نمونه سوالات درس یک ودوزبان فارسی 3تجربی ریاضی

  • ·       سوالات امتحانی ومهمّ مربوط به درس اوّل

1- زبان وسیله ی ....................بین انسان هاست.

2- کوچک ترین عنصریاواحد زبان ...............است.

3- همه ی زبان های بشری از ..................ساخته می شوند ودرنهایت به .....................تجزیه می شوند.

4- ازترکیب واج هاباهم دیگر واحدهای بزرگتری مانند ..................................و .........................ساخته می شوند.

5- دلیل این که واج های /ش/،/چ/و/د/نمی توانند به صورت «شْچْدْ»باهم ترکیب شوند چیست؟

6- براساس الگوی هجایی «صامت + مصوت»چهارموردمثال بزنید.

7- براساس الگوی هجایی «صامت +مصوت + صامت»چهارموزدمثال بزنید؟

8- براساس الگوی هجایی«صامت + مصوت + صامت + صامت»چهارموردمثال نویسید.

9- الگوی هجایی واژه های «استکبار،آبادانی،خویشتن،ابزار،ایمان،اُردک،موذّن،تربیت،آیینه»رابنویسید.

10- درزبان فارسی چگونه واج های نمی توانند درصورت داشتن الگوی هجایی درست،بلافاصله درکنارهم قراربگیرند؟

11- قواعدی که مانع اجتماع برخی ازواج درکنارهم می شودچه نام دارد؟  

12- چراساختن تکواژهایاواژه های «داگْکْ ،پِچْشْ، وتْدْ»نادرست است؟

13- هرتکواژیاواژه برای این که تولیدشود یااززبان های بیگانه واردزبان فارسی شود باید ازصافی ................عبورکند.

14- شرط کاربردپیداکردن هرواژه یاتکواژی درزبان فارسی چیست؟

15- چه قواعدی  به ماکمک می کندتابتوانیم ازترکیب تکواژهایاواژه های مناسب،گروه های اسمی ،فعلی وقیدی مناسبی تولیدکنیم؟

16- قواعدی که به هرگروهی اجازه ی نشستن درکنارگروه دیگررانمی دهدقواعد...........................نام دارد.

17- قواعدنحوی چه زمانی اجازه ی تولیدجمله هارامی دهد؟

18- قاعده ی نحوی ،جمله هارازمانی که مطابق ........................................باشد اجازه ی تولیدمی دهد.

19-دلیل نادرستی جمله ی «کیفم بادلخوری مدادش راتراشید.»چیست؟

20- اگرکسی ازمابپرسد:«امروزبه کجامی روید؟»ومادرجواب بگوییم:«شیشه شکستنی است.»کدام قاعده ی ترکیب رعایت نشده است؟

21- درعبارات داده شده کدام قاعده ی ترکیب رعایت نشده است؟

الف: ربْپْ    ب:دانش آموزان این دبیرستان درس خوان     

پ: کوه به آشیانه اش پروازکرد.     

ت: دیواستبداد،لب های فرخی یزدی رادوختند.                 

ث: مطالعه،درختان راآگاه می کند.                

22- چراالگوهای هجایی زیر درفارسی وجودندارد؟   

الف: مصوت +صامت + صامت          

صامت +صامت + مصوت

23- کدام دسته از قواعدترکیب مربوط به جمله،کدام یک مربوط به گروه وکدام یک مربوط به واژه وتکواژاست؟

24- آشنایی .................هراهل زبانی بازبان خودش اوراازقواعد ترکیب آگاه می گرداند.

  • ·       سوالات امتحانی ومهمّ مربوط به درس دوّم

1- بزرگ ترین واحد زبانی ........................است.

2- چراجمله ی «اخترشناسی علمی است که»جمله ی مستقل نمی باشد؟

3- جمله ی مستقل چند نوع است؟آن هارابنویسیدوبرای هرکدام مثالی ذکرکنید.

4- جمله ی مستقل جمله ای است که جرئی ...............................نباشد.

5- جمله ی مستقل یک فعلی را...........................وچند فعلی را..........................گویند.

6- جمله ی ........................جمله ای است که دست کم یک جمله ی وابسته داشته باشد.

7- از واحدهای سازنده ی زبان کوچک تراز واژه وبزرگ ترازگروه رابنویسید.

8- ازمیان گروه های تشکیل دهنده ی جمله ........................رامی توان حذف کردزیرا فعل ........................ندارد.

9- پس از جمله .......................بزرگ ترین واحدزبان است که از...............................ساخته می شود.

10- وجود وابسته هادرگروه..................................ولی وجودهسته درگروه ..............................است.

11- هسته ی گروههای اسمی ........................وهسته ی گروه های فعلی ..........................خواهدبود.

12- انواع واژه رانوشته وبرای هرکدام مثالی بزنید.

13- نوع واژه های داده شده راازنظر مفهوم مشخص کنید.  

   الف: باغبان       ب:از          پ:را    ت:نقش نمای اضافه    ت: «ی»اسنادی

14- هسته ی گروه های اسمی داده شده رامشخص کنیدوتعدادتکواژهاوواژه های گروه رابنویسید.

الف:ابزارهای گوناگون         ب:مشاهده ی اجرام آسمانی      

پ:‌شاخه های تخصصی         ت: تاریخچه ی جهان

15- نوع تکواژهای موجوددرواژه های زیررابنویسید. 

الف:دانش آموز     ب: رنگارنگ   

پ:چهارده ساله    ت:خودبین

16- تکواژ ی که کاربردومعنای مستقل دارد،تکواژ...........................نام دارد.

17- واج کوچکترین واحدصوتی زبان است که معنایی نداردولی ........................ایجادمی کند.

18- درمتن زیر ،جمله های مستقل ساده ومرکب رامشخص کنید.

«شاعری غزلی بی معناوبی قافیه سروده بود.آن رانزدجامی برد،پس ازخواندن آن گفت:«همان طوری که دیدید،دراین غزل ازحرف الف استفاده نشده است».جامی گفت :«بهتربودازسایرحروف هم استفاده نمی کردید.»   

  19- واژه های متشابه داده شده راباافزودن وابسته گسترش دهید.      

             الف: قدر/ غدر      ب:اساس/اثاث   پ:القا/الغا

20- باتوجه به جمله ی «جوانی اسفندیار فزونی نیروی رستم راخنثی می کند.»به پرسش های زیرپاسخ دهید.

الف:‌جمله ی بالاازچند تکواژوچندواژه تشکیل شده است؟      

ب:‌گروه های اسمی آن رامشخص کنید.    

پ:نقش واژه ی «اسفندیار»چیست؟                                            

ت:هسته ی گروه مفعولی راپیداکنید وتعدادواج های آن رابنویسید.

21- کدام گزینه ازاجزای اصلی  سازنده ی جمله نیست؟  

 الف:گروه اسمی     ب:گروه فعلی     پ: گروه قیدی    ت:گروه نهادی 

/ 0 نظر / 17 بازدید