سوالات درس اول ودوم زبان فارسی 2به همراه نکته های مهم درس:

سوالات مربوط به درس اول «زبان وگفتار»

1-     .................. یک ازتوانایی های ذهنی انسان است.ماحتی زمانی که سخن نمی گوئیم از .............برخورداریم.

2-     زبان مثل .............. ضرب است که خطاوواشتباه نداردوگفتار مثل ........ضرب ایت که امکان بروزخطاواشتباه در آن است.

3-     فواید تمایز میان زبان وگفتاررابنویسید.

4-     توانایی ذهنی زبان ِکرولال ها.......

  الف:‌به اندازه ی دیگران است.   ب:‌کمترازدیگران است  

پ:‌بیشترازدیگران است.              ت:‌هرسه مورد

5-     نمود آوایی گفتار درکرولال ها به شکل نمود ....................  دیده می شود.

6-     چرا گوناگونی سبکی ولهجه ای به یگانگی زبان آسیبی نمی رساند؟

7-     خطاواشتباهات گفتارناشی ازچه عواملی است؟

8-     اشتباه وخطا در....................رخ می دهدورفع واصلاح آن به                            وسیله ی ...................صورت می گیرد.

9-     آیا کسانی که به طورمادرزاد یا به سبب تصادف از قدرت گفتاربی بهره اند ،ازنعمت زبان محروم هستند؟چرا؟

10-  کدام جمله نادرست است؟چرا؟

الف: دامن زدن به دوییّت هاموجب شکست می شود.     

ب: دامن زدن به دوگانگی ها موجب شکست می شود.

11-  دلیل نادرستی واژه ی «رهبریّت» درنگارش امروز چیست؟

12-  چگونه می توانیم ثابت کنیم که کرولال هاازتوانش زبانی برخوردارهستند؟

***************************

سوالات مربوط به درس دوم «جمله»

  • نهاد جداهمان کننده ی کاریاصاحب خبردرجمله است که معمولادراول جمله می آید.
  • نهادپیوسته یااجباری همان شناسه هایی هستند که به آخرجزءصرفی فعل هااضافه می شوند.«/-َ م/ی/-َ د/یم/ید/-َ ند»شناسه های موجوددر فعل های مضارع می باشند.شناسه ی فعل های ماضی نیز عین مضارع می باشد بااین تفاوت که سوم شخص مفردفعل ماضی به استثنای ماضی التزامی شناسه ندارد.
  • نهاد جدادرسه حالت می تواند مطابق بانهادپیوسته نباشد.

الف: هرگاه نهاد مورداحترام قراربگیرد.

ب:‌هرگاه نهاد غیرجاندارباشد.

پ:‌هرگاه نهادیکی ازاسم های مبهم هریک،هیچ یک و...باشد.

 1-     نهاد جداوپیوسته رادرجمله ی «تهمینه نام پسرش راسهراب گذاشت.» مشخص کنید.

2-     آیا نهاد جداونهاد پیوسته درجمله ی «هریک ازشاعران نامدار درآسمان ادب فارسی می درخشند .» باهم مطابقت دارند؟‌چرا؟

3-     نهاد جدابانهاد پیوسته درچه مواردی می تواند مطابق نباشد. بنویسید.

4-     برای جمله های مقابل فعل هایی باشناسه ی مناسب بیاورید. 

   بادیگران چنان رفتار«کردن»که دوست داری باتورفتار«کردن»

5-     نهاد پیوسته  همان ..............است که ...................و....................فعل راتعیین می کند وقابل حذف نیست.

6-      اگر «من»یا«ما»همراه شخص دیگری ،نهاد قرارگیرد،فعل به صورت ........................می آید.

7-     اگرتویاشما یه همراه شخص دیگری-  جز من وما- نهاد قرارگیرد،فعل به صورت.....................می آید. 

8-     اگربه جای «و»،«با» بیاید ،فعل جمله باکلمه ی پیش از ...............مطابقت می کند؛زیراآن چه پس از..............می آیدجرء .................نیست.

9-     اگرنهاد جمله ای یکی ازواژه های گله، رمه، کاروان وقافله قراربگیرد فعل آن همیشه ...................خواهدبود.

10-  فعل کدام گزینه به صورت مفرد به کارنمی رود؟    

 الف: مجلس     ب: کاروان         پ:قافله          ت: مردم

11-   باتوجه به جمله ی «روزی رسول اکرم «ص»به خانه ی مادرم آمدند.»:

الف:نهاد جداونهادپیوسته رامشخص کنید.

ب: آیا نهادجدابانهاد پیوسته مطابقت دارد؟ چرا؟

پ: نمودارساده ی جمله رانیزرسم کنید.

/ 1 نظر / 7 بازدید
سرخوش غلامی منامن

سلام آقای حکمتی عزیز محرم امسال نیامدید واقعاَ جای شما خالی بود امیدوارم از عکسهائی که دررابطه با این روزها در وبلاگ جایگزین می کنیم استفاده لازم راببرید باتشکر