نمونه سوال

1-     کدام گزینه ازفواید املای تقریری نمی باشد؟

الف: مهارت گوش کردن راکسب می کنیم                     ب: نوشتاررابه گفتارتبدیل می کنیم

پ: شنیده هارابهتردرک می کنیم                                     ت: باتلفظ صحیح کلمه هاآشنامی شویم

2-     املای کدام گزینه نادرست می باشد؟

الف:متألّم ودردمند             ب:سپاس گذاری وتقدیر         پ: لذّت بخش وتأثیرگذار              ت:التذاذادبی

3- املای کدام گزینه درست می باشد؟    الف: حوروماه         ب: هول ووحشت       پ: لاغرونحیف   ت:بذل وبخشش

4-     کدام گزینه ترکیب وصفی «موصوف وصفت« می باشد؟

الف: رستم زال                  ب: آرش کمانگیر             پ:افراسیاب توران      ت: شاه سمنگان

5-     کدام گزینه ترکیب اضافی «مضاف ومضاف الیه »می باشد؟

الف: مردخداشناس            ب: آوازعشق                 پ: هوای معتدل                ت: دریای خروشان

6-    زمان کدام فعل بادیگران متفاوت است؟    الف: می نوشت       ب: بنویسد           پ: شنیده بود   ت: گرفته باشد

7-     بن مضارع کدام فعل درست نیامده است؟

الف: گسستن = گسل               ب: گداختن = گداخ           پ: کاویدن = کاو            ت: گماردن= گمار  

8-    کدام فعل به متمم فعلی نیازندارد؟               الف: می ترسد      ب: می شنود        پ: می پرسید   ت: می سپارد   

9-    شخص کدام فعل بادیگران متفاوت است؟   الف: بنویس         ب: خوانده است   پ: دیده باشی   ت: خواهی رفت

10-  تعداداجزای جمله درکدام گزینه بادیگران متفاوت است؟

الف: دوستم باعجله به دیدن من آمد.                                 ب: دانش آموزان کوشا،همیشه موفق هستند.

پ:بعضی ازدانش آموزان باسرویس به مدرسه می آیند.        ت: کودک باشادی ونشاط درحیاط مدرسه می دوید.

11-نقش کلمات مشخص شده درعبارت «حافظ، شاعر توانای قرن هشتم می باشدهمه اورابانام رندفرزانه ی شیرازنیز                   می شناسند.»به ترتیب کدام است؟

الف: نهاد،مفعول،صفت،مفعول              ب: نهاد،مسند،صفت،مفعول

پ: نهاد،مسند،صفت،مفعول                 ت:نهاد،صفت،صفت،مفعول

12-  کدام گزینه نهاد پیوسته ندارد؟

الف: مدیر مدرسه مارانمی شناسد.                        ب: اوبه دیداردوست مریضش رفته بود.

پ: شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد.            ت:موفقیت درگروه تلاش بیشترمی باشد.

13-شکلی اززبان که فقط درتلفظ باهم فرق دارد............می باشد.     الف: گونه      ب:لهجه    پ: گویش     ت: گویش معیار

14-مهمترین ویژگی زبان انسان ...............آن است.    الف: زایایی    ب: دوساختی بودن    پ: نابه جایی   ت: الف وپ

15-  کدام گزینه نادرست می باشد؟

الف: بین چند کلمه که اسنادواحدی داشته باشد ویرگول می آید.    ب: هنگام برشمردن اجزای یک چیز ،گیومه می آید.

نشان دادن پ: برای مفهوم تردید واستهزاعلامت سوال می آید.        ت:برای توضیح یک کلمه درپاورقی ازعلامت ستاره استفاده می شود.

شماره

الف

ب

پ

ت

شماره

الف

ب

پ

ت

شماره

الف

ب

پ

ت

 1

/ 0 نظر / 4 بازدید