تکواژ

بست+ن+ی

بستنی اول مایع است بعد خودرا                     می بندد.«سفت می شود»

 

***********

گونه

2تکواژ

1تکواژ

گون +ه

گونه

اگربه معنی نوع باشد.

اگربه معنی قسمتی ازصورت باشد.

 

************

سازمان

2تکواژ

ساز + مان

«مان»یک پسوند است.شبیه زایمان،ساختمان و…

صفحه ی 152

برومند

2تکواژ

بر +ومند

«ومند»پسوندی است شبیه «مند»

صفحه ی 150

گوارا

2تکواژ

گوار+ا

«گوار»بن مضارع گواردن یاگواریدن است.به معنی خوب هضم کردن.

صفحه ی 146

 

واژه

تعدادتکواژ

تجزیه

توضیح

نظرکتاب یاکنکورسراسری

سده

2تکواژ

سده + ه

«سد»تغییر املایی «صد»می باشد.

صفحه ی 148

نیست

3تکواژ

نه + است + تکواژ تهی

«نیست» منفی فعل «است» می باشد.

سراسری ریاضی سال 83 ،سوال10

دبستان

1تکواژ

دبستان

ساختارقدیمی دارد

 

دیوار

1تکواژ

دیوار

ساختارقدیمی دارد

 

دیوانه

1تکواژ

دیوانه

ساختارقدیمی دارد

 

وادار

1تکواژ

وادار

ساختارقدیمی دارد

 

ناودان

1تکواژ

ناودان

ساختارقدیمی دارد

 

ساربان

1تکواژ

ساربان

ساختارقدیمی دارد

 

دستگاه

1تکواژ

دستگاه

ساختارقدیمی دارد

 

شیرین

1تکواژ

شیرین

ساختارقدیمی دارد

 

تهمینه

1تکواژ

تهمینه

ساختارقدیمی دارد

 

مژه

1تکواژ

مژه

ساختارقدیمی دارد

 

کوچه

1تکواژ

کوچه

ساختارقدیمی دارد

 

استوار

1تکواژ

استوار

ساختارقدیمی دارد

 

تابستان

1تکواژ

تابستان

ساختارقدیمی دارد

 

زمستان

1تکواژ

زمستان

ساختارقدیمی دارد

 

دشوار

1تکواژ

دشوار

ساختارقدیمی دارد

 

نامه رسان

2تکواژ

نامه +رسان

دقت شود که «ان»درتکواژ «رسان» درحالت غیرفعلی جدانمی شود.

 

شاید

2تکواژ

1تکواژ

شای + -َ  د

شاید

اگربه معنی «شایسته است»باشد.

اگربه معنی احتمالاً باشد.

 

*************

کوزه گری

3تکواژ

کوزه+ گر+ ی

چراکه «کوزه گر»داریم.

 

وحشی گری

2تکواژ

وحشی +گری

چراکه«وحشی گر» نداریم

 

یاغی گری

2تکواژ

یاغی +گری

چراکه «یاغی گر»نداریم

 

باید

2تکواژ

بای + -َ  د

«بای» بن مضارع بایستن می باشد.

سراسری ریاضی 83 ، سوال 10

 • کلمات دارای «ال»و«تنوین»درفارسی شبه ساده حساب می شوند.مثال: عموماً «تنوین» دارد./امیرالمومنین«ال»دارد.
 • تکواژهای تصریفی نه ساختمان واژه راعوض می کنند ونه درواژه تغییر معنا ایجاد می کنند وعبارتند از:

الف: علامت های جمع: «ها،ان،ون،ین ،ات» .                 

ب: شناسه ها:«- َم،ی،- َ د،یم،ید، -َ ند»/نشانه های فعل :«می ،ب،ن»

ج: پسوندهای «تر» و«ترین».

 • تکواژه های اشتقاقی هم ساختمان واژه راعوض می کنند وهم درواژه تغییر معنا ایجاد می کنند.وعبارتنداز:«گر،گار،انه،ه،بان،ی»و...
 • تکواژ وابسته ی «ی»اگرنشانه نکره باشدتصریفی واگرنشانه ی صفت نسبی ونشانه ی مصدری باشداشتقاقی خواهد بود.

مثال: مردی آمد.نشانه ی نکره است وتکواژ وابسته ی تصریفی وتغییری درساده بودن واژه ی «مرد» ایجاد نکرده است.اما درجملات«مردتهرانی آوازخوان بود.»و«خوبی تورا فراموش نمی کنم.»به ترتیب نشانه ی صفت نسبی ونشانه ی مصدری می باشد ودرهردو،تکواژ وابسته ی اشتقاقی است وساختمان واژه هاراازساده به مشتق تغییرداده است.

********************

 • اجزای اصلی جمله عبارتند از:فعل،نهاد،مفعول،مسند،متمم فعلی
 • ملاک تشخیص برای تعداداجزای اصلی جمله فقط فعل جمله می باشد.
 • نهادچه موجودباشد وچه محذوف یک جزءاصلی جمله به حساب می آید.
 • برای تشخیص وجود مفعول درجمله این سوال رامطرح می کنیم: چه چیزی را؟/چه کسی را؟+ فعل.
 • برای تشخیص وجودمسندباید ببینیم فعل اسنادی است یانه؟فعل های اسنادی عبارتند از:

الف:است ،بود،شد،گشت،گردیدو هم معنی آن ها.

ب:نامیدن وهرچه معنای «نامیدن» بدهد؛مانند صدازدن،گفتن،خواندن،نام نهادن و...

پ: به حساب آوردن وهرچه معنای «به حساب آوردن» بدهد؛مانندمحسوب کردن،شمردن،پنداشتن،دیدن،یافتن، دانستن و...

ت:گرداندن وهرچه معنای «گرداندن» بدهد؛ مانند کردن، نمودن،ساختن و...

 • برای تشخیص وجود متمم فعلی ،نگاه می کنیم که آیا فعل به حرف اضافه ی اختصاصی نیاز داردیانه؟

بعضی ازفعل هایی که حرف اضافه ی اختصاصی دارندعبارتنداز:

باختن به/بردن «برنده شدن»از/رنجیدن از/شوریدن بر/گفتن به /آلودن به/ خریدن از/فروختن به /گنجیدن در/آموختن «یاددادن»به/آموختن «یادگرفتن» از/شنیدن از/پرسیدن از/دادن به و...

 • گاهی به جای مسند یک گروه متممی می آیدکه باوجودداشتن حرف اضافه ومتمم،مسند جمله به حساب می آیدوجمله سه جزئی مسنددارمحسوب می شود.مثال: این پارچه ازابریشم است. قسمت مشخص شده ،مسند جمله می باشدنه متمم.
 • جملات استثنایی یعنی جملات بی فعل که حالت اصطلاح دارند.این جملات سه نوعند:

الف:‌یک جزئی : سلام /افسوس/ آه /به سلامت/ به ا میددیدار/و...

ب: دوجرئی: عیدتان مبارک/دودوتاچهارتا/زیارت قبول/دست هابالا/و...

پ:‌سه جزئی: کاریعنی تلاش /عشق یعنی دوست داشتن/و...

 • اصوات یا شبه جمله هایی مانند :وه، هله،هان و...درفارسی جمله ی یک جزئی استثنایی هستند.البته هرجمله ی یک جزئی استثنایی لزوماًصوت نیست.
 • درجملات چهارجزئی گذرابه مفعول ومتمم گاهی متمم به شکل مفعول می آیدمثلابه جای جمله ی « مادربه کودک غذاداد» که چهارجزئی گذرابه مفعول ومتمم است گاهی می گوییم «مادرکودک راغذاداد»به چنین جملاتی چهارجزئی گذرابه دومفعول می گوییم.به عبارتی جملات چهارجزئی دومفعولی همان چهارجزئی مفعول ومتممی می باشندکه متمم فعلی آن هابه شکل مفعول درآمده است.این جملات معمولاًازمصدرهای پوشاندن،دادن، خوراندن،زدن و... ساخته می شود.
 • درتعیین نوع جمله ازمیان انواع متمم فقط متمم فعلی است که تاثیرگذاراست پس بهتراست انواع متمم رادرزیر آورده وتوضیحاتی رامطرح کنیم.

         انواع متمم: 

الف: متمم فعلی : همان متممِ فعل هایی هستند که حرف اضافه ی اختصاصی دارندودرجمله جزءاصلی جمله به حساب می آیند وقابل حذف نیستندیابه عبارتی درصورت حذف بودن هم جزء اصلی جمله هستند.

ب: متمم اسمی : بعضی ازاسم ها برای خود عین فعل ها ،حرف اضافه ی اختصاصی دارند یاهمیشه درجمله ها،متممی رابه همراه خود یدک می کشند .لذامتممی که به همراه این اسم هادرجمله می آیدمتمم اسمی می باشد.بعضی از آن اسم هاعبارتنداز: مصاحبه با/آشنایی با/نفرت از/علاقه به/نیاز به/آگاهی از/مهارت در/تسلط بر/و...

نکته: دربعضی مواقع سوال می شودمتمم مفعول ،متمم نهادومتمم مسندرادرجمله ی داده شده پیداکنید. منظور ازاین متمم هاهمان متمم اسمی می باشد.لذا اول، مفعول ،نهادومسند جمله راپیدامی کنیم که اسم می باشند ومتمم همراه آن هانیز متمم اسمی خواهد بود.

مثال برای متمم اسمی: درجمله ی «از آشنایی باشما خوشوقتم.» دواسم وجودداردکه متمم اسمی می خواهد وآن هاعبارتند از: خوشوقت از/آشنایی با/که متمم آن هانیز به ترتیب آشنایی و شما می باشد.

********************

 • برای تشخیص فعل مرکب ازفعل ساده یاتشخیص این که کلمه ی قبل ازفعل جزء فعل است یانه حتماباید به دوموردزیر توجه کرد:

الف:‌اگرکلمه ی قبل ازفعل نقش بپذیردجزءفعل نیست واگرنقش نپذیرفت جزءفعل می باشد لذا اگرکلمه ی قبل ازفعل نقش بپذیردفعل ماساده ودرغیراین صورت مرکب خواهد بود.البته توضیح این نکته ضروری است که لازم نیست کلمه ی قبل ازفعل همه ی نقش هارابپذیردفقط کافی است نقش های مفعول،متمم ،مسندوقیدراقبول کند وبیشترازهمه نقش های مسند ومفعول رامی توان به آن فعل داد.

ب:راه دیگر تشخیص ساده ازمرکب گسترش پذیری می باشد یعنی اگربتوانیم بین دوکلمه «جزءصرفی وجزء غیرصرفی»علامت های جمع،پسوندهای تروترین،صفت،مضاف الیه و«ی» نشانه ی نکره اضافه کنیم فعل ساده ودرغیراین صورت مرکب خواهد بود.

 • تمامی عبارات کنایی که معناومفهوم فعل رادارندفعل مرکب می باشند.

مثالی چند برای فعل مرکب وساده: 

جمله

ساختمان فعل

توضیح

اودیشب ساعت هاکتابش رامطالعه کرد.

مرکب

«مطالعه»متمم وقید نیست.مسندهم نیست چراکه «کرد» فقط به معنای «گرداند»فعل اسنادی می باشدواین جااین معنی رانداردمفعول هم نیست چراکه جمله مفعول دیگری دارد.پس مطالعه،هیچ نقشی را   نمی پذیرد.

اودیشب ساعت هامطالعه کرد.

ساده

مطالعه، مفعول است .چه کاری راانجام داد؟مطالعه را.«کردن»ب

/ 3 نظر / 151 بازدید
ساعد شاد منامن

سلام آقای حکمتی عزیز منتظر پیشنهادات و انتقادات ادبی جنابعالی از مطالب و مندرجات وبلاگ هستیم خیلی دوست داشتم نقدی بر نوشته های این حقیر بویژه زندگینامه های شهدا را از جنابعالی دریافت می کردم ،چرا که بر اساس داشته های دیمی خودم قلم رانده ام دست مریزاد یاحق

امکان دانلود مطالب درسی فراهم شود با تشکر

محمود

سپاس برای آموزش های عالیی ک در اختیار ما قرار دادین::::::