حسنک کجایی؟

یعنی من سیرسیرم حسنک نیایی!!!

یعنی این چه کاریه؟چه ماجرایی؟!

درکه تق تق بخورد به یاد آن روز

نا،ندارم که بپرسمش شمایی؟؟ 

تونیامدی گرسنه ماندیاران

چشم بردر،که عزیزمن بیایی...کاش حسنک بودنمی آمد،کاش بود دیردیربه ماسرمی زد،اگربود گرسنگی احساس نمی شدچون دوستمون داشت،ماهم اورادوست داشتیم.یادبادآن روزگاران یادباد.

 

/ 1 نظر / 42 بازدید
فرهاد پیرهن دریده

عالی