نمونه سوال ازدرس 1تا6زبان فارسی 3

نمونه سوال امتحانی زبان فارسی3 تجربی وریاضی  ازدرس یک الی شش

1-     چراتولید واحدهای زبانی زیر رایج نیست؟    5/1

الف:نسیم بامهربانی گونه ی گلبرگ هارانواز ش داد .            

ث: دانش آموزان کلاس سوم دبیرستا ن درس خوان می باشد.

2-     واژه ی« سرد» برطبق کدام الگوی هجایی ساخته شده است؟   1

3-     الگوی هجایی کدام گزینه نادرست است؟چرا؟      1 

الف:«صامت  + مصوت +صامت + صامت»        

ب: صامت + مصوت + مصوت + صامت

6- جمله ی زیرچه نوع جمله ی مستقلی است؟چرا؟   1

«دخترک یک بغل لاله ی سرخ راکه تازه از دامنه ی دل انگیز سبلان چیده بود،به مادرداد.»

7- باتوجه به عبارت«اگرعبارتی ارزشمند از بزرگان علم وادب دیدی،آن رادردفترت بنویس.»:

الف:‌جمله ازچند واژه وازچند تکواژ درست شده است؟    1

ب: «ی»درواژه ی «عبارتی» و««-ِ ش» درواژه ی «ارزشمند »چه نوع تکواژی است؟   1

پ:جمله ی اول چند وابسته ی پسین دارد؟    5/

ت:واژه ی «ارزشمند»چند واج دارد؟     5/

8- اِشکال ویرایشی  جملات داده شده،فنی است یازبانی ؟چرا؟    1

الف: کتاب گلستان به وسیله ی سعدی شیرازی نوشته شده است.                   

9- جمله های زیرراویرایش کنید.   1

الف:طرح اوازبی نظمی رنج می برد.    

پ:صبح وقتی اون اومدکه من ندیدمش .

10-  املای کدام گروه کلمه نادرست است؟  5/

  الف:‌ضیعتک حلال  ب:تأنّی ودرنگ   پ:لئامت وپستی ت: سمین وگران بها

11- املای کدام گروه کلمه درست است؟  5/

     الف:هزاحزوغریو      ب:هلاوت سخن      پ:دوروبرحذر  ت:گماشته ومنسوب

12- فعل «ترکید» راگذراکرده وباآن جمله ای بنویسید،سپس جمله رامجهول کنید.  5/1

 

13- اگرواژه های «پیامبر،کاروان، ملت،هیچ یک»نهاد جمله ای باشند فعل آن هابه چه شکلی می آید؟   1

 

14- درمتن داده شده به جای فعل ها ،گونه ی مودبانه ی دیگری به کارببرید. 1«چهارمورد»

«من آمدم تامطلبی رابه توبگویم وهدیه ای بدهم،اگروقت نداری می روم ،ولی ازتومی خواهم به حرف من گوش بدهی .»

 

 

 

 

/ 0 نظر / 53 بازدید