پاسخ به سوال دوستان درباره ی مصوت مرکب

دوستان سوال کرده بودندکه منظورازمصوت مرکب چیست؟درزیراشاره ای کوتاه داشته باشیم به تعریف مصوت مرکب:

مصوت مرکب:

مصوت مرکب به مصوتی گفته می شود که در حین اَدای آن، وضع اعضای گفتار تغییر         می پذیرد و بر اثر آن، رنگ یعنی ارتعاشات فرعی صوت نیز متفاوت می شود و صدا از یک مصوت به سوی مصوت دیگر تغییر می کند؛ چنان که می توان آن را در حکم دو مصوت شمرد که با هم آمیخته و به صورت واحدی درآمده باشند. مصوت مرکب، بسیط نیست، اما یک واج شمرده می شود.

به نظر برخی از یبان شناسان در زبان فارسی، دو مصوت مرکب وجود دارد. یکی از آن ها مصوت مرکبی است که در کلمه های فردوسی (Ferdowsi)، نوروز (Nowrūz)، روشن (rowšan) دیده می شود. چنان که ملاحظه می شود این مصوت مرکب را باow نشان داده ایم. دیگر ی مصوت مرکبی است که در کلمه های می (mēy)، کی (kēy)، ری (rēy) ؛ وجود دارد، این مصوب مرکب را با ey نشان داده ایم. به مصوت مرکب، واکه مرکب و آوا گروه نیز می گویند.

/ 1 نظر / 238 بازدید