نمونه سوال زبان فارسی 1

18- باتوجه به متن داده شده به پرسش هاپاسخ دهید.

« سلطان سنجر، خراسان رادردست غلامان ووزیران خویش واگذاشته بود.»

 الف:نقش کلمه ی «خراسان»رابنویسید.    5/                                                     

ب: کدام واژه «ضمیرمشترک»است؟      5/

پ:یک نقش نماپیداکرده ونوع آن رابنویسید.  5/        

ت:زمان فعل جمله رابه طورکامل بنویسید.   5/

19- گذرایاناگذربودن فعل جملات داده شده رامشخص کنید.    5/

الف: علی دوستان خودرانمی شناسد.         ب:اوهرهفته به سبلان می رود.

20- شناس یاناشناس بودن اسم های مشخص شده درجملات داده شده رابنویسید.        5/

الف: من کتاب راخواندم.            

ب:نهالی راکه کاشته بودم بادشکست.

21- ساختمان کلمات داده شده راازلحاظ ساده،مشتق ومرکب بودن بنویسید.         75/

الف: آموزش                  

ب: کتابخانه                    

پ:سهراب

ت:املاوبیاموزیم 3نمره

22- جملات داده شده راویرایش کنید.   1

الف: من گاهاًبه دوست داشگاهی خود سرمی زنم.

ب: خانم کمالی مدیره ی محترمه ی دبستان فردوسی است.

23- کدام گزینه ازنظر املایی نادرست می باشد؟      5/

الف: ریاهین وگل ها      ب: فریادونهیب      پ: آزوطمع        ت: بحردرکوزه

24- کدام گزینه ازنظر املایی درست می باشد؟     5/

الف:متعلّم ودردمند       ب:دشمن غاصب         پ:آمیخته واجین        ت: التذازادبی

25- دلیل نادرستی جمله ی«تاحال برعلیه کسی شکایتی ننوشته ام .» رابنویسید.    5/

26- گروه کلمات نادرست رامشخص کرده ودرست آن هارابنویسید.        5/

«خبث تینت،مقبل وخوش بخت،غناوثروت،ابهام وغموض،امیرومأمور»

/ 0 نظر / 3 بازدید