نمونه سوال سال زبان فارسی اول

 

الف:بخش زبان شناسی 4نمره

1-  اجزای سازنده ی زبان دردرجه ی اول........................است.    5/

2- انتقال پیام درارتباط زبانی معمولا درقالب ..............صورت می گیرد.    5/

3- جملات نامحدود رابه کمک کدام ویژگی زبان می توان ساخت؟     5/

4- لهجه راتعریف کنید.    5/

5- مهم ترین ویژگی زبان انسان........................است.   5/

6- برای ویژگی نابه جایی زبان مثالی بنویسید.     5/

7- هریک ازگویش های زیر جزءکدام یک ازگویش های زبان به حساب می آید؟

    الف: گویش واعظان وبازاریان       ب: گویش همدانی

ب:بخش نگارش 5نمره

8- درنوشتن بایدبه اصل ...................و............................توجه کنیم.      5/

9- کدام یک ازویرایش هایمربوط به جنبه های دستوری، نگارشی واملایی اثراست؟    5/

10- عبارت «پیامبرفرمودندطلب دانش برهرمسلمانی واجب است»رانشانه گذاری کنید.    5/

11- ......................یکی ازراه های پروردن معانی است که معمولا بین دوامر بااعتباری یکسان انجام می شود.   5/

12- دوموردازراه های تمرین مهارت درنویسندگی رانام ببرید.   5/

14- «لعل»درزبان علمی وادبی برچه چیزی دلالت می کند؟    1

15- درنوشته ی  ...............چند پهلو نوشتن عیب ونقص به شمارمی آید.   5/

16- دوموردازمواردکاربرد «ویرگول/ ، /»رابنویسید.     1

پ:بخش دستور 8نمره

17- هسته ی گزاره ....................ونشانه ی فعل ..................است.     1

18- درجمله های زیر نوع فعل راازنظر گذراوناگذربودن مشخص کنید.    75/

الف: هوای شهرمان گرم است.          ب: کودک دوید.

19-  درجمله ی زیر ازمصدرداخل گیومه فعل مناسب بسازید.    5/

سخنان بزرگمهررابه اطلاع مردم ایران «رسیدن»

20- درجمله ی «دیروزعلی به مدرسه نرفت.»نهاد جداونهاد پیوسته رامشخص کنید.     1

21- فعل «می نویسد»راباحفظ شخص به زمان های خواسته شده برگردانید.     1

الف: گذشته ی ساده           ب: گذشته ی نقلی         

پ:حال التزامی         ت:گذشته ی استمراری

 

 

 

 

 

 

22- نام هریک از اجزای جمله ی داده شده رابنویسید.  1  

«اونامه رابرای دوست خودفرستاد.»

23- زمان افعال داده شده رابنویسید.  1 

  الف: می رویم                 ب: برده باشیم                 

پ: داشته باشم                 ت:دیده ایم

24- جدول زیرراکامل کنید.          1

صفت مفعولی

بن مضارع

بن ماضی

مصدر

فعل

..........................

........................

.......................

.................

می دیدم

25- فعل های «دوید»و«پرید»راگذراکنید.        5/

26- شناسه همان نهاد............................می باشد.      25/

ت:املاوبیاموزیم 3نمره

27- صحیح کلمات داده شده رابنویسید.    75/

الف: محترمه                                   ب: پیشنهادات                           پ:گاهاَ     

28-  گروه کلمات نادرست کدام گزینه است؟      5/

الف: التذاذادبی                      ب:حُرم آفتاب          

پ: خبث طینت                     ت: ریاحین وگل ها

29- گروه کلمات درست کدام گزینه است؟   5/

الف: حوضه ی زبان شناسی       ب:برخواسته ازدل     

پ: مزایا ومحاصن                     ت:متحیّرومبهوت           

30- کدام جمله نادرست است ؟چرا؟     75/

الف: من شخصاَبه مسائل درسی برادرم رسیدگی می کنم.

ب: من ناچاراَتقاضای شمارامی پذیرم.   

31- دوفایده ی املای تقریری رابنویسید.     5/

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
محدثه

ممنون از زحماتتون[لبخند]