نمونه سوال زبان فارسی سال اول

الف:بخش زبان شناسی 4نمره

1- جمله ی «بهارشما خرّم باد»ازچند نشانه تشکیل شده است؟    5/   

2- درجمله ی «سیمرغ پرنده ای افسانه ای است که برکوه قاف مسکن دارد.»ازکدام ویژگی زبان استفاده شده است؟    5/

3- لهجه راتعریف کنید.    1

4- رابطه ی معنایی میان هریک ازکلمات داده شده رابنویسید.    75/

الف:دانش آموزومدرسه           ب: شادی ونشاط           پ: بالاوپایین

5- هدف ازمطالعه ی زبان درگذشته چه چیزهایی بوده است؟      75/

6- مطالعه درباره ی گویش واعظان وبازاریان مربوط به گویش ................است.   5/

ب:بخش نگارش 5نمره

7- به جای واژگان زیربرابرهای مناسب بنویسید.   1

الف: ازجای بشد.                               ب:گفته آمد.

8- فرق نوشته ی علمی بانوشته ی ادبی چیست؟    1

9- کدام نوع ویرایش مربوط به آراستگی ظاهری ونظم وترتیب بخشیدن به اثراست؟   5/

10- غرض ازمقایسه چیست؟    75/

11- عبارت داده شده رانشانه گذاری کنید.   75/

«صاحب نظران آموزشی می گویندشرط درست نوشتن درست فهمیدن است»

12- دلیل ارزشمند ی کتاب خاطرات بزرگان چیست؟     5/    «دوموردبنویسید.»

13- عام ترین وصمیمانه ترین نوع نوشته .......................است.5/

پ:بخش دستور 8نمره

14- نقش نماهای موجود درعبارت «ای پروردگارم،عاشقانه تورامی ستایم.»دونقش نماپیداکرده ونام آن هارابنویسید. 1    15- حرف ربط وابسته ساز وهم پایه ساز رادرنوشته ی زبرمشخص کنید.    5/

«اگرمی خواهید به تکامل برسید وپیشرفت کنید،بایدپشتکارداشته باشید.»

16- جدول زیرراکامل کنید.      1

صفت مفعولی

بن مضارع

بن ماضی

مصدر

فعل

..........................

........................

.......................

.................

می دیدم

17- درعبارت«ازآن روزی که استادم رادربرترین موقعیت علمی یافتم چندماهی می گذردکه هیچ خبری ازاوندارم.»

الف:کدام واژه صفت نسبی است؟آن راباپیکان به هسته وصل کنید.  75/   

ب: واژه های مشخص شده چه نوع وابسته ی پیشینی هستند؟      1

18- باتوجه به متن داده شده به پرسش هاپاسخ دهید.

«ناگهان دیروزدوست خود رادیدم وبه اوگفتم می خواهم دربرخی امور مرایاری کند.»

 الف:مرجع ضمیر«او»کیست؟    5/                                                     

ب: کدام واژه «ضمیرمشترک»است؟      5/

پ:یک قید مختص ویک قید مشترک بااسم رامشخص کنید.  5/        

ت:نقش کلمات مشخص شده رابنویسید.   5/

19- گذرایاناگذربودن فعل جملات داده شده رامشخص کنید.    5/

الف: هوای شهرمان بسیارطوفانی است.         ب:کودک باشادی تمام خندید.

20- عام وخاص بودن اسم های داده شده رابنویسید.     5/ 

الف: هوشنگ            

ب:کتاب

21- ساختمان کلمات داده شده راازلحاظ ساده،مشتق ومرکب بودن بنویسید.         75/

الف: آموزش                   

ب: کتابخانه                     

پ:سهراب

ت:املاوبیاموزیم 3نمره

22- جملات داده شده راویرایش کنید.   1

الف: گزارشات خودرابه صورت مکتوب برای مابفرستید.

ب: آیاچگونه می توانیم درآسمان معرفت به پروازدرآییم؟

23- کدام گزینه ازنظر املایی نادرست می باشد؟      5/

الف: ریاحین وگل ها      ب: فریادونحیب     

پ: آزوطمع        ت: بحردرکوزه

24- کدام گزینه ازنظر املایی درست می باشد؟     5/

الف:متعلّم ودردمند       ب:دشمن قاصب        

پ:آمیخته واجین        ت: صوَرخیال

25- دلیل نادرستی جمله ی«اولادهای آدم ازنسل هابیل وقابیل هستند.» رابنویسید.    5/

26- درنوشته ی زیر واژه ی درست داخل گیومه راانتخاب کنید.        5/

اوبه سِمَت انباردارشرکت «منصوب منسوب»شده است.

 

 

 

 

 

                                                      

/ 1 نظر / 7 بازدید
مرتضی غلای منامن

سلام هم روستای همیشه فعال لطفادر نظرسنجی تعزی روستای عزیزمان منامن شرکت کنید موفق باشید