راه غلبه برترس

ترس ، مانع بزرگ اعتماد به نفس

 ترس، خواه ارادی و خواه غیر ارادی، سدی بزرگ در مقابلتان ایجاد خواهد کرد و بیش از هر عاملی شما را از خلق آنچه می توانید پدید آورید محروم می کند و اجازه نمی دهد که از ظرفیت کامل نیروی خود استفاده ببرید.

  ترس، یک مانع بزرگ اعتماد بهنفس است. بهترین و مؤثرترین راه غلبه بر ترس، اقدام است. در روانشناسی ترس ،گفته میشود به هر آنچه که از آن میترسید، نزدیک شوید و در آن فرو روید. اگر از کنفرانس دادن میترسید ، تنها راهحل شما کنفرانس دادن است.اگرازآزمون می ترسید چندین باردرآن شرکت کنید،اگرازسوال پرسیدن می ترسیدبیشترسوال کنید.برای باراول ممکن است از ترس، صدایتان بلرزد و نفس، کم بیاورید،ممکن ترازتان درآزمون پایین بیاید،سوال شماخنده داربه نظربرسد،اما با این وجود، دفعه ی بعد برایتان آسانتر خواهد بود. 

 غلبه بر ترس را باید آموخت و آن قدر تمرین کرد تا ملکه ی نفس ووجود شما گردد.

/ 2 نظر / 26 بازدید
نسترن

مرسی استاد عزیزم??

نسیم سید نظری

کنکوری ها نباید بترسند عامل شکست من ترس بود ترسیدم و مطالبو فراموش کردم و متاسفانه............