ادعای علم غیب

شخصی نزد شیخ آلبانی امد و ادعا کرد که علم غیب میداند...و از شیخ خواست تا با او مناظره کند.....

  شیخ گفت به یک شرط حاضرم با تو مناظره کنم.
مرد گفت چه شرطی؟
.شیخ فرمود:چه طور علم غیب میدانی و شرط من را نمیدانی؟!

/ 0 نظر / 4 بازدید