نمونه سوال زبان فارسی 3

 

 

 

بارم

شرح سوالات

 

الف: بخش زبان شناسی

1-  کدام قاعده ی ترکیب ،اجازه ی تولید جمله ی مقابل رانمی دهد؟چرا؟             «دیواستبداد لب های فرخی یزدی رادوختند.»

2- الگوی هجایی واژه ی «معبّر»رابنویسید.

3- درمصراع «چوسوفارش آمد به پهنای گوش»واژه ی «سوفار»مشمول کدام یک ازوضعیت های چهارگانه ی زبان است؟

4- آیا می توان بیت زیررایک شعرمنظوم دانست؟چرا؟

«ای نسیم سحرآرامگه یارکجاست؟      منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟»

5- اساسی ترین نقش زبان ................................................میان انسان هاست.

6- صورت کامل سرواژه ی «نزاجا»رابنویسید.

                        7- درمصراع «دوستی کی آخرآمد؟دوستداران راچه شد؟»هریک ازواژه های مشخص شده بااستفاده ازچه شیوه ای ساخته شده اند؟

 

ب:بخش دستور8نمره

8- باتوجه به عبارت زیر به سوالات داده شده پاسخ دهید.

«نشت وبرخاست باانسان های ارزشمند،گامی موثّردرجهت کمال گرایی است.»

الف: جمله ی فوق ازچند تکواژ درست شده است؟                                     

ب: نهادجمله ی فوق کدام است؟

پ: تکواژ«-ِ ش»درارزشمند ،تکواژوابسته ی .......................است.                 

ت:نقش گروه اسمی «گامی موثّردرجهت کمال گرایی»چیست؟

9- درعبارت «وقتی خبر پیروزی رزمندگان ازرادیو اعلام شد ،پدرسربه آسمان برداشت وگفت:شکرخدا.»

الف: کدام فعل حذف شده است؟قرینه ی آن رابنویسید.

ب:جمله ی اول چند جزئی وگذرابه چیست؟

پ:نمودارکامل جمله ی اول رارسم کنید.

ت: ساختمان فعل جمله ی دوم رابنویسید.

10- درعبارت «مهارت گروهی ازشاعران دربدیهه سرایی نشانگر قریحه وذوق بسیار بالای این افراددرشاعری است.»

الف: وابسته ی وابسته راپیداکرده ونوع آن رابنویسیدونمودارآن رارسم کنید.

ب:یک متمّم اسم پیدا واسم آن رانیزمشخص کنید.

11- گونه ی مودبانه ی «گفتن»رادرباره ی خود ومخاطب بنویسید.

12- جمله ی زیرراباگذراکردن فعلش دوباره بازنویسی کنید.

«هرگزشکوه فرهنگ وتمدّن ایرانی ازنظرجهانیان نیفتاد.»

13- درجمله ی «آموزش وپرورش درصدداعتلای استعدادجوانان قلم به دست برآمده است.»

الف: «قلم به دست»ازنظرساخت چه نوع واژه ای است؟

ب:جایگاه تکیه درواژه ی «آموزش وپرورش» هجای .................است.

14- ازفعل «دیده باشند»باحفظ شخص، مضارع مستمربسازید.  

1

       

  

 

 

 

 

بارم

شرح سوالات

 

 

/

                              

15- باتوجه به جمله زیر به سوالات ،پاسخ دهید.

«دکترعبدالحسین زرّین کوب ،استادبزرگ ادبیّات فارسی ،کتاب های بحردرکوزه وپلّه پلّه تاملاقات خدارانوشته است؟»

الف: کدام واژه، شاخص است؟

ب: «معطوف» رامشخّص کنید.

پ:هسته ی گروه بدلی کدام واژه است وچند واج دارد؟

16- واژه ی «چادرنشین»رادرالگوی «.........................+ ..............                   .....................» قراردهید.

 

 

 

 

پ:بخش نگارش 5نمره

 17-  کدام یک ازاسناد زیر غیرتجاری است؟

الف: برات                         ب:سهام                                   پ: سفته                                   ت: صلح

18-  به ثبت خلاصه ی مذاکرات یک گروه درشرکت های خصوصی ..............................گفته می شود.

19- ویرایش کنید.

الف: هرشهروند ایرانی مشمول دریافت یارانه می باشد.

ب: احساس نفرت به دیگران ناخوشاینداست.

20-  هریک ازنوشته های داده شده درقسمت الف به کدام نوع نگارش درقسمت ب مربوط است؟«یک مورداضافه است»

                          الف:                                                                                                            ب:

سفرنامه ای که حاصل دیده ها وشنیده هاست.«................................»                                                       تحقیقی

ب:نوشته ای که حاصل برهان های عقلی وتأملات درونی است.«.............................»                                    تشریحی

                                                                                                                                          تحلیلی

21- چه عاملی نوشته ی داده شده راهنری کرده ا ست؟           

«ابرمی گریدومی خنددازآن گریه چمن»

22- کدام جمله درست وکدام جمله نادرست است؟

الف: دربازگردانی می توان به شرح وتحلیل نوشته پرداخت.

ب:دربازنویسی اگرمتن اصلی شعرباشد ،می توانیم بخش هایی ازآن راعیناًنقل کنیم.

23-  بیت زیررابازگردانی کنید.

«اگرهوشمندی به معنی گرای  که معنی بماند نه صورت به جای »

24- هریک ازعبارات داده شده مربوط به کدام نوع ازویرایش هاست؟

الف: انشاءواملاء دودرس مهم هستند.

ب:نامه رابه وسیله ی پست فرستادم.

25-  عام ترین ورایج ترین راه تشریح چیست؟

26-  بامطالعه ی متن زیر بنویسید نویسنده ازکدام عامل زبانی برای زیبایی طنزآمیز سخن استفاده کرده است؟

«گفتم:خودت بهترمی دانی که دراین شب عیدیه مالیه ازچه قراراست وبودجه ابداًاجازه ی خریدن خرت وپرت تازه نمی دهدودوستان من هم از بیست وسه چهارنفر کمترنمی شوند.»   

2

 

 

 

 

بارم

شرح سوالات

 

            

27-  کدام گزینه ازمراجع دیداری – شنیداری نیست؟

الف: نوارهای صوتی                              ب: میکروفیلم                     پ:عکس واسلاید                  ت: فیش

28- کدام گزینه نادرست است؟

الف: سند نوشته ی قابل دفاع است.                              ب:اسناد به تجاری وغیرتجاری تقسیم می شوند.

پ: اسناد غیرتجاری دونوع هستند.                               ت:همه ی اسنادرسمی هستند.   

 

ت:املاوبیاموزیم 3نمره

29-  درجمله ی زیر درکدام واژه واج میانجی وجوددارد؟

«پلنگان باغ وحش ،درهنگام غروب به آواز گنجشکانی که برپلّکان می نشینند،گوش فرامی دهند.»

30- چه عاملی مصراع «بخواهد هم ازتوپدرکین من» رابه صورت بلاغی درآورده است؟

31- مفهوم وکاربرد تکواژ«ان»درکدام گزینه متفاوت است؟

الف: پاییزان                 ب:صبحگاهان                               پ: خندان                            ت: بهاران    

32- هریک ازفرآیند های واجی خواسته شده ی زیر ،درکدام کلمه ی عبارت «اوزودتربه خانه برگشت وسفارش مادرش رااجراکرد.»وجوددارد؟

الف: ادغام                                                                      ب:کاهش                         

33-  دوواژه ی هم آوامثال بزنید که ازنظر شکل نوشتار وگفتار یکسان باشند.

34- کدام واژه دخیل بی نشان است؟

الف: من جمله                   ب: اتّفاقاً                                 پ: الآن                ت: مقابله    

35- درهریک ازگزینه های زیر املای کدام واژه صحیح است؟

الف: برهه برحه                             ب:توجیه - توجیح   

36- گروه کلمات نادرست راپیداکرده ودرست آن هارابنویسید.

«عتاب وخطاب تأثیرگزاروتأثیرپذیر- راقم سطور- مدح وذم صعود وسقوط قرب الهی حوضه ی عرفان»

37- درعبارت زیر املای کدام واژه نادرست است؟

«چون ایشان حقوق مرابه طاعت ومناصحت بگزاردند وبه معونت ومظاهرت ایشان ازدست صیّاد بجستم ،مرانیزازعهده ی لوازم ریاست بیرون بایدآمد ومواجب صیادت رابه ادارسانید.»

الف: بگزاردند              ب: مناصحت                پ: صیادت                 ت: معونت

 

 

 

 

                                                                                                                       

       

 

 

 

 

به نام خدا

پاسخ آزمون شماره ی 2 /درس: زبان فارسی 3/رشته ی : تجربی، ریاضی/سال سوم آموزش متوسطه/خردادماه 1391

الف: بخش زبان شناسی 4نمره

1-  قاعده ی نحوی /چون نهاد بافعل مطابقت ندارد.     

2- صامت + مصوت کوتاه/ صامت + مصوت کوتاه + صامت /صامت + مصوت کوتاه + صامت

3-ازفهرست واژگان حذف ومتروک شده است.            

4- بلی ،زیراازآرایه ی ادبی استعاره ی مکنیه ازنوع تشحیص استفاده شده است.

5-  ایجاد ارتباط                 6- نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

7- دوستی = اشتقاقی         دوستداران = ترکیبی

ب:دستور8نمره

8- الف: 22تکواژ         ب: نشست وبرخاس     پ:اشتقاقی         ت: مسند

9-الف:می گویم /می کنم ،حذف به قرینه ی معنوی         ب: سه جزئی گذرابه مسند   

پ:                         جمله                                      ت: پیشوندی                 

                  نهاد               گزاره

 


                                     مسند               فعل

               خبرپیروزی             

                                    اعلام                شد  

10- الف: ذوق بسیاربالا/ازنوع قیدصفت /   ذوق             بسیار            بالا             ب: دربدیهه سرایی /مهارت

 

11-  درباره ی خود = عرض کردن. /درباره ی مخاطب = فرمودن  

12- نگاه دشمنان هرگز شکوه وفرهنگ ایرانی راازنظر جهانیان نینداخت.

13- الف: مشتق مرکب       ب: رِ ش «هجای پایانی »       14- دارند می بینند.       15- الف: دکتر    ب: پلّه پلّه تاملاقات خدا    پ: استاد

16- اسم + بن مضارع               صفت 

پ: نگارش 5نمره

17- صلح«ت»             18- صورت جلسه

19- الف: هرشهروندایرانی مشمول دریافت یارانه است.                        ب: احساس نفرت از دیگران ناخوشایند است.

20- الف: تشریحی       ب: تحلیلی            21- استفاده از آرایه ی جان بخشی به اشیا«تشخیص»

22- الف: نادرست        ب: درست         

23- اگرهوشمندهستی به معنی توجه داشته باشد زیراآن چه که باقی می ماند معنی است نه صورت.

24- الف: ویرایش فنّی      ب: ویرایش زبانی                 25- طرح پرسش های مختلف درباره ی ابعاد گوناگون موضوع

26- استفاده ازالفاظ عامیانه ومحاوره ای

27- فیش «ت»            28- همه ی اسنادرسمی هستند.«ت»

/ 4 نظر / 48 بازدید
سینا فتح اللهی

سلام .... وبلاگ شما دو تا اشکال داره : 1- عنوان وبلاگ چه ربطی به موضوع وبسایت داره 2- به نظر میاد بازدید کنندگان وبلاگ شما بیشتر فامیلاتون یا آشنایان هستن ... اینطور نیست؟؟ [خنده]

محمررضا

خوب است من درکلاس اول شاگرد شما هستم

احمدرضا

سلام از مطلب وبلاگتون برای نمونه سوالات استفاده شد [لبخند] با تشکر از زحمتی که کشیده اید.

negar

mersi.kheili khoob bood