نمونه سوال زبان فارسی 2

1-  فرق بین زبان وگفتاررابنویسید.                                                                                     75/

2- خط ونوشتار ریشه در ..............................و..................................انسان دارد.                  5/

3- کدام جمله درست وکدام جمله نادرست است؟                                                             5/

                                                       الف:خط ونوشتاربه طورمستقیم وبه واسطه ی گفتار بازبان پیوندمی خورد.

ب: زبان وگفتاررادرخانه وپیش خودیادمی گیریم ومحتاج تمرین وپرسش نیستیم.

4- تعدادواج هاوهجاهای واژه ی «کاشانه»رابنویسید.                                                         5/

5- زبان فارسی 29واج داردکه به ...............صامت و.................مصوت تقسیم می شود.       5/

6- دربخش صرف به مطالعه ی ........................................واژه می پردازند.                        5/

7- برای هریک ازتکواژهای وابسته«پیشوند،میان وندوپسوند»مثالی بنویسید.                        75/   

 

1- شیوه های گردآوری اطلاعات برای تهیه ی گزارش  رابنویسید.                              75/

2-گام اول درنگارش مقاله..................................است.                                               5/

3- چهارموردازقسمت های تشکیل دهنده ی یک مقاله رابنویسید.                                1

4- قلاب[‍ ] درفرهنگ معین نشانه ی چیست؟                                                              5/

5- نقل مطالب ازکتاب های مرجع به سه شیوه انجام می پذیردآن هارابنویسید.             75/     

6- آن چه به تحقیق ارزش واعتبارمی بخشد چیست؟                                                    5/

7- چه زمانی به جای مصاحبه ازپرسش نامه استفاده می کنیم؟                                       5/

8- دلیل نادرستی جمله ی «جنگ هرروزه ازشدت بیشتری برخوردارمی گشت.»رابنویسید.    5/

 

1- چرادرجمله ی زیربایدبه جای «به وسیله» از «با»استفاده شود؟                                    5/

«نامه رابه وسیله ی پست سفارشی برایش فرستادم.»

2- دلیل نادرستی جمله ی «پیشنهادهای علمی فراوانی ازسوی متفکران ایرانی ارائه شده است.»رابنویسید.           5/

3- جمله ی کوتاه وبی فعل زیررابه صورت بلندوبافعل بنویسید.                                      5/

«مسلمان ودروغ؟»

4- دوموردازراه های انتخاب وگزینش صحیح کلمات رابنویسید.                                      5/ 

- گروه کلمات نادرست راپیداکنید ودرست آن هارابنویسید.«چهارمورد»                 1

«تعمّل ودقّت،شورای سیاست گذاری،منصوب ووابسته،خواب گزاردانا،سخن منظوم،موزّعان اوراق،جنگ ناخاسته،متابعت وپیروی،مخذول ونالان،صفات مذموم،ترجیه وبرتری،الیم ودردناک»

1- جمله ی هسته،جمله ی وابسته وپیوندوابسته سازرادرجمله ی مرکب زیر مشخص کنید.        75/

«تاازجان ودل نکوشیم به آزادگی وسرافرازی نخواهیم رسید.»

2- واژه ی «ساکت»رادردوجمله یک باربه صورت قید وباردیگر به صورت مسندبه کارببرید.                  5/

3- متمم کدام جمله قیدی است؟چرا؟                                75/

الف: آرش ازکوه دماوندآمد.                                  

ب:آرش به کوه دماوند نگریست.

4- ضمیرومرجع ضمیررادرجمله ی زیرمشخص کنید.              5/

«حقیقت همان اندازه رایج خواهد شدکه ماآن رارواج می دهیم.»

5- تعلقی یاغیرتعلقی بودن اضافه های داده شده رامشخص کنید.          5/

الف: مسافرقطار                  ب:داس مرگ       

6- ساختمان واژه های داده شده راازلحاظ ساده،مرکب و...بودن مشخص کنید.     75/

الف: حمایت کننده            ب:گریان                     پ:سفیدپوست

7- دلیل شناس بودن اسم مشخص شده درجمله ی «پرسیدم کدام کتاب راببرم؟»رابنویسید.          5/  

8- کلمه ی مشخص شده درجمله ی «ایران سرزمین فردوسی هاوبوعلی سیناهااست.»عام است یاخاص؟چرا؟        75/

9- فعل های «داردمی نویسد»و«خواهدآمد»رابه شکل منفی بنویسید.           5/

10- چرافعل جمله ی «اوهیچ وقت دست ازپاخطانمی کند.»مرکب محسوب می شود؟         5/

11- جمله ی «خیاط لباس های دانش آموزی رامی دوخت.»رابه شکل مجهول بنویسید.    5/

12- وجه افعال جملات داده شده رابنویسید.      5/

الف: شاید به خواب شیرین فرهادرفته باشد.              ب: دلم جزمهرمهرویان طریقی برنمی گیرد.

13- جملات زیر چند جزئی هستند؟به صورت کامل بنویسید.                    1

الف: مهارت اودرخواندن ستودنی است.

ب: علی دوست خودراقهرمان بزرگی می دانست.

/ 2 نظر / 8 بازدید
مهدی رنجبر

بالاخره سوالات را گذاشتید خیلی ممنون این سوالات واسه ترم اول هستش یا دوم[متفکر]

امیررضا سعیدی

سلام به استادی که تا آخر عمر درس زندیگیش را از حفظ تکرار خواهم کرد. عیدتان مبارک ممنون که نمونه سوال سال دوم را هم قرار دادید.ممنون به میثم هم سلام برسانید