آشنایی باچندواژه

1-    گریپاژ:

واژه ای است که اززبان فرانسوی واردزبان ماشده است البته خودواژه به این شکل مورداستفاده قرارنمی گیردولی باتوجه به معنای آن، که عبارت است از کندی یاتوقف ماشین درنتیجه ی سائیدگی یاواشدن سطوح فلزی که بدروغنکاری شده باشد،احتمالاًهمان «گیرپاچ کردن» است که درزبان ترکی مورداستفاده قرارمی گیرد.

2-    گالِش:

واژه ی فرانسوی است به معنی کفش لاستیکی که یا مستقیماآن رابه پای می کردندیاکفش چرمی رابرای حفظ ازگل وباران داخل آن می نمودند.

3-    سوکسه:

واژه ی فرانسوی است به معنی موفقیت ،کامیابی وطرفدار.شاید همان بازی « ساک ساک »ماباشدکه یک نفرچشمش رامی بنددودیگران مخفی می شود وبعدازبازکردن چشم به دنبال مخفی شده هامی گرددوهرکسی راپیداکند دستش رابه دیوارمی زندومی گویدساک ساک یعنی موفق شدم توراببینم.

.4-    سیروس :

این واژه تلفظ فرانسوی کوروش می باشد.

5-    زامُسخه:

واژه ی روسی است به شکل زاماسکا، ماده ای که قبل ازرنگ کاری دروپنجره به وسیله ی آن ناهمواری های آن هارابرطرف می کنند.

6-    سادیسم:

واژه ی فرانسوی است به معنی دیگر آزاری ،آزاردوستی

7-    سماور:

واژه ی روسی می باشد.

8-    چای :

واژه ی روسی می باشد.

9-     استکان :

واژه ی روسی می باشد.

10- واکس :

واژه ی روسی است .ماده ی روغنی به رنگ های مختلف که باآن کفش رارنگ  می کنندوجلا می د هند.

11- سِوِر:

واژه ی فرانسوی است به معنی جدّی وسخت گیر

12- شاپو:

واژه ی فرانسوی است به معنای کلاه تمام لبه.

13- شارلاتان:

واژه ی فرانسوی است به معنای حقه باز ،متقلّب.

14- جلیقه:

واژه ی روسی است«ZLETKA» نیم تنه ی کوتاه وبی آستین.

 ١۵- چَمه دان:   واژه ی روسی می باشد.به فارسی «جامه دان» وبه ترکی احتمالا «جام تایی» باشد

/ 4 نظر / 138 بازدید

بعضیاشو میدونستم ولی در کل جالب بودن

مرتضی غلامی منامن

سلام دوست گرامی خیلی قشنگ وزیبا بود کاش شعری ترکی هم اضافه می کردی بعد نبود مخصوصآ ازان شعرهای دلنشین در رابطه با منامن

مرتضی غلامی منامن

ممنون که بما سرزدی ما هم وظیفه خود دونیستم تا بشما دوست گلم خسته نباشید عرض و ادب بکنم موفق باشید