نمونه سوال زبان فارسی 1-درس1

درس اول

1-     زبان یک .............................. است وکاراصلی آن ....................................است.

2-      نمونه ای کوچک ازنظام بزرگ زبان چه نام دارد؟

3-     اجزای سازنده ی زبان ،دردرجه ی اول ...........................................است.

4-     ارتباط پیام درارتباط زبانی ،معمولادرقالب .....................................صورت می گیرد.

5-     دلیل پیچیدگی زبان چیست؟

6-     چرامی گوییم زبان گستردگی دارد؟

7-     درمطالعه ی زبان، زبان شناسان برای رفع مشکل گستردگی بیش ازحدزبان چه می کنند؟

8-     آیادشواری شناخت زبان ،تنهاناشی از پیچیدگی وگستردگی بیش ازحدّآن است؟ توضیح دهید.

9-     سه موردازفوایدشناخت زبان رابنویسید.

10-  جمله ی «توکل به خدارا رمز موفقیت می دانند.» چند نشانه دارد؟ به طوردقیق مشخص کنید.

11-  ارکان تعریف زبان رانام ببرید.

12-  درتعریف زبان منظور از «نظام» چیست؟

13-  چرامی گوییم جمله ی «سال نومبارک» درحدّخودیک نظام است؟

14-   چراهریک ازاجزای جمله ی « رزمندگان، حماسه آفریدند.» یک نشانه نامیده می شود؟

15-  چرااحساس می کنیم که شناخت زبان بیهوده است؟

16-  درتعریف زبان ،مقصود ازارتباط زبانی چیست؟

17-   جمله ی «انسان خداشناس نمازمی خواند.» ازچندنشانه تشکیل شده است؟

18-   جمله ی «بهارشما خرم باد.» ازچند نشانه تشکیل شده است؟

19-   جمله ی «درودبرتو»‌درحدّخودیک ................................است،چون ......................................

20-   نشانه هرلفظی است که ...................................... داشته باشد.

21-    اگرانسان اززبان بی بهره بود چه اتفاقی می افتاد؟

22-   چراشناخت زبان دشواراست؟

23-   آیاشناخت زبان باتوانایی استفاده از آن یکی است؟

24-    مثال های داده شده مربوط به کدام نمود زبان می باشد؟

الف:‌به صدای بلبلان وپرندگان گوش می دهیم.     ب:‌نامه می نویسیم.     پ:‌فیلم می بینیم        ت:‌سخنرانی می کنیم.

25-   نمودهای گوناگون زبان رانام ببرید.

26-   کدام یک ازدشواری های زبان دربردارنده ی همه ی جلوه های هستی است؟

27-   مشکل ........................زبان ،ذهن انسان راباتمام رازهای آن درخود می گنجاند.

28-   سه کلمه بنویسیدکه وجودخارجی داشته اند ولی برای مااززمانی وجودپیداکرده اند که نام آن ها واردزبان فارسی شده است.

29-   مجموعه ی به هم پیچیده ولی گسترده ی  زبان ،مربوط به کدام رکن زبان است؟

/ 0 نظر / 7 بازدید