ایهام درکنکوروکتاب های درسی

 

11- همه ی حرف های زایدرابریزد به داخل کیسه ی دستورزبان فارسی مبحث حروف اضافه.  = حروف زاید/ حروف اضافه ی دستوری

12- دری که به باغ بینش ماگشوده ای هزاربارخیبری تراست،مرحبابه ابزوان اندیشه وکردارتو. = آفرین / نام پهلوان خیبری که باخیبرتناسب دارد.«ایهام تناسب»

13- شعرسپیدمن در فضای توبه بی وزنی افتاد. = نداشتن وزن شعری /بی ارزشی

14- چون خاک درهوای توازپافتاده ام = آرزو/ هوای معمولی

15- گرمی گریزم ازنظرمردمان رهی /عیبم مکن که آهوی مردم ندیده ام 

 نام حیوان / عیب وگناه

16- نه سایه دارم ونه بربیفکنندم وسزاست

 معنای معمولی سایه/ تخلص شاعری هوشنگ ابتهاج

17- هان ای دل عبرت بین ازدیده عبرکن هان = عبرت / اشک

18- بروطواف دلی کن که کعبه ی مخفی است = پنهان / تخلص شاعری زیب النسا

19- خوب شداسباب خودبینی شکست = غروروخودخواهی /خودرادیدن

20- سحرگاه رفتن زدی بالطافت/به پیشانی ام بوسه ی آخرت را = آخرین = قیامت

21- هنراین ذوق گسترده است. = فراگیر/ پهن شده

22- گل دسته هاوفلک /بچه هاسرشان گرم بود

مناره ها/بچه ها * آسمان /ابزارتنبیه

23- خدایاآنان که همه چیزدارندمگرتورابه سخره می گیرند آنان که هیچ ندارندمگرتورا. = مسخره می کنند/به کاربی مزدمی گیرند

24- زیرهرآوازاورازی دگر = پایین /اصطلاح موسیقی که باکلمه ی آوازتناسب دارد.«ایهام تناسب»

25- رازنهان داروخمش ورخمشی تلخ بود. = خاموش،ساکت /تخلص شعری مولوی

26- این همه پریشانی برسرپریشانی = پریشان حالی/ پریشانی مو

27- درفشان لاله دروی چون چراغی = گل لاله /چراغدان

28- کنارنام تولنگرگرفت کشتی عشق = پهلو/ ساحل که باکلمه ی لنگروکشتی تناسب دارد.«ایهام تناسب»

29- بشکن دل بی نوای ماراای عشق/این سازشکسته اش خوش آهنگ تراست = بی صدا /  بدبخت * ناسالم / اصطلاح موسیقی

30- نروم جزبه همان ره که توأم راهنمایی = توراه رابه من نشان می دهی/ توراهنمای من هستی

31- زدیوارهاخشت وازبام سنگ= گِل نپخته / نوعی تیرونیزه ی کوچک

32- به دستورفرمودتاساروان = وزیر / فرمان

33- بگفتاعشق شیرین برتوچون است = خوش / معشوق فرهاد

34- بگفتاجان مده بس دل که بااوست = کافی = بسیار

35- چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتاب/مهرم به جان رسیدوبه عیوق برشدم = متضاد ایستادن /متواضع وفروتن«ایهام ضعیفی دارد.» * عشق / آفتاب که باعیوق تناسب دارد.«ایهام تناسب»

36- گویندروی سرخ توسعدی که زردکرد = صورت /فلز روی که دراین معنی بامس وزرتناسب دارد.«ایهام تناسب»

37- بیدل این کم همتان برعزوجاه= عاشق / تخلص شعری شاعر  

38- گفت خامش چون تومجنون نیستی = ساکت وخاموش /تخلص شعری مولوی

39- همه تالیان قرآن وسحرکوشان درعبادت بودند. = پیروان / قاریان قرآن وتلاوت کنندگان

40- سینه بدرید ودل آوردبه چنگ = دل مادرراازسینه بیرون آورد/ دل معشوقش رابه دست آورد.

41- پیاپی بکش جام وسرگرم باش = مشغول باش / گرم وپرنشاط باش.

42- کان سبزه زخاک لاله رویی رسته است = خاکی که ازآن لاله می روید/ خاک یک زیبارو

43- اگرهوشمندی یک اندازوراست = درست / صاف ومستقیم

44- ای مادرسرسپیدبشنو= پربرف /پیر

45- نگران بامن استاده سحر= مضطرب / نگاه کننده

46- راستی کانون گرمی بود = صمیمی / داغ

47- اوشغادآن نابرادربود = برادرناتنی / ناجوان مرد

48- زدست شکوه گرفتم به دوش ناله کشیدم = تحمل کردم/حمل کردم که باکلمه ی بارتناسب دارد.«ایهام تناسب»

49- گهی چواشک نشستم،گهی چورنگ پریدم = معنای ظاهری رنگ /بزکوهی

50- بی توولی زمینه ی پیداشدن نداشت = اما /سرپرست وولی امر

51- ده روزه مهرهرگردون افسانه است وافسون = عشق / آفتاب که باکلمه ی گردون تناسب دارد.«ایهام تناسب»

52- تویی آفریننده ی ماه وتیر = ماه وتیرآسمان / فصل هاوماه ها

53- فرصت مانیزباری بیش نیست = یک بار/ اجازه

54- شام اگرقوت روانم دادی ازخون جگر = جاری ودرحرکت / روح

55-توشوخ دیده مگس بین که می کندبازی  = بازی کردن / ادعای باز«پرنده ی شکاری»کردن

56- چون که زدی برسرمن پست وگدازنده شدم = برسرم کوبیدی/برسرم تابیدی

57- چون نامه چرایک دمش از لطف نخوانی 

نمی خوانی ،قرائت نمی کنی/فرانمی خوانی ،دعوت نمی کنی.

58- زبان آتشینم هست ولیکن درنمی گیرد = اثرنمی کند/ روشن نمی شود

59- کیست حافظ تاننوشدباده بی آوازرود = رودخانه / نوعی ساز

60- مانیزیکی باشیم ازجمله ی قربان ها = قربانی ها / تیردان ها

61- من غلام آن که دوراندیش هست = آینده نگر/کسی که به هجران ودوری فکرمی کند

62- نرگس مست نوازشگرمردم دارش = انسان / مردمک چشم

63- تاکه کنیم بعدازاین دعوی پاک دامنی = تقواوزهد / پاک دامن بودن

64- نه تلخ است صبری که بریاداوست = شکیبایی /گیاه تلخ

65- که این چرخ کج مدارنه بر آرزورود= روزگاری که مطابق میل مانیست/ زمین که مدارحرکت آن کج است.

66- تاروی نبیندت به جزراست = چشم راست / درست

67- ای بی خبرزلذت شرب مدام ما = همیشگی / نوعی شراب

68- خداوندانگه دارش که برقلب سواران زد = دل / مرکز سپاه

 69- جانب هیچ آشنانگاه ندارد = نگاه نمی کند / حمایت وطرفداری نمی کند

70- درظاهراگرمالک دینارنگشتیم = صاحب دیناروثروت / نام مردی ثروتمند

71- می کشدخاردراین بادیه دامان ازمن

جداشدن ورفتن / کشیدان ونگه داشتن دامن

72- توهم ای بادیه پیمای محبت پون من = شراب نوش / صحرانورد

73- کوری چشم عدوراروی درروی حبیب = دوست / نام شاعر

74- که من پیمودم این صحرا نه بهرام است ونه گورش = قبر / گورخر

75- اورنگ کو؟گل چهرکو؟نقش وفاومهرکو؟ = معنای ظاهری مهرووفا/ نام داستانی عاشقانه

76- چشمت به غمزه خانه ی مردم خراب کرد = آدمیان / مردمک چشم

77- مدامم مست می داردنسیم جعدگیسویت = همیشگی /نوعی شراب که با مست تناسب معنایی دارد.«ایهام تناسب.» 

78- من نقدروان در دمش ازدیده شمارم. = نقدرایج دربازار/ روح وجان «ایهام تناسب»

79- چه حاجت است که گوید شکرکه شیرینم = معنای ظاهری / نام معشوقه ی دیگرخسروکه باشیرین تناسب دارد.«ایهام تناسب»

80- زهره سازی خوش نمی سازدمگرعودش بسوخت. = نام گیاه خوشبو/ وسیله ی موسیقی که بازهره تناسب معنایی دارد.«ایهام تناسب»

81- کاین گوشه پراززمزمه ی چنگ وربابست.= کنج وجایی/ اصطلاح موسیقی که باچنگ ورباب تناسب دارد.«ایهام تناسب»

82- یعنی طمع مداروصال مدام را= همیشگی / نوعی شراب  .«ایهام تناسب دارد»

83- عنقاشکارکس نشوددام بازچین= پیشوند فعلی / پرنده ی شکاری که باعنقاتناسب دارد.«ایهام تناسب »

84- آدم بهشت روضه ی دارالسلام را = رهاکرد/بهشت برین که بادارالسلام تناسب معنایی دارد.«ایهام تناسب»

85- یاربیگانه نگیردهرکه داردیارخویش = خود/فامیل که بابیگانه تناسب دارد.«ایهام تناسب»

86- یارشیرین زبان شورانگیز= غوغا / مزه ی شورکه باشیرین تناسب دارد.«ایهام تناسب»

87- من چشم ازوچگونه توانم نگاه داشت = نگاه وپوشیده داشتن / چشم ونگریستن که باچشم تناسب دارد.«ایهام تناسب»

88- روی خوبت آیتی ازلطف برماکشف کرد= نشانه / آیه ای ازقرآن کریم وباتفسیرتناسب دار

/ 4 نظر / 96 بازدید
نسترن

ممنون از زحمتت استاد عزیز?? خیلی خیلی خوب بود

سحر

سلام استاد روزبخیر.وبلاگ عالی دارید البته لازم به گفتن نیست چون اشکارا معلومه که زحمات زیادی برای جمع اوری این ایهام های مهم کشیدید. واقعا دستتون درد نکنه[لبخند] البته یه معذرت خواهی مخصوص هم باید از طرف بچهای ام البنین ازتون بکنم بخاطر این تحملی ک از سرو صدا و حرف زدن بیش از حد ما دارید. بازهم ممنون.با ارزوی سلامتی مدید وطولانی برای شما سحرحبیبی{چهارم تجربی}دبیرستان ام البنین

سحر

باز هم از لطف و تواضعی که نسبت به ما و دانش اموزانتون دارید.سپااااااااس[لبخند]