نمونه سوال درس شانزدهم زبان فارسی 1

   نمونه سوالات مربوط به درس شانزدهم«گروه اسمی2»: 

1-وابسته های پیشین شش دسته اندآن هارانام ببرید.

2- وظیفه ی وابسته درگروه اسمی چیست؟

3- وظیفه ی وابسته هاتوضیح .....................................................است.

4- درجمله ی «سیمین همین انگشترطلایی راپسندید.»هسته ی گروه مفعولی کدام است؟

5- وابسته های پیشین رادرعبارت داده شده پیداکنید ونوع آن هارابنویسید..

الف: ازبررسی درسه ایالت اسلامی وپنج شهرمهم به این نتیجه رسیدیم.

ب:بزرگترین روزنامه ی اجتماعی زمان مااطلاعات است.

پ:‌درآن چندروزاختفای خود کوبنده ترین مقاله هارادرروزنامه ی توقیف شده ، به چاپ رسانید.

6- هسته ی گروه های اسمی داده شده رامشخص کرده ونوع وابسته های پیشین آن هارابنویسید.

الف: همین دودرخت            ب: هرهفت روزهفته    پ: کدام دودانش آموز؟ 

ت: عجب حکایت جالبی!      ث:بهترین پدردنیا        ج:فلان کس

7- نمودارپیکانی گروه کلمات داده شده رابنویسید.

الف:دومین ستون بلند.                    ب:‌چهارصفحه ی کوچک             

پ:‌چند گروه موفق.                       ت:آن مرددانا

ث:عجب رنگ قشنگی                  ج:کدام درخت تنومند؟

8- واژه های «کتاب و کار»راباتمامی وابسته های پیشین بنویسید.

9- کدام جمله درست وکدام جمله نادرست است؟

الف: وجود هسته درگروه اجباری  است.

ب:‌وجود وابسته درگروه اختیاری است.

پ: اولین کلمه ی کسره دارگروه راوابسته می گویند.

ت: اگر درگروهی کلمه ای نقش نمای اضافه نداشته باشد آخرین کلمه درآن گروه، هسته خواهد بود.

10- اگراز گروهی هسته رابرداریم باقیمانده ی گروه را...................... می گویند.

11- تمامی وابسته های پیشین ..................هستند .

12- این وآن وابسته ی پیشین ازنوع................... ودو،سه وچهاروابسته ی پیشین ازنوع ................ وهر،همه وهیچ وابسته ی پیشین ازنوع ................هستند.

13- صفت های شمارشی دودسته اند:

 الف: صفت شمارشی .........................ب: صفت شمارشی ...........................

/ 2 نظر / 23 بازدید
امیررضا سعیدی

سلام آقای حکمتی طبق معمول وبلاگت بروزه به وبلاگ من هم سر بزن قربانت.

یزدان رستمی

استاد حکمتی : سلام تازه با وبلاگتون آشنا شده ام امیدوارم بیشتر ازاین بتونیم از اشعار زیبایتان استفاده کنیم