مثل دست کاری شده

آیا تابه حال مثل معروف «گرگ باران دیده» راشنیده اید؟

 قطعاشنیده ایدومی دانیدکه مفهوم این مثل، انسان هایی هستند که

 سردوگرم روزگارراچشیده اند وتجربی کافی رادرهمان زمینه به

 دست آورده اند.پس بیایید اصل ودرست آن رایادبگیریم وآن این

است که «باران»درمثل فوق «بالان» است نه باران .

بالان یعنی دام وتله ای که انسان به وسیله ی آن حیوانات دیگر رااسیر

وگرفتارمی کند.

پس گرگ بالان دیده یعنی گرگی که تجربه ی افتادن به دام وتله رادارد

ودیگر گرفتارآن نخواهد شد.از آن به بعد مثل ومعروف شده درمعناومفهومی

 که درسطوربالاذکرشد. وبالان به مرورزمان جای خودرادرمحاورات مردم به

باران داده است.

/ 0 نظر / 4 بازدید