همسایگی بایک شاعر بزرگ

 

1- دلت راخانه ی ماکن مصفاکردنش بامن

به مادرددل افشا کن مداوا کردنش بامن

1- دلم راباتو کردم من خدایاکن مصفایش

دل پردردم افشا شد خدایاکن مداوایش

2- اگرگم کرده ای ای دل کلیداستجابت را

بیایک لحظه باماباش پیداکردنش بامن

2- کلیداستجابت رازدرگاه تومی جویم

اگریک لحظه گم کردم خدایاکن توپیدایش

3- بیفشان قطره ی اشکی که من هستم خریدارش

بیاورقطره ی اخلاص دریاکردنش بامن

3- زلطفت قطره می خواهم نه دریاای حق یکتا

برایم قطره لطفت راخدایاکن تو دریایش

 

4- اگردرهابه رویت بسته شد دل برمکن باز ا

دراین خانه دق الباب کن واکردنش بامن

4- اگرشدبسته بررویم همه درهاخداوندا

               درت راتشنه می کوبم کنی برروی من وایش

5-  به من گو حاجت خودرااجابت می کنم آنی

طلب کن ان چه می خواهی مهیاکردنش بامن

   5- تمام حاجت دل رازتومی جویم ای قادر

طلب ازمن کرم ازتو دلم گشته مهیایش

6-  بیا قبل ازوقوع مرگ روشن کن حسابت را

بیاورنیک وبدراجمع ومنهاکردنش بامن

6- حساب قبل مرگم راخداونداتوکن روشن

همه نیکی پذیرازمن بدیهاکن تومنهایش

7- چوخوردی روزی امروز ماراشکرنعمت کن

غم فردانخور تأمین فرداکردنش بامن

7- اگرروزی خورم یانه همیشه شکرمی گویم

دلی پردرددارم من عنایت کن به فردایش

8-  به قرآن آیه ی رحمت فراوان است ای انسان

بخوان این آیه راتفسیرومعناکردنش بامن   

8- اگراعمال من بنده به جزقرآن وحق باشد

بدی رادرگذرازمن به نیکی کن تو معنایش

9- اگرعمری گنه کردی مشونومیدازرحمت

تونام توبه رابنویس امضاکردنش بامن

9- امیدرحمتت دردل گنه آسان کند برمن

اگرازمن گنه دیدی ببخشاوکن امضایش

/ 2 نظر / 12 بازدید
مرتضي غلامي منامن

سلام دوست عزيزو هم روستاي جناب اقاي حكمتي منامن من هميشه در طول شبانه روز كم كم 5بار به وبلاك شما سرمي زنم براي اون درخواستي كه ازشما داشتم همجنان منتظرموفق باشيد

علیرضا حکمتی منامن

چاکر پسر عمه خیلی سالاری : خرابتیم