یک واقعیت است اگربپذیرید

درحین تدریس درکلاس های کنکور به دوستان خودم،خواهرگلم وبرادران کنکوری، اعلام می کنم که اگرخودتان راباورداشته باشید کنکورآسان است البته نه ازآن کنکورآسان است هایی که هزاران دوزوکلک سوارمی کنند تاجیب خودشان راپرکنندوهیچ نفعی هم برای دانش آموزان نداشته باشند.وقتی جمله ی «کنکورآسان است وواقعاآسان است .»رابه دوستان می گویم،یعضی هامعترض می شوندکه آقا،آن طوری هم که شمامی فرمایید آسان نیست .بالاخره ازمن گفتن وازدوستان نشنیدن ومتعاقب آن ترسیدن ازکنکور.فرداهاوپس فرداها تمام می شود وکنکورفرامی رسد بعدازاتمام آزمون کنکورپیامکی به این مضمون به دوستان خودارسال می کنم:«سلام خواهریابرادرگلم ،کنکوردریک جمله؟»وجواب هایی راکه دریافت کرده ام درپایین جهت استفاده ی شمادانش آموزان،دوستان،برادران وخواهران گلی که پشت کنکور، یاسال چهارمی هستید وامسال امتحان خواهید داداشاره می کنم:

1- آقااگرمی دانستم که کنکوربه این راحتی است مطمئنم که رتبه ی تک رقمی یادورقمی می آوردم.

2- نمی دانم چراباورنکردم سخنان شماراکه کنکورآسان است شرمنده.

3- عالی عالی دست مریزاد آقا ازهمان روزی که شمافرمودید کنکورچیزی نداردبرای کسانی که می خواهندفعل خواستن راصرف کنند من شروع کردم.بازهم ممنون.

4- گفتم حالایک ریسکی کنم هرچند کنکورآسان نیست ولی من بخوانم وخواندم وموفق شدم خوب بود.

5- رفتم جلوی میزمطالعه ام نوشتم کنکورآسان است اگرآسان هم نباشدتونترس وخواندم ،تلاش کردم وانشاءالله نتیجه خواهم گرفت.ممنون

6- حسرت دیگرفایده ای نداردازخداپنهون نیست ازشماچه پنهون،حرفتان راباورنکردم وشدآنچه که بایدنمی شد.شرمنده

7- به همه توصیه می کنم اگردانش آموزت شدند حرف های مربوط به کنکورتان راحتمابپذیرند.چون نتیجه گرفتم .یاشاآقا

8- خیلی سخته به خودبقبولانید که کنکورآسان است دیرمتوجه شدم هرچه به خودفشارآوردم نرسیدم خدابه دادم برسد.

و...

حالا خواهرگلم،

برادرعزیزم،

کنکوری سرافراز،

پشت کنکوری تلاشگر،

می خواهیدکدام یک از جواب هارادرتیرماه 1394بعدازاتمام کنکورسراسری به این حقیرپیامک کنید؟حتماجواب هایی که ازشما خواهم گرفت شماره های یک،سه،پنج وهفت خواهد بود .پس:

اگرخودتان راباورداشته باشید

اگربه همت واراده ی خودایمان داشته باشید

اگرازهیچ مانع ومشکلی نهراسیدوهنگام مراجعه باآن هابه قول کشتی گیرها:«فتیله پیچ وسالتوباراندازشون بکنید.»

عمیق وباتأمّل وتدبّرمطالعه کنید

ساعت مطالعه ی خودراکمی افزایش دهید  

به معلم هایتان اعتماد کنید وآن هارابپذیرید

مواظب دوستان ناباب وحاشیه ساز باشید    و...

تاآسان بودن کنکوربرای شمانیزملموس ومحسوس باشد ونیجه ی ایده آل خودرابگیریدوپیام های مطلوب ودلخواهتان رابرایم بفرستید.ان شاءالله.

                                                                                        یاعلی، مددی  

/ 3 نظر / 30 بازدید
نسترن

ان شاء الله استاد عزیزم ، لطفا و خواهشا برای منم دعا کنید. هزاران هزار سپاس

زهرا

اقا حتی مایی که کل وقتامونو از دست دادیم هم...

نسترن

استاد این بار قلم چی 100 زده بودم .مرسی از شما??