19

 • ·        



  نمونه سوالات مربوط به درس
  نوزدهم:

1- 
مجموعه ی اشعار«سایه ی عمر»ازکیست؟= ازرهی معیری

2-  توضیح زیرمربوط به کدام شاعر است؟
= هوشنگ ابتهاج

«درسال 1306دررشت متولدشد وازسال 1332به شعراجتماعی روی آوردوآثاری هم چون:
نخستین نغمه هاوسراب راازخودبرجای گذاشت.»

3- دوموردازآثارهوشنگ ابتهاج رانام ببرید.= سیاه مشق ،شبگیر

4- معنی لغات مشخص شده رابنویسید.

الف: پس به زجرومصادره ازوی بازستانی ودرخزینه نهی = آزار،اذیت/جریمه
کردن،تاوان گرفتن

ب:پادشاه خجل گشت ودفع مضرّت عامل بفرمود.= زیان،گزند / حاکم           پ:یکی صلای آشنابه
رهگذرنمی زند= دعوت کردن،آوازدادن

5- شعر«حدیث جوانی»و«درکوچه سارشب»جزء کدام نوع ادبی هستند؟= ادبیات غنایی

6- «درانتظارغباربی سوارنشستن»کنایه ازچیست؟= انتظاربیهوده وبی حاصل کشیدن

7- ابیات داده شده رامعنی کنید:

الف: بایادرنگ وبوی توای نوبهارعشق / هم چون بنفشه سربه گریبان کشیده ام

ای معشوق«ای جوانی»که مانندبهارتازه هستی به یادشادابی وخاطره های
شیرینت،مانندبنفشه سربه زیرانداخته وغمگینم.

ب:من جلوه ی شباب ندیدم به عمرخویش / ازدیگران حدیث جوانی شنیده ام

من درتمام عمرخود ،جلوه ای ازخوشی های جهان رادرک نکرده اموتنهاازدیگران شنیده
ام که جوانی چه دوران خوش وبانشاطی است.

پ:موی سپید رافلکم رایگان نداد/ این رشته رابه نقد جوانی خریده ام

روزگار،این موهای سفیدرارایگان به من نبخشیده است،بلکه این رشته های سفید رابه
قیمت ازدست دادن جوانی خودخریده ام.

ت:ای سروپای بسته به آزادگی مناز/ آزاده من که ازهمه عالم بریده ام

ای سروی که اسیروپای بندخاک هستی به
آزادگی خودافتخارمکن چون آزاده ی واقعی من هستم که ازهمه ی نعمت های دنیاچشم
پوشیده ام.

ث: یکی زشب گرفتگان چراغ برنمی کند/ کسی به کوچه سارشب درسحرنمی زند

دراین ظلمت اختناق کسی به فکرآزادی ورهایی نیست.

ج:گذرگهی است پرستم که اندروبه غیرغم/ یکی صلای آشنا به رهگذرنمی زند

این جامعه هم چون گذرگاهی است پرازغم واندوه وستم که کسی جزغم،صدای آشنایی
ودوستی سرنمی دهد.

چ:چه چشم پاسخ است ازاین دریچه های بسته ات/بروکه هیچ کس ندا به گوش کرنمی زند

ازاین مردم غفلت زده وناآگاه انتظارداشتن بی فایده است همان طورکه صدازدن کسی
که ناشنواست کاری بیهوده می باشد.

ح:نه سایه دارم ونه بربیفکنندم وسزاست/اگرنه بردرخت ترکسی تبرنمی زند

من ماننددرختی هستم که سایه ومیوه
ندارم پس سزاواراست که مراریشه کن کنندوگرنه اگرمثل درخت میوه داربودم کسی
مرانابودنمی کرد.

8- آرایه های موجوددرابیات زیررامشخص کنید:

الف :اشکم ولی به پای عزیزان چکیده ام =تشبیه   ب: هم چون بنفشه سربه گریبان کشیده ام
= کنایه    پ:چون اشک
درقفای توباسردویده ام = تشبیه،کنایه

ت:وزشاخ آرزوگل عیشی نچیده ام = تشبیه        ث:ای سروپای بسته به آزادگی مناز= تشخیص        ج:عیبم مکن که آهوی مردم
ندیده ام = ایهام تناسب

 9- عباراتی که دردرس «درکوچه سارشب
»مفهوم کنایی دارند مشخص کنید.

الف:کسی به درنمی زند= کنایه از ازکسی سراغ نگرفتن،تلاش برای رهایی    ب: پرنده پرنمی زند= کنایه از سکوت وسکون
وخلوت بودن

پ:چراغ برکردن= رهایی بخشیدن،آگاهی دادن                                        ت:صلازدن
غم= احاطه وتسلط غم برهمه جا

ث:چشم داشتن ازچیزی= کنایه از انتظاروتوقع داشتن                                        ج:ندابه
گوش کرزدن= کاربیهوده وبی حاصل کردن

10-  درمصراع های داده شده چه آرایه
هایی دیده می شود؟

الف: یکی زشب گرفتگان چراغ برنمی کُند= شب گرفتگان : استعاره از مردم
گرفتارستم /چراغ = استعاره از آزادی ورهایی

ب: دل خراب من دگرخراب ترنمی شود/ که خنجرغمت ازاین خراب ترنمی زند = دل خراب
: کنایه ازاوضاع نابه سامان/خنجرغم = اضافه ی تشبیهی

پ: چه چشم پاسخ است ازاین دریچه های بسته ات/بروکه هیچ کس ندابه گوش کرنمی
زند= بیت آرایه ی اسلوب معادله دارد/دریچه های بسته = استعاره ازمردم غافل
وناآگاه یاپلک چشم ودهان هم گرفته اند./




ت: نه سایه دارم ونه بربیفکنندم وسزاست/ وگرنه بردرخت ترکسی
تبرنمی زند= بر،تر:جناس ناقص/تر،تبر:جناس ناقص/بر،تبر: جناس ناقص/سایه:
ایهام تناسب «تخلص شاعریا سایه ی درخت».

 • ·        
  نمونه سوالات مربوط به درس
  بیستم:

1-   
ابن بطوطه عالم وجهانگردمشهور
قرن ............................ می باشد. = هشتم

2-   
...............،......................و.................توصیف
های ابن بطوطه رادرزمره ی بهترین سفرنامه هاقرارداده است.= دقت نظر،واقع بینی وتوصیف
ها

3-   
لغات وعبارت مشخص شده رامعنی
کنید:

الف:سومی خادم سماط ومأمورتنظیم برنامه ی  غذابود.= سفره                           ب:همه ی وعّاظ
دیگردرنظرم ناچیزبودند.= سخنرانان،جمع واعظ

پ:بانغمه های مهیّج مشغول به قرائت بودند. = هیجان
آور                          
ت:پس
ازپایان موعظه ازهرسورقعه هابه اوفرستادند.= نامه

ث:امیرالامرای چین مارادرخانه ی خودمهمان کرد.= فرمانده
کل سپاه         
ج:درمیان مسیل
های مهیب راه می پیماییم.= محل عبورسیل

چ:هنوزجرزها وسردیوارهایی برپاست.= دیورااتاق
وایوان                        
ح:دونقش
ازاین هیاکل غول آسا توجه مراجلب کرد.= جمع هیکل،اندام ها

خ:ضرب المثل هایی راجع به دنیا ومافیهاست.=آن چه
درآن است.
                        

4-   
نام سفرنامه ی ابن بطوطه
چیست؟= رحله ی ابن بطوطه یاتحفه النظاروغرایب الامصار

5-   
ابن بطوطه به چه رسمی
درنمازجماعت شوشتراشاره کرده است؟= به این رسم ایرانی ها،که هرشخص سوالات
خودرادررقعه هامی نویسدوبه سوی واعظ می اندازدوواعظ نیزیکایک ان هاراجواب می دهد.

6-   
عبارات داده شده رابه نثرروان
برگدانید.

الف: درمدرسه ی امام شرف الدین منزل کردم. = سکونت
واقامت کردم.

ب:این شیخ مردی بودبامکارم اخلاق وفضایل بسیارجامع بین
مراتب دین ودانش.

= این شیخ مردی جوانمردوبافضیلت بودودرمراحل مختلف دین
ودانش کامل بود.

پ: شیخ مزبورهم از حیث صورت وهم ازجهت سیرت ممتازبود.= شیخ
یادشده ،هم ازنظرظاهری وهم از نظر باطنی برتروبرگزیده بود.

ت: سخن خودرابااشاراتی ازفنون مختلف تفسیچاشنی می داد.= سخن
خودرابافنون مختلف تفسیرهمراه می کردتادل نشین وموثرباشد.

7-   
دربیت «تادل به مهرت داده ام
/دربحرفکرافتاده ام»چه آرایه هایی وجوددارد؟

= کنایه«دل
به مهردادن ،دربحرفکرافتادن»/ تشبیه «بحرفکر»

8-   
عبارات«دربحرفکرافتادن»و«دل به
مهردادن»کنایه ازچیست؟= اولی: گرفتارفکروخیال شدن/دومی : عاشق شدن

9-   



سفرنامه ی «به سوی اصفهان »ازکیست؟چه کسی آن رابه فارسی
ترجمه کرده است؟ = اثرپیرلوتی فرانسوی /بدرالدین کتابی

 • ·        
  نمونه سوالات مربوط به درس
  بیست ویکم:

1-   
توضیح زیرمربوط به چه کسی است؟
= محمد حسن خان صنیع الدوله

«معروف وملقب به اعتمادالسلطنه،ازمقربان دربارناصرالدین شاه ووزیرانطباعات
اوبوددرسال 1313فوت کرد.ازآثاراومی توان «مرآه البلدان ومطلع الشمس»رانام برد.»

2-   
دوموردازآثاردیگرمحمدحسن خان
صنیع الدوله رانام ببرید. = خیرات الحسان /المآثروالآثار

3-   
لغات وعبارات مشخص شده رامعنی
کنید.

الف: پلنگ رابالای نطعی انداخته بودند.= فرش،سفره ی چرمی                                           ب: گلوله به اوکارگرنیست.= اثرنمی
کند

پ:این طرف وآن طرف می دویدواشتلم می کرد.= لاف زنی می کرد،بیهوده می
گفت. 
ت:...شاه حرزفرمایند.=
بازوبند،تعویذ

ث:خیلی شکایت از تغیّرات شاه داشت.= برآشفتن،خشمگین شدن                                 ج: این
قبیل کتاب هاسراپاتنبّه است.= بیداری،آگاهی

چ:اول غلام کشیک خانه وبعدقاپوچی بود.= پاسدارخانه،دربان                                       ح:مردراوعده
دادکه بیایدصاحبقرانیه بگیرد.= کاخ تابستانی

خ:به وضع عرض ولهجه ی آن هاخندیده بود. = شکایت                                                 
د:به زاغه ی گوسفندهارفته بود.= آغُل،محل نگهداری
گوسفند 

ذ:به قدرزیادی مشعوف شدند.= شادوخوشحال 
                                                         
ر:گویاآن رادرمحل معهودمی
گذاشت.=  همیشگی،وعده داده شده                                                         

ز:همه ساله،اعاظم اردووتمام ملتزمین حاضربودند.= بزرگان/همراهان                              ژ:هنگامی قدح
آب رانزدیک اومی برند. = ظرف،کاسه

س: آن مطالب عبارت بودازاورادواذکاری که پدربزرگ درصبح وشام می
خواند.= وردها،دعاها/ذکرها،یادها

4-   
بادرنظرگرفتن خاطرات
اعتمادالسلطنه ،بنویسیدکه دربارقاجارچه ویژگی هایی داشت؟

= چاپلوسی وتملق
درباریان/اوضاع پریشان مملکت ونپرداختن به مشکلات مردم/بی ادبی درباریان/ تحقیروتمسخرمردم
و...

5-   
............پژوهشگروادیب
معاصرمصری درسه سالگی نابیناشد.= طه حسین

6-   
کتاب معروف دکترطه حسین چه نام
دارد؟ = الایّام

7-   
کتاب ................ازبهترین
نمونه های زندگی نامه نویسی معاصربه حساب می آید.= الایام  

8-   
کتاب الایام راشادروان
.....................به نام .....................به زبان فارسی ترجمه کرده است.=
خدیو جم /آن روزها

9-   
علت تغییررفتارطه حسین دردرس
«آن روزها»چه بود؟= رفتارنابه جای برادران وتمسخرآنان وعملکردنادرست پدرومادرطه
حسین.
  

10-


دردرس «آن روزها»نویسنده خودراباچه کسی مقایسه کرده
اس؟چرا؟= باابوالعلای معری/زیرآن هم مثل نویسنده نابینابود.

 • ·        
  نمونه سوالات مربوط به درس
  بیست ودوم:

1-   
مسعودسعدسلمان قصیده سرای قرن
..................بیشترعمرخودرادرسرزمین هندبه سربرد.= پنجم

2-   
مسعودسعدسلمات مدت هفت سالدرقلعه
های .......... و........... ومدت سه سال درقلعه ی .......... ومدت هشتسال درقلعه
ی ...........زندانی شده است.

= دهک
وسو/نای/مرنج

3-   
حبسیه چه نوع شعری است؟= شعری
است که شاعرآن رادرزندان سروده است.

4-   
کتاب«طرحی ازیک زندگی
»از...................همسردکترشریعتی است؟= پوران شریعت رضوی

5-   
حبسیه یکی ازموضوعات ادبیات
..................است. = غنایی

6-   
دوتن ازشاعرانی حبسیه سرارانام
ببرید.= خاقانی ،مسعودسعد،فرخی یزدی و...

7-   
لغات وعبارات مشخص شده رامعنی
کنید.

الف:اندرآن مسجد،کودکان به کتّاب بودند.= جمع
کاتب ،نویسندگان،دراین جابه معنی مکتب.
  
ب:طومارندامت است طبع من= نامه،دفتر،نوشته ی دراز

پ:بی زلّت وبی گناه محبوسم.= خطا،لغزش                          ت: محبوسم وطالع
است منحوسم= بخت،اقبال / شوم،نامبارک

ث:امروزبه غم فزون ترم ازدی/وامسال به نقدکمترازپارم
= دیروز/پارسال

8-   
عبارات داده شده رامعنی کنید.

الف: درهرنفسی به جان رسد کارم = هرلحظه کاربرای من
دشواروسخت می شود؛کاربه جان رسیدن کنایه ازبیچاره شدن است.

ب:بی زلت وبی گناه محبوسم = بدون خطاولغزش وبدون گناه
زندانی شده ام .

پ:محبوسم وطالع است منحوسم / غمخوارم واختراست خونخوارم=
زنادانی هستم وبخت بامن یارنیست اندوهگینم وستاره ی بختم بامن دشمن است.

ت:طومارندامت است طبع من / حرفی است هرآتشی زطومارم= هرآتشی
که می بینیدحرفی ازطومارپشیمانی وندامت من است.

 • ·        
  دربیت دوتشبیه وجوددارد:الف =
  ندامت وپشیمانی به طومار/ ب:آتش به حرف تشبیه شده است.

ث:ناگه چه قضانموددیدارم؟

= این چه سرنوشت شومی است که ناگهان به من روی آورد.

ج:قانعی وطامعی به مردم چه رساند.

= قانع بودن وطمع کاربودن چه بلایی سرمردم می آورد.

چ:وی راسگ هم چون خویشتنی نبایستی بود.

= اوسگ کسی مثل خودنمی شد.

9-   
مقصودازبیت«خورده قسم اختران
به پاداشم/بسته کمرآسمان به پیکارم»چیست؟

=
شاعرعلت زندانی بودن خودرادردست اختران وآسمان ،روزگاروسرنوشت می داندوبداقبالی
راسبب آن می پندارد.

10-  دربیت«محبوسم وطالع است منحوسم
/غمخوارم واختراست خون خوارم»چه آرایه هایی وجوددارد؟ = تشخیص /مراعات
النظیر/واج آرایی

11- دردرس«شخصی به هزارغم گرفتارم»شاعرعلت گرفتاری خودراچه می داند؟ = سرنوشت
شوم وبدخود.

12-
«واو»درمصراع
«گفتم من وطالع نگونسارم»چه نوع واوی است؟= واو معیّت یاهمراهی

13- چندموردازآثاردکترعلی شریعتی رابنویسید.




= هبوط،حسین
وارث آدم،علی تنهاست،اسلام شناسی،فاطمه،فاطمه است و...

 • ·        
  نمونه سوالات مربوط به درس
  بیست وسوم:

1-   
جریان ادبی دری همان
...................درافغانستان وجریان ادبی تاجیکی همان فارسی رایج
در..............است. = فارسی رایج/ ماوراء النهر

2-   
چندموردازشاعران تاجیکستانی
رانام ببرید.

= صدرالدین عینی،عبید
رجب،بازارصابر،جلال اکرامی،صفیه گلرخسار و...

3-   
چندموردازشاعران افغانستانی
رانام ببرید.

= خلیل اله خلیلی،محمدکاظم
کاظمی،فدایی هروی،سعادت ملوک تاش و...

4-   
کدام شاعرزن هندی درسرودن
شعربیشترازعرفی شیرازی پیروی می کرد؟

= زیب النسا متخلص به مخفی .

5-    «چین برجبین فکندن»کنایه ازچیست؟ = غمگین
واندوهناک بودن

6-   
مصراع«ای آبشارنوحه
گرازبهرچیستی؟»چه آرایه ای دارد؟

= آرایه ی تشخیص به خاطرمناداواقع
شدن آبشار.

7-   
درمصراع«درمیان خانه گم کردیم
صاحب خانه را»مقصودازصاحب خانه کیست؟ = خداوند متعال

8-   
درمصراع«بروطواف دلی کن که
کعبه ی مخفی است»چه آرایه هایی دیده می شود؟

= تشبیه دل به کعبه/ایهام درواژه ی
مخفی به معانی تخلص شاعروپنهان.

9-   
ابیات داده شده رامعنی کنید.

الف: ازقضاآیینه ی چینی شکست / خوب شداسباب خودبینی شکست

=اتفاقاآیینه ی چینی شکست .حادثه ی خوبی بودزیراابزارغروروخودخواهی شکسته شد.

ب:شمعیم وخوانده ایم خط سرنوشت خویش / مارابرای سوزوگدازآفریده اند

= ما مانندشمع هستیم وازسرنوشت وعاقبت خوآگاهیم.هدف ازآفرینش ماسوزوگدازاست. 

10-
دربیت«پروانه نیستم که به یک
شعله جان دهم/شمعم که جان گدازم ودودی نیاورم»:

الف: پروانه وشمع نمادچه چیزهایی هستند؟

= پروانه نمادعاشق غیرواقعی /شمع نماد عاشق واقعی

ب:جان گداختن کنایه ازچیست؟ = رنج وسختی راتحمل کردن.

پ:مشبه ومشبه به رادرمصراع دوم مشخص سازید.= من مشبه ، شمع مشبه به

ت : بین کلمات شمع،شعله،گدازم ودودچه آرایه ای دیده می شود؟  = مراعات النظیر

11-
درمصراع«بروطواف دلی کن که
کعبه ی مخفی است»«طواف دل کردن »کنایه ازچیست؟

= دل جویی کردن وبه کسی محبت کردن.

12-
دربیت«عشق چون آیدبردهوش دل
فرزانه را/دزددانامی کشداول چراغ خانه را»کدام آرایه ی مشهورومعروف وجوددارد؟= اسلوب
معادله

 • ·        



  نمونه سوالات مربوط به درس
  بیست وچهارم:

1-   
ابیات داده شده رامعنی کنید.

الف: همان دستمالی که پولک نشان شد/وپوشیداسرارچشم ترت را

= همان دستمالی که هنگام گریستن جلوی چشمانت می گرفتی
تابدین وسیله کسی ازگریه ی توباخبرنگردد.

ب:وباغربتی کهنه تنهانهادی / مرا،آخرین پاره ی پیکرت را

= بارفتنت،مراکه باتودرحکم یک روح دردوپیکربودیم بادردکشنده
ی تنهایی باقی گذاشتی.

پ:درخون من غرورنیاکان نهفته است

= غروروغیرت وافتخاراجدادم دروجودمن جاری است.

درتنگنای سینه ی حسرت کشیده ام/ گهواره ی بصیرت مردان نهفته
است

= سینه ی من گهواره ی بصیرت مردان است یعنی سینه ی من
سرشارازبصیرت است.

2-   
دربیت«وپیدانکردم درآن کنج
غربت /به جزآخرین صفحه ی دفترت را»منظوراز«کنج غربت»چیست؟= گوشه ی سنگر

3-   
دردرس «مسافر»پولک نشان شدن
دستمال نشانه ی چیست؟

= اشک
آلود وخیس بودن دستمال بااشک چشم

4-   
باتوجه به ابیات«وپیدانکردم
درآن کنج غربت/به جزآخرین صفحه ی دفترت را

                             همان دستمالی که
پیچیده بودی /درآن مهروتسبیح وانگشترت را

شاعرآخرین برگ دفترشهیدراچه می داند؟وآن راچگونه توصیف می
کند؟

= دستمال شهید،دستمالی که درآن مهروتسبیح وانگشترراپیچیده
بود.

5-   
درشعر«ریشه ی
پیوند»منظورشاعراز«درسینه ام هزارخراسان نهفته است»چیست؟

منظورشاعربیان احساس علاقه وعشق خودنسبت به فرهنگ وادبیات
فارسی استکه خراسان بزرگ نمادآن می باشد.

6-   
شعر«ریشه ی پیوند»بیانگرکدام
احساس شاعرتاجیکی است؟

بیانگراحساس لطیف وشورحماسی ول بستگی فراوان به ادبیات
فارسی ووطن ادبی شاعر.

 








 
 

          

   

 باآرزوی توفیق برای تک تک دانش آموزان سال
    دوم دبیرستان

   

اسماعیل حکمتی منامن 27/2/92

   

      

  

 

/ 1 نظر / 35 بازدید
مرتضی

سلام گولوم سنن ساری اولوم اللرون اغریماسین عزیز