آرایه ی اسلوب معادله

اسلوب معادله

یکی ازآرایه های مهم وارزشمند درکنکورهای سراسری آرایه ی اسلوب معادله است وآن آرایه ای است که :

الف: اگرمفهوم مصرع اول و دوم بیتی با هم برابر باشد یاهردومصراع به یک پیام ومنظوراشاره کرده باشندآن بیت دارای آرایه اسلوب معادله است.

عشق چون آیدبردهوش دل فرزانه را/دزددانا می کشد اول چراغ خانه را

دربیت بالا هردومصراع یک پیام ویک مفهوم دارند وآن این است که ،هم عشق وهم دزددانا"به رگ حیاتی می زنند."

ب:دراکثریت اسلوب معادله هامی توان تشبیهی عین یامشابه تشبیه مرکب رادیدیاپیداکردکه درآن مصراع اول مشبه ومصراع دوم مشبه به است.

 حریص رانکند نعمت دوعالم سیر/ همیشه آتش سوزنده اشتهادارد

دربیت بالانیز حریص وسیرنشدن درمصراع اول ،دومشبه هستندکه آتش سوزنده واشتهاداشتن درمصراع دوم به ترتیب مشبه به های آن هاهستند. 

پ:بین دومصراع درابیاتی که اسلوب معادله دارندعبارت "همان طورکه"و"ماننداین که"رابه راحتی می توان اضافه کردکه درابیات دیگر این گماردن این عبارات جواب نمی دهدومقبول نمی افتد.

عیب پاکان زودبرمردم هویدا می شود

همان طورکه/همان گونه که 

موی اندرشیرخالص زودپیدامی شود 

ت:درابیاتی که اسلوب معادله دارند مصراع های دوم همیشه مثال،مصداق وتوضیحی مناسب برای مصراع اول هستندیعنی اگرمصراع اول برای مخاطب ملموس وواضح نباشد می توان بامصراع دوم آن راتوضیح دادوبرای مخاطب روشن ومشخص کرد.

اظهارعجزپیش ستمگر زابلهی است / اشک کباب موجب طغیان آتش است

دربیت بالانیز اگرمخاطب یاخواننده متوجه معناومفهوم مصراع اول نشود می توان برای توضیح بیشترآن مصراع دوم راآوردکه کامل و واضح معنی مصراع اول رابیان کنید.

 نکته: درآرایه ی  اسلوب معادله یک مفهوم با دو مصداق متفاوت بیان می شود که اغلب یکی حسی و دیگری عقلی است و دو مصراع از جهت مفهوم با هم مساوی هستند. 

مثال:

 عقل چون آید برد هوش دل فرزانه را (حسی)

دزد دانا می کشد اول چراغ خانه را (عقلی)

×××

بی کمالی های انسان از سخن پیدا شود

پسته ی بی مغز چون لب وا کند رسوا شود

×××

 دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست

جای چشم ابرو نگیرد ، گر چه او بالاترست

/ 4 نظر / 3448 بازدید
محمد

...در حجله های سرد زمان ما نگاه روشن یک ستاره بارانیم اما در غربت چاه یوسف به تکرار عزیز مصر چشم دوخته ایم کامیاب وکامیار باشید

نسترن

مثل همیشه عالی دستتون دردنکنه ??

دیباچه ادب

خداوندا دوستی دارم آیینه تمام نمای عشق رسمش معرفت کردارش جلای روح و یادش صفا و دلارای من است پس آنگاه که دست نیاز سوی توآورد پرکن ازآنچه که درمرام خدایی توست....

سحر

عاااااااالی مثل همیشه.ممنون استاد[لبخند]