گروه اسمی

تعریف گروه:

گروه اسمی درزبان فارسی آن است که ازیک یاچند واژه تشکیل شده باشد.یعنی ما می توانیم یک واژه راهم به عنوان گروه درنظربگیریم وبیش ازیک وازه راهم.

کتاب/جلد کتاب/جلدروی کتاب/ جلدروی کتاب تاریخ/(چهارگروه اسمی)  

انواع گروه درزبان فارسی:

الف:گروه اسمی:

که عبارت است از نهاد،مفعول،مسندومتمم فعلی درجملات.به عبارتی هرواژه ای که نقش های نهادی،مسندی،مفعولی ومتمم فعلی رادرجمله بگیرددردسته ی گروه های اسمی سازماندهی خواهدشد.  

حسن کتاب تاریخ راازنمایشگاه بین المللی کتاب خرید. 

درجمله ی بالا سه گروه اسمی داریم که عبارتنداز:

حسن = که نهادجمله است./کتاب تاریخ = که مفعول جمله است./نمایشگاه بین المللی کتاب= که متمم فعلی جمله است.پس درجمله ی بالا سه گروه اسمی دیده می شود.

ب:گروه فعلی:

که عبارت است از تمامی فعل های موجود درتمامی جملات.به عبارتی هرهعلی برای خودیک گروه حساب می شودآن هم ازدسته ی گروه فعلی.پیداکردن وشمردن این دسته ازگروه هابرای دانش آموزان عزیززیادهم سخت نیست.

روزهاگررفت گوروباک نیست/توبمان ای آن که چون توپاک نیست 

اگرازدانش آموزی سوال شود که دربیت بالاچند گروه فعلی وجوددارد؟قطعاشروع خواهدکردبه شمردن فعلهای بیت بالاکه عبارتنداز:رفت،گو،رو،نیست،بمان،نیست.پس درنتیجه دربیت بالاشش گروه فعلی وجوددارد.

پ: گروه قیدی:

 به آن دسته ازگروه هایی گفته می شودکه به قول کتاب ها اگرازجمله حذف شوند لطمه ای به معنای جمله واردنمی کنندواین راه صحیح تشخیص گروه قیدی نیست.چرا که خیلی ازگروه هابه راحتی ازجمله حذف می شوندوهیچ لطمه ای به جمله واردنمی کنندولی گروه قیدی نیستند.به نظربنده راحت ترین ومهم ترین راه پیداکردن قیدیاگروه قیدی درجمله آن است که آن گروه جزء اصلی جمله نباشد به عبارت دیگرهرگروهی که درجمله،ازاجزای اصلی آن جمله نباشدحتما گروه قیدی خواهدبود.   

علی دیروز بادوستانش،برای بازدیدازنمایشگاه به تهران رفت.

درجمله ی بالا همان طورکه می دانید فعل ازدسته ی ناگذرهاست یعنی به جزنهادبه چیزدیگری نیازنداردلذاجمله دوجزئی خواهدبودواجزای اصلی آن نهاد +فعل.بنابراین هرچیزی که جزنهادوگزاره درجمله باقی بماند گروه قیدی محسوب خواهد شد.

نکته ی1:مجموع گره های اسمی،قیدی وفعلی یک جمله می شودتعدادگروه هادریک جمله.

نکته ی 2:اگردرجمله ای فقط گروه های اسمی رابخواهندفقط نهاد،مفعول،مسندومتمم فعلی راحساب می کنیم به عبارتی دیگر گروه قیدی وفعلی راازمجموع گروه هاکم می کنیم.

نکته ی 3:گروه ممکن است یک واژه داشته باشدکه هسته ی گروه است وممکن ازچندواژه داشته باشدکه هسته به همراه یک یاچندوابسته باشد.

نکته ی 4:هسته ی گروه اسمی،اولین اسمی است که درگروه نقش نمای اضافه ی دارد.حالااگردرگروهی نقش نمای اضافه ی -ِنباشد همیشه آخرین کلمه درآن گروه هسته خواهدبود.  

/ 6 نظر / 162 بازدید
دیباچه ادب

عادتم داده صفای تو که یادت باشم یاد ان معرفت و مهر و ممرامت باشم از برای همه لطفی که دیدم زشما کمترین کار همین است که یادت باشم ...

دیباچه ادب

چه زود دیر می شود چه زود دیر می شود ! در باز شد ، بر پا ، بر جا ... درس اول : بابا آب داد ، ما سیراب شدیم ! بابا نان داد ، ما سیر شدیم ! اکرم و امین چقدر سیب و انار داشتند ، در سبد مهربانی شان ... و کوکب خانوم چقدر مهمان نواز بود ! و چقدر ، همه منتظر آمدن حسنک بودند ... کوچه پس کوچه های کودکی را ، به سرعت طی کردیم ، و در زندگی گم شدیم ، همه زیبایی ها رنگ باخت ! و در زمانه ی سنگ و سیمان ، قلب هایمان یخ زد ! نگاهمان سرد شد ، و دستانمان خسته ، دیگر باران با ترانه نمی بارد ! و ما کودکان دیروز دلتنگ شدیم ، زرد شدیم ، پژمردیم ، و خشکزار زندگیمان ، تشنه آب شد ... سال هاست ، وقتی پشت سرمان را نگاه می کنیم ، جز رد پایی ، از خاطرات خوش بچگی نمی یابیم ، و در ذهنمان ، جز همهمه زنگ تفریح ، صدایی نیست ...!!! و امروز ، چقدر دلتنگ ، آن " روز ها " اییم ! و هرگز ، نفهمیدیم ، چرا برای" بزرگ شدن "، این همه بی تاب

نسترن

مرسی استاد عزیزم دستتان درد نکنه خیلی برام مفید بود ??

نسترن

وای استاد خیلی خوب بود دستتون واقعا درد نکنه مرسی ?? هزاران سپاس

همسفر اینه ها

ما مانده ایم وحنجره های سکوت محض/اینک تمام پنجره ها در تحصنند/تابوت مومیایی یک مرد بی بهار/حالا به شانه های شهر چه لبخند می زند/ما مانده ایم و جنگل افسون کاغذی....؟؟؟؟؟ از مجموعه شعر بامداد خمار-محمدزارعی-

همکار

سلام. خسته نباشید. در گروه اسمی « هر غذای لذیذی » ، « لذیذی » از نظر دستوری چه نقشی دارد؟ « ی» از کدام نوع می باشد؟ با تشکر