نمونه سوال زبان فارسی 1«درس پانزدهم»

  • ·         نمونه سوالات مربوط به درس پانزدهم:

1- زبان شناسی چیست؟

2- علمی که به شناخت زبان می پردازد ...................نام دارد.

3- زبان شناسی رامطالعه ی .................زبان نیز تعریف کرده اند.

4- منظورازکلمه ی علمی درتعریف زبان شناسی چیست؟

5- کدام جمله درست وکدام جمله نادرست آست؟

الف: درگذشته زبان رابه قصد شناختن خودآن مطالعه نمی کردند.              

ب:‌درزبان شناسی سنتی هدف ازمطالعه ی زبان حفظ کتب اسمانی وآثارادبی ازدگرگونی های ناشی ازگذشت زمان بود.

پ: ایجادارتباط میان اقوام وملل که به زبان های مختلف سخن می گفتنددرحوزه ی زبان شناسی جدید می باشد.

ت: زبان شناسی جدید زبان رادردرجه ی اول به قصد شناختن خود آن مطالعه می کند.

6- هدف ازمطالعه ی زبان در زبانشناسی سنتی چیست؟

7- عبارت «فقط به کشف واقعیات زبان می پردازد»مربوط به زبان شناسی .......................می باشد.

8- زبان شناسی جدیدعلمی است که ارآغاز قرن ........................شروع شده است.

9- نام های دیگرزبان شناسی جدیدرابنویسید.

10- یکی ازمشکلات مطالعه ی زبان ...................................آن است.

11- زبان شناسان برای رفع مشکل تغییروتحول دائمی زبان ...............................کنارمی گذارند.

12- عبارات«همی رفتم ، به باغ اندرون، شنیدستم ومراوراحسن گفتندی »مربوط به کدام زبان شناسی است؟

13- عبارت زیرراکه از حوزه ی زبان شناسی تاریخی است به زبان امروزی بازنویسی کنید.

الف:‌بارانکی خردخردمی بارید،چنان که زمین راترگونه می کرد.

ب: ازاین ناحیت خرماخیزدازهرگونه واندروی حیوانات اند عجب گوناگون.

پ:‌پس یوسف رابدان سرچاه بردند وجامه ازاوبیرون کردند ورَسَن به میان اوبستند.

ت:‌چون به بصره رسیدیم ،ازبرهنگی وعاجزی به دیوانگان ماننده بودیم وسه ماه بودکه موی سربازنکرده بودیم.   

14- مشخصات چهارگانه ی اسم های مشخص شده درجملات زیررابنویسید.«ازنظرشناس،عام وخاص، ساختمان وشمار»

الف: چنان که زمین راترگونه می کرد.     ب: ازبرهنگی وعاجزی به دیوانگان ماننده بودیم.     پ:‌پس یوسف رابدان سرچاه بردند.

15- دلیل نادرستی جمله ی داده شده رابنویسید.        

      «این گیاه دارویی خواص های زیادی دارد.»

16- چرا کلمات «اخلاق ها وحواس ها»ازنظر نگارشی درزبان فارسی نادرست هستند؟

17- کدام یک ازکلمات داده شده درفارسی به شکل مفرد به کارمی روند؟

الف: طلبه               ب:‌عمله                     پ: اسلحه              ت: هرسه مورد

18- کدام گزینه درزبان فارسی به شکل مفرد به کارمی رود؟

الف: اخبار                    ب: اخلاق           پ: حقوق                          ت:کتب

19- جمله ی «تمامی اخبارهاراازرادیوگوش می کنم .»درست است یانادرست؟چرا؟

/ 4 نظر / 27 بازدید
ساعد شاد منامن

سلام چرشبنه سوری خوب و خوشی را همراه خانواده برایتان آرزومندیم و سالی سرشار از برکت و موفقیت برایتان آرزومندیم و برای ایران عزیزیمان شکوه و سرافرازی و برای مردمانش عزت و بزرگی آرزومندیم یاحق

سرخوش غلامی منامن

سلام آقای حکمتی عزیز پیشاپیش سال جدید را برشما وخانواده محترمتان تبریک وسالی سرشار از شادی و شادکامی آرزومندم

یعقوب عنقا

رسيد مژده كه آمد بهار و سبزه دميد وظيفه گر برسد مصرفش گل است و نبيد مكن زغصه شكايت كه در طريق طلب به راحتي نرسيد آنكه زحمتي نكشيد ز روي ساقي مهوش گلي بچين امروز كه گرد عارض بستان بنفشه دميد بهار مي گذرد دادگسترا درياب كه رفت موسم حافظ هنوز مي نچشيد نو روز بایرامی مبارک

مهرداد

سلام بر آنان که لايق سلامند يک رنگ و يکدل و يک مرامند هم گلند هم گنجينه هم دوست هرچه از وي تعريف کني نيکوست سال نو بر شما مبارک باد