جواب به امین آقا

توقلب سپه رابه آیین بدار/ من اکنون پیاده کنم کارزار

بیت ازطرف رستم خطاب به توس است،زمانی که رهام ازمقابل اشکبوس کشانی می گریزدیابه عبارتی آماده ی جنگ بااونمی شودلذاتوس ناراحت می شودومی خواهدخودبه جنگ کشانی برود.ولی رستم به توس هم اجازه نمی دهدوبه اوسفارش می کندکه :توازمرکزسپاه مواظبت ومحافظت کن که من پیاده به جنگ اشکبوس می روم.

حالاپیاده رفتن رستم به جنگ اشکبوس دودلیل می تواندداشته باشد:

الف: بعضی هامی گوینداسبش یعنی رخش خسته بود .

ب:ولی به نظرمی رسد به قول امروزی هااشکبوس راعددی نمی بیندکه بااسب به جنگ اوبرود،لذاراحت وآسوده به جنگ اومی رودحتی باپای پیاده وبدون اسب.«یک جورایی برای تحقیراشکبوس»  

/ 1 نظر / 15 بازدید
محمد امین وطن خواه

با تشکر فراوان