ادامه ی نمونه سوال زبان فارسی

 

  • بخش زبان شناسی

درس ششم

1-     شکل های گوناگون هرزبان رانام ببرید.

2-     زبان چه ویژگی هایی دارد؟

3-     لهجه باگویش چه تفاوتی دارد؟

4-     گونه درزبان چیست؟

5-     تفاوت معنایی کلمه ی زبان رادرنمونه های زیر بیان کنید.

الف:‌خوراک زبان        ب:‌زبان رنگ ها         پ:‌زبان فارسی               ت:‌زبان پرندگان

6-     دوساختی بودن زبان چه فایده ای دارد؟

7-     صحیح وغلط بودن هریک ازجملات داده شده رابنویسید.

الف: مهم ترین ویژگی زبان انسانی دوساختی بودن آن است.

ب:‌به سبب ویژگی زایایی مامی توانیم به کمک نظام زبان که نامحدود است ،جملات زیبابسازیم.

پ:‌گوناگونی درعین یگانگی درزبان های انسانی به چشم می خورد.

8-     فایده ی ویژگی زایایی زبان چیست؟

9-     برای هریک ازویژگی های زایایی ونابه جایی زبان مثالی بزنید.

10-  تغییروتحول زبان ناشی ازچیست؟

11-  گویش های مختلف درچه مواردی باهم تفاوت دارند؟

12-   هریک ازمواردزیر جزء کدام یک ازگویش های زبانی به حساب می آید؟

الف:‌گویش زبان فارسی بعدازدوره ی ساسانی        ب:‌گویش آذری              پ:‌گویش بازاریان

13-  انواع گویش رانام برده وبرای هرکدام مثالی بزنید.

14-  براساس ویژگی .........................توانایی ایجادارتباط درانسان ،محدودبه زمان ومکان خاصی نیست.

15-   لهجه شکلی اززبان است که فقط در...................... باهم فرق دارند.

16-  به شکلی اززبان که شخص باتوجه به مخاطب خود از آن استفاده می کند..............................می گویند.

17-  به وسیله ی ویژگی .........................زبان ،می توان باصداهای اندکی ،کلمات زیادی راساخت.

18-   نمونه ی زیر بیانگر کدام ویژگی زبان است؟

«ب + ا + ر + ا + ن» = «ب +ا + ر+ی + د » = باران بارید.

19-   هریک از افرادزیررابابیان چه جملاتی به جشن تولدخوددعوت می کنید؟

 الف: معلّم                                  ب: دوست                      پ:‌عمو

20-   به شکل هایی اززبان که علاوه برتلفّظ ،درانتخاب کلمات وقواعد دستوری نیزباهم فرق داشته باشند..................می گویند.

21-  عبارت «خاقانی در توصیف آسمان ،شب وبه ویژه صبح وطلوع آفتاب ،دستی توانادارد.»‌مربوط به کدام ویژگی زبان است؟

22-  به سبب کدام ویژگی زبان می توان جمله ی «گل ها آهسته وآرام باهم زمزمه می کردند.»راخلق کرد؟

/ 0 نظر / 12 بازدید