وابسته ی وابسته و...

4-     اگربعدازهسته ی بانقش نمای اضافه کلمه ی تنوین دارعربی بیایددرآن گروه حتماوابسته ی وابسته ازنوع قیدصفت دیده می شود. مثال: لباس کاملاًگرم

5-     اگربعدازهسته ی بانقش نمای اضافه صفت های اشاره،شمارشی،پرسشی ومبهم به همراه اسم بیایند وابسته ی وابسته ازنوع صفت مضاف الیه خواهدبود.مثال: کتاب آن مرد / دانش آموزان سه کلاس / اندیشه ی فلان دانشمندو...

6-     تمامی واحدهای شمارش درزبان فارسی وابسته ی وابسته ازنوع ممیّزخواهندبود.

مثال:یک تن سیب / چهاراصله درخت / سه فروندهواپیما

  •        ترکیب های وصفی:

ازآن جایی که یکی ازسوالات همیشگی واساسی کنکورهای سراسری شمردن ترکیب های وصفی است لذادانستن نکات زیردرموردترکیب های وصفی ضروری ولازم است:

1- چون دانش آموزان عزیز دردوران ابتدایی وراهنمایی صفت هایی راخوانده اندکه بعدازنقش نمای اضافه ی –ِ می آیدلذادریادوخاطرشان همان صفت های بیانی ابتدایی وراهنمایی ماندگارشده است وتوجهی به صفت های پیشین ندارندودرشمردن ترکیب های وصفی فقط به آن هااکتفامی کنند وجوابشان اشتباه ازآب درمی آید..

2 – تذکراین نکته ضروری است که ترکیب های وصفی دونوع هستند:

الف: موصوف وصفت = همان ترکیب های وصفی که ازدوران ابتدایی وراهنمایی بادانش آموزان همراه است به عبارتی «اسم + -ِ + صفت ببانی».

ب:صفت وموصوف = همان ترکیب های وصفی که ازسال اول دبیرستان بادانش آموزان همراه می شودوتأکیدبریادگرفتن آن ازسال اول برای دانش آموزان ضروری ولازم است به عبارتی همان وابسته های پیشین که به همراه اسم می آیندوترکیب وصفی می سازند.«این کتاب/دومرد/هرکس/چه کتابی و...

  • تمامی وابسته های پیشین صفت هستندوبه همراه اسم یاهسته ی خود ترکیب وصفی ازنوع صفت وموصوف می سازندبه جز شاخص.
  • اسم+ی بعدازنقش نمای اضافه صفت نسبی وترکیبِ آن ترکیب وصفی خواهدبود.
  • ترکیب های وصفی مقلوب نیزدرشمارش محسوب خواهندشد.
  • کلمات بروزن فاعل ومفعول عربی بعدازنقش نمای اضافه صفت هستندبه عبارتی درکنکوربه شکل صفت آمده اند.ترکیبشان ترکیب وصفی حساب شده است.
  • دربعضی مواقع نشانه ی نکره حایل ومانع می شودبین موصوف وصفت ،لذادرشمردن این گونه ترکیب هاهم بایدمواظب بودکه ازدست نرود.مثال: اثری ادبی /که دراین مثال «ی»نشانه ی نکره است وادبی صفت برای اثر.لذانشانه ی نکره مانع ازخودنمایی نقش نمای اضافه شده است.  
  • درشمارش ترکیب های وصفی مواظب معطوف به وابسته هاباشیم که فراموش نشوندچون معطوف به وابسته هانیز صفت محسوب خواهدشد.
  • وابسته های پیشین عبارتنداز:

الف: صفت های اشاره = این،آن،همین،همان

ب:صفت های شمارشی = صفت های شمارشی اصلی یک،دو،سه و... /صفت های شمارشی ترتیبی اولین،دومین،سومین و...

پ:صفت های پرسشی = کدام؟چند؟چه؟

ت:صفت های مبهم = هر،همه،فلان،دیگر،هیچ

ث:صفت های تعجبی = چه! عجب!

ج:صفت های عالی = تمامی «ترین ها»،بهترین،قشنگ ترین و...

چ:شاخص=القاب وعناوینی که دیگران رابرای مامعرفی می کنندمثال:     آقاجواد/عمورضا/سرگردکنعانی و...

نکته:تمامی وابسته های پیشین زمانی وابسته  هستندکه به همراه اسم یاهسته بیاینددرغیراین صورت خودهسته هستند ووابسته ی پیشین شمرده نخواهندشد.

  •  وابسته های پسین عبارتنداز:

الف:تمامی نشانه های جمع = ان،ین،ون،ها،ات

ب: نشانه های نکره«ی»

پ:صفت شمارشی ترتیبی نوع دوم= دوم،سوم،چهارم و...

ت:صفت بیانی = خوب ،زیبا،خودخواه و ...

ث:مضاف الیه

نکته:درشمردن وابسته های پسین به دانش آموزان عزیزتوصیه می شود که نشانه های جمع موجوددرعبارت ،نشانه های نکره وتمامی کلماتی را که بعدازنقش نمای اضافه ی –ِ آمده اندیک جاجمع کنند جواب سوال پیداخواهدشدبه عبارتی درشمردن وابسته های پسین دیگردانستن صفت یامضاف الیه ضرورتی نداردچراکه هردوبعدازنقش نمای اضافه می آیند.  

/ 5 نظر / 438 بازدید
لیلا

عالی بود استاد واقعا ممنون[گل]

مرتضی غلامی

سلام:لطفآ لوگوی سایت روستای منامن را لینک کنید<!-- Date ---> <object data=http://www.sarbazaneislam.com/php-manaman-1.php style="width: 100%;height: 130px;"> <embed src=http://www.sarbazaneislam.com/php-manaman-1.php > </embed></object> <!-- Date --->

همسفر اینه ها

...ما ازمده ایم در این شهر بخت خویش باید برون کشید از این ور طه رخت خویش؟؟؟؟؟!!!!!! کامیاب وکامران بادید

همسفر اینه ها

شرمنده عزیز جان برادر اصلاحیه ی پیام چند دقیفه ی قبل: ما ازموده ایم صحیح است که این گونه پوزش می طلبیم بهروز و شادان بادید

علیرضا

استاد عزیز،سلام عید فطر، روز چیدن میوه های شاداب استجابت را به همگی شما عاشقان و دلدادگان صیام تبریک و تهنیت عرض می نمایم.