سخنانی کوتاه وآموزنده از علی «ع»

1- عجبت لمن أنکر النشاه الاخرى و هویرى النشاه الاولى.

 ترجمه:  در شگفتم، از کسیکه زندگى این دنیا را مى‏بیند، و باز زندگى دنیاى دیگر (آخرت) را قبول ندارد.

 2- اتقوا معاصى الله فى الخلوات فان الشاهد هو الحاکم.

 

ترجمه: در خلوت و تنهایى هم، از گناه و نافرمانى بپرهیزید، زیرا همان کسى که گناه شما را مى‏بیندیعنى خداوند خودش نیزدرباره ی آن داوری خواهد کرد.

3- سل من الرفیق قبل الطریق و عن الجار قبل الدار.

 ترجمه:   پیش از آنکه درباره ی راه بپرسى، درباره ی رفیق راه بپرس، و پیش از آنکه خانه انتخاب کنى درباره ی همسایه پرس و جو کن.

 4- التودد نصف العقل

 ترجمه:  دوستى و مهربانى با مردم، نیمى از عقل است.

 5- اکبر العیب أن تعجب ما فیک مثله.

 ترجمه: بزرگترین عیب آن است که: عیبى را که خود نیز داراى، در دیگران، عیب بشمارى.

 6- الغیبه جهد العاجز

 ترجمه:   غیبت کردن، آخرین تلاش آدم ناتوان است.

 7- أحبب حبیبک هونا ما، عسى أن یکون بغیضک یوما ما، و أبغضک هونا ما، عسى أن یکون حبیبک یوماما.

 ترجمه: در دوستى با دوست خود اندازه نگهدار، بخاطر آنکه شاید روزى با تو دشمن شود، و در دشمنى با دشمن خود اندازه نگهدار، بخاطر آنکه شاید او نیز، شاید با تو دوست شود.

 8- و أکثر أن تنظر الى من فضلت علیه فان ذلک من أبواب الشکر.

 ترجمه: به افراد پائین‏تر از خود، زیاد بنگر، که این نگریستن‏ها، درهاى‏شکر گزارى را به روى تو باز مى‏کند.

 9- اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، و اعجزمنه من ضیع من ظفربه منهم.

 ترجمه:  ناتوان‏ترین مردم کسى است که در بدست آوردن دوست، ناتوان باشد، و ناتوان‏تر از او، کسى است که دوست بدست آمده را، از دست بدهد.

/ 0 نظر / 4 بازدید