قطعه ی هنرمندانه وادبی = عمودی وافقی بخوانید

ازچهره ی      افروخته      گل را    مفکن

افروخته        رخ مرو       تودیگر     به چمن

گل را           تودیگر    خجل مکن    ای مه من

مفکن         به چمن    ای مه من    قدرچمن

/ 0 نظر / 5 بازدید