نمونه سوال زبان فارسی 2

ب: بخش نگارش 5نمره

1-  درجمله ی «کشوربوسنی ،ازسه اقوام مسلمان،صرب وکروات تشکیل شده است.«چرا عبارت«سه اقوام» نادرست است؟    5/

2-  چرا جمله ی «شماری ازمسلمانان بوسنیایی توسط صرب ها کشته می شدند.»نادرست است؟      5/

3- گونه ی .................همان زبان رسانه های گروهی به ویژه روزنامه هاست .   5/

4- دوموردازویژگی های زبان محاوره ای رابنویسید.     1

5- طرح درنوشته های بلند..............................و................................. ودرنوشته های کوتاه................................است.   75/

6- دومورداز راه های انتخاب عنوان نوشته رابنویسید.  5/

7-  دوموردازنتایج سودمند فضاسازی رابنویسید.    1

8-  کاربرددرست علایم نگارشی واصلاح بندهامربوط به ویرایش ........................می باشد.

پ:بخش دستور 8نمره

1-  آیانهاد جداوپیوسته درجمله ی «هریک ازشاعران نامداردرآسمان ادب فارسی می درخشند.»باهم مطابقت دارند؟چرا؟    75/

2- اگرنهادجمله ای یکی از واژه های کاروان یاقافله باشد فعل آن جمله همیشه ..................خواهدبود.    5/

3- باتوجه به جمله ی »ادبیّات غنایی به بیان احساسات شخصی انسان می پردازد:

الف:  زمان وشخص فعل جمله رابه صورت کامل بنویسید.    5/

ب:فعل جمله گذرااست یاناگذر؟چرا؟        75/

پ:جمله چندجزئی است؟    5/

ت:وجه فعل جمله اخباری است یاالتزامی ؟   25/

ث:ازفعل جمله ،مضارع مستمر درسوم شخص جمع بسازید.                                                                             

- نوع متمّم رادرجملات داده شده مشخص کنید

الف: اوازتاریکی می ترسد.   25/

ب:رضا درموسیقی مهارت دارد.   25/

پ:اودوستانش رادرخیابان دید.    25/

5- ازمصدر«پرداختن»،بن مضارع،صفت مفعولی،ماضی مستمردرسوم شخص مفردومضارع اخباری دراول شخص جمع بسازید.  1

6- جمله ی«علی ازمدرسه آمد.» راگذراکنید سپس جمله ی گذراشده رامجهول نمایید.     1

7- مجهول فعل معلوم ومعلوم فعل مجهول داده شده رابنویسید.    5/

الف: دیده بشود.                                         ب: می سازد.

 8- ساختمان فعل رادرجملات داده شده بنویسید.«ساده،مرکب،پیشوندی»

الف:هنگام مد آب دریابالا می آید.   25/

ب:علی پدرش راخیلی دوست دارد.    25/

پ:او کتاب راازقفسه برمی دارد.25/

9- فعل جمله ی «بهرام داردنامه می نویسد.»رامنفی کنید.     25/

10-  برای بیان کاری که درزمان گذشته به طورکامل انجام گرفته است به کارمی رود.     25/

الف: ماضی ساده              ب:ماضی استمراری             پ: ماضی نقلی                ت: ماضی بعید

ت:املاوبیاموزیم 3نمره

1-  گروه کلمات نادرست راپیداکرده ودرست آن هارابنویسید.    1

«محضوظ وبرخوردار،بحبوحه ی مسابقه،مذلّت وخواری،قدقن وممنوع،مضغ وجویدن،محظورورودربایستی،  خشم وغیض،عفریت واهریمن،سفاحت ونادانی ،جملات تأثیرگذار،مدح وذم،معزول وبرکنار»

2- کدام جمله نادرست است؟چرا؟      75/

الف: آخرین مسابقه ی فوتبال رادیدم.                       ب: مدخل ورودی آرامگاه سعدی کجاست؟

3- دلیل نادرستی جمله ی داده شده رابنویسید.   5/

«انبیای الهی دربرابرظالمان قیام وپیام حق رابه گوش آنان رساندند.»

4- جمله ی «برعلیه دانش آموزان خاطی گزارشاتی به مدیرمدرسه تقدیم شده است.»راویرایش کنید.   5/   

5- خطّ ........................برای املا توصیه نمی شود.      25/   

/ 8 نظر / 18 بازدید
مهشید

سپاسگزارم بسیار مفید بود

مهسا

خیلی خوب واستاندارد بودن مرسی

.

دوست عزیز در سوالات اشکالاتی بود: در سوال 2 که گفته شد کدام گزینه نادرست است هر دو گزینه نادرست است در صورتی که سوال گفته کدام یک نادرست است!هم چنین در سوال 6 که گفته شده گذرا کنید لازم به ذکر است که فعل آمد ناگذرا میباشد و این امکان کلا وجود ندارد که جمله گذرا باآن بنویسیم و هر چیزی که بنویسیم یا در نقش قید ظاهر میشود یا متمم قیدی که هر دو در این جمله قابل حذف میشوند. در ضمن خوشحال میشوم اگر جواب سوال یکی مانده به آخر را برایم بنویسید البته حدس خودم این است:به مدیر علیه دانش آموزان خاطی گزارش هایی داده شد. باعث خوشحالی من است که به سوالاتم پاسخ دهید.با تشکر

.

سخن شما متین ولی دانش آموز دوم دبیرستان فقط این را میداند که آمد ناگذراست و این را نمیداند که میتواند با امانه گذاری سببی آن را گذرا کند! با تشکر فراوان از توجهتان[گل]

حسین

برای بنده خیلی مفید واقع شد با تشکر.

فاطمه

مرسی خوب بود ولی عالی نبود

زینب

سلام تشکر.کاش جوابای درستشم میزاشتین.

حسینی

ممنون از سوالات خوبتون لطفا سوالات بیشتر ونکته دار تری رو قرار بدین .......باتشکر