نمونه سوال زبان فارسی3

نمونه سوال امتحانی زبان فارسی3 تجربی وریاضی  ازدرس یک الی شش

1-     چراتولید واحدهای زبانی زیر رایج نیست؟    1

الف:‌احمد وعلی امروز ازتهران آمد.            

ث: دانش آموزان این درس خوان دبیرستان.

2-     واژه ی« سرد» برطبق کدام الگوی هجایی ساخته شده است؟   5/

3-     چراالگوی هجایی مقابل درزبان فارسی وجود ندارد؟      5/          «مصوت +صامت +صامت + صامت»

6- درمتن داده شده جمله های مستقل یک فعلی وچند فعلی رامشخص کنید.   5/

 «پیش از این آموختیم که زبان وسیله ی انتقال پیام دربین انسان هاست .زبان ازاجزایی تشکیل می شود وکوچک ترین جزءیاواحد ان «واج» است.»

7- باتوجه به جمله ی «جوانی اسفندیار ،فزونی نیروی رستم راخنثی می کند.» به پرسش هاپاسخ دهید.

الف:‌جمله ازچند واژه وازچند تکواژ درست شده است؟    25/

ب: گزاره ی جمله ازچند گروه تشکیل شده است؟   25/

پ: نقش واژه ی «اسفندیار» رابنویسید.    25/

ت: هسته ی گروه مفعولی کدام واژه است؟    25/

ث:‌گروه نهادی جمله چند واج دارد؟     25/

8- اِشکال ویرایشی  جملات داده شده،فنی است یازبانی ؟    25/

الف: انشاءواملاءدودرس مهم هستند.                   

9- جمله های زیرراویرایش کنید.   5/

الف:‌نظر اوازنظر دیگران متفاوت است.    

پ:‌بوستان توسط سعدی سروده شده است.

10-   املای کدام گروه کلمه نادرست است؟  25/  الف:‌نثرطنزواره  ب:‌حلال بی شبحت   پ:‌حال وعاجل ت: زمین وضیعت

12- املای کدام گروه کلمه درست است؟  25/     الف:‌وحله ی اول      ب:‌لئامت وپستی      پ:‌ابطال والقا       ت:‌حال وآجل

13- فعل «ترکید» راگذراکرده وباآن جمله ای بنویسید،سپس جمله رامجهول کنید.  1

15- اگرواژه های «پیامبر،کاروان، ملت،هیچ یک»نهاد جمله ای باشند فعل آن هابه چه شکلی می آید؟   25/

16- درمتن داده شده به جای فعل ها ،گونه ی مودبانه ی دیگری به کارببرید. 1«چهارمورد»

«من آمدم تامطلبی رابه توبگویم وهدیه ای بدهم،اگروقت نداری می روم ،ولی ازتومی خواهم به حرف من گوش بدهی .»

17- درجملات زیر چه نوع حذفی صورت گرفته است؟   25/

الف: اوحرف هایش رازده ونتیجه اش راهم گرفته است.     

18- عام ترین ورایج ترین راه تشریح ...............................................................است.    5/

19- گونه ی تشریحی مقاله حاصل ....................................وگونه ی تحلیلی حاصل ..............................می باشد.   1

20-پسوند «ان» درکلمات داده شده نشانه ی چیست؟        5/   الف:‌کوهان      ب:‌گیلان

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید