بشنوید ازدانش آموزی که املایش بسیارعالی است...

همه درسش بود تکراروتکرار    شدم ازهرچه اعلال است بیزار

مثال وناقص ومهموز واجوف   همه افعال آن معتل وبیمار

پرسشگر:ازشیمی درس عنصرهای طبیعت وجدول مندلیف بگو:

دانش آموز زیرچشمی درودیوار کلاس رانگاه می کندومی گوید:

زNAو‍ CL هاتلخ شدکام      ز Hدو O شده پرکاسه وجام

نفهمیدم چه می گویدمعلم      همه درخواب بودم نزدبهرام

پرسشگر:عزیزم ازفیزیک درس انرژی هابگو.

دانش آموزباگفتن این که هرچندانرژی هسته ای حق مسلم ماست ولی:

نبودازوات وکیلووات سودم          همیشه درخیال خواب بودم

چگالی وانرژی سوخت جسمم     که رفته آسمان این آه و دودم

پرسشگر: پسرخوب داری مراناامید می کنی لااقل ازدرس راحت دین وزندگی بپرسم وامیدواربه جواب باشم.

دانش آموزسری تکان می دهد ومی گوید:

معلم عین ضبط وصوت باشد       همه ساعات عمرم فوت باشد

بمیراند کندزنده دوباره               کلاسش خشکه وشادی نداره

پرسشگر :عجب! آفرین براین همه علاقه !بیاازدرس زیبایی ها ،سعدی وحافظ ومولوی فردوسی بگو.اماتورابه جان هرکسی که دوست داری زیبابگو.

دانش آموز یک بیت ازرستم وسهراب می خواند ومی گوید:

همیشه کشت رستم ،یک نفررا  به دل رحمی نبد حتی پسررا

کسی پیدانشد درکل عالم      که یک باری کشد این بی پدررا             یا   

بساخواندم نوشتم هفت دفتر  ندیدم گرزوخفتان وسپررا

پرسشگر : عصبانی می شود ومی گوید : پسرخوب توکه درهمه ی درس ها این گونه بودی پس برای چه به مدرسه می آیی؟حالا اززبان خارجه بگو.

دانش آموز نیشخندی می زندومی گوید:

همیشه صفرتاشش می گرفتم          به زاری وبه خواهش می گرفتم

چودیدم درتوانم نیست خواندن      به آرشیوش سپردم تاابدمن

پرسشگر: ازطبیعت زیبا،از آسمان آبی وازدریاودرختان یعنی درس جغرافیا چه خبر؟

دانش آموزبه خستگی خوداشاره می کندومی گوید:

زدریاتابه اقیانوس خواندم       فرس ازدامنه تاقله راندم

تقلا هرچه کردم تابجنبم        همان اندازه پادرگل بماندم

پرسشگر: اززبان فارسی ،زبان ملی ومادری خودمان بگو.

دانش آموز ازدستورزبان فارسی نظام جدیدگله ای می کند ومی گوید:

همه مشتق باشد یامرکب        ویااجزای جمله کن مرتب

زواج وواژه وتکواژ وجمله    شده پیمانه ی مغزم لبالب

پرسشگر: لااقل باید تاریخ خودومملکت خودرابه خاطر بسپاری .رابطه ات باتاریخ چگونه است؟

دانش آموزازدست هرچه شاه ووزیربوده می نالدومی گوید:

به یاد ظلم چنگیز اوفتادم           همه تاریخ رفت ازذهن ویادم

همه بیدادگر،ظالم ،ستمگر      اگراین راندانم بی سوادم؟

پرسشگر: آفرین به این هوش وحافظه .پسر لااقل یک بارهم که شده ماراباجواب خوب خودت امیدوار کن که دلیل مدرسه بودنت رابرای خودمان ودیگران توجیه کنیم .این باراززیست شناسی ،درس ژن وژنتیک وبدن بگو.

دانش آموز نگاهی به تن لاغرونحیف خودش می کندومی گوید:

شدم خسته زدست ریبوزوم ها      چومیکرب کشته سلول های مارا

میوز،میتوزومیتوکندری ها            ولش کن خسته ام ،خسته خدارا

پرسشگر:البته بایدبه اجتماع وجامعه علاقه داشته باشی که این گونه به مدرسه ودرجمع دوستان بودن علاقه داری پس لطفاازاجتماعی بگو:

دانش آموز باگفتن امان ازدست مطالعات اجتماعی آسان ومعلمان سختگیرش می گوید:

معلم هرچه ازهنجارگفتش          من ازوی جمله ناهنجاردیدم

درونی کردارزش های مارا     ولی بی ارزشی بسیاردیدم

پرسشگر:عزیزم ازاین که به همه ی درس های دوره ی متوسطه علاقمند هستی جای بسی شکرگزاری است واین نشان از علاقه واشتیاق شماست برای حضور درمدرسه .برای آخرین باروبه عنوان سوال آخر ازشما دانش آموزعزیزدرباره ی یکی ازمواددرسی که واقعا مظلوم شده است یعنی درس املای فارسی می پرسم ببینم نظر شما درباره ی این درس چیست؟

دانش آموز: نگودرس مظلوم که به یادمظلومیت رضامی افتم که همیشه به املانوشتن من حسادت می کرد.بگودرس محبوب ودوست داشتنی ،بگودرس شیرین وجذاب .آقاهرچنددردبیرستان به آن توجهی نمی شود ولی من ازاین درس خیلی خوشم می آیدوبه همین خاطر هم درمدرسه حضوری مرتب ومنظم دارم.اگر می خواهید دفترتان رابه من بسپارید تایک دوبیتی زیباوقشنگ درباره اش برایتان بنویسم ودست باباطاهروفایزرادرسرودن دوبیتی ببندم تااین که آن رابه یادگارازمن داشته باشید.

پرسشگرباتعجب دفترش رابه اومی دهد ومنتظرنوشته ی دانش آموز می ماند.دانش آموز آهنگ دشتی رابازبانش می نوازدودوبیت های منظوررابه قلم در می آوردبعدازاتمام آن به پرسشگر وامی گذارداما تعجبی عجیب وحالتی غریب پرسشگررابه واکنش وامی داردالبته شاید به این فکربکنید که شعردانش آموز ضعیف زیباوقشنگ بوده است .نه تعجب وشگفت پرسشگر ازشعر دانش آموزنیست بلکه  به خاطر واژه های عجیب وغریبی است که دراین دوبیت به رشته ی تحریردرآمده است آن هم به این شکل :

خوشابه به چه زیباترمقالی    نیابددرس محبوبم زوالی

تمام درس هاارچه ضعیفم         ولی عملای من آلی است آلی

همکاران گرامی ، دوستان ارجمند ،یاران یکدل وهمراهان صمیمی ،آن چه که خواندید نگاه ونگرش دانش آموزی است نسبت به دروس .تعجب این جاست که این آقا پسر،املای فارسی ما رادوست داردوبه آن علاقمند استاگرخدای نکرده این دانش آموزبه املا هم مثل سایردروس علاقمند نبود یاازدستش خسته می شد معلوم نبود که این عزیزبزرگوارچه بلایی برسرواژه هایی که با«ع»و«ا» شروع می شوندمی آورد. 

البته شاید تقصیری هم نداردچون عدم توجه مسئولین ومؤلفین بزرگوارکتاب ها به درس های مادرومهمی چون انشا واملا موجب شده است تا امروز،درمقطع متوسطه یادونامی از آن هاباقی نمانده که هیچ بلکه هردادوفریادی رادرجهت ارزش دادن به این دوماده ی درسی ندیده ونشنیده می گیرند ومتعاقب آن درس ادبیات خودبه خود به بوته ی فراموشی سپرده می شود وبه خاطر نگفتن املا یابه عبارتی نبودن املادربرنامه ی درسی دانش آموزان ، درورقه های آنان کلماتی پیدامی شودکه مؤلفین عزیز بایددقایق وساعاتی رابرای خواند ومعنی کردن آن هاصرف نمایندکلماتی ازقبیل : هدعقل ، عارایه ی عدبی ، طشبیح،خاصت وعراده،ظِلّط و... که خود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل .

وبازهم یاد آورمی شوم :

عملای آلی به جای املای عالی

بنده معتقدم اگر هرکسی درهرپست ومقامی وباهرتخصص ورشته ای باشد ولی به سه اسلحه ی : خوب خواندن، خوب نوشتن وخوب گفتن وصحبت کردن مسلح نباشد یابه عبارتی به ادبیات فارسی مسلط نباشد وآن راخوب نداند ونخواند مطمئن باشید که هیچ چیز نمی داند ونخواهد دانست .

شاید همین عامل سبب می شدکه درزمان های نه چندان طولانی اگردانش آموزی بامعدل بالای درسی هم قبول می شدولی فقط دراملا یاانشای فارسی نمره ی کمترازده می آورد،رفوزه می شدوبایدیک سال دیگرهمان کلاس را می خواند وهیچ گونه تبصره ای هم برای مجموع دروس ادبیات در آیین نامه ی قبولی امتحانات قائل نشده بودندوباید دانش آموز نمره ی بالاترازده رامی گرفت تاحکم قبولیش امضاشود.

لازم به یادآوری است آنانی که اهل علم هستند وبه فنون ادبیات آشنا،تایید خواهند کرد سواد خواندن ،نوشتن وصحبت کردن آنانی که درقدیم درس خوانده اند،درزمانی که به دروس ادبیات،املا وانشای فراموش شده کنونی اهمیت فراوانی می دادند وارزش بسیاری قائل بودنداما چه کنیم که...!؟‌!؟‌!؟‌!  

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهرداد آقائی هشتجين

همه تقصير و کوتاهی از ماست سزد هر گونه گفتار در اين شأن معلّم گر بود مثل آن قديم ندارد مشکلی اين طفل يتيم ببايد سوختن ساختنی نيست همه کار ما گفتنی نيست سخن بسيار داريم و امّا عمل ها جمله گشته معمّا