رمزموفقیت درچیست؟

مرد جوانی از سقراط رمز موفقیت را پرسید. سقراط به مرد جوان گفت که همراه او به کنار رودخانه بیاید. وقتی به رودخانه رسیدند هر دو وارد آب شدند به حدی که آب تا زیر گردنشان رسید. در این لحظه سقراط سر مرد را گرفته و به زیر آب برد. مرد تلاش می کرد تا خود را رها کند اما سقراط قوی تر بود واو را تا زمانی که رنگ صورتش کبود شود محکم نگاه داشت. سقراط جوان را ازآب خارج کرد و اولین کاری که مرد جوان انجام داد کشیدن یک نفس عمیق بود.
سقراط از او پرسید: «در زیر آب تنها چیزی که می خواستی چه بود؟»
مرد جواب داد: «هوا.»
سقراط گفت: «این رمز موفقیت است! اگر همان طور که هوا را می خواستی درجست وجوی موفقیت هم باشی به دستش خواهی آورد. رمز دیگری وجود ندارد»

/ 1 نظر / 15 بازدید
محمد امین وطن خواه

بسیار عالی است.از زحمات شما بی نهایت متشکرم.