محاکمه ی برتولدبرشت دردادگاه

خنده حضار در دادگاه                   

قاضی: شما دادگاه رو مسخره می‌کنید؟
برشت: نه این طور نیست.
قاضی: پس چرا می‌گویید با یک زن ازدواج کرده‌اید؟
برشت: چون واقعا با یک زن ازدواج کرده‌ام!
قاضی: کسی را دیده‌اید که با یک مرد ازدواج کند؟
برشت: بله!
قاضی: چه کسی؟  
برشت: همسر من. او با یک مرد ازدواج کرده است.

/ 0 نظر / 40 بازدید