نمونه سوال زبان فارسی 1

ب:بخش نگارش 5نمره

7- به جای واژگان زیربرابرهای مناسب بنویسید.   1

الف: ازجای بشد.                               ب:گفته آمد.

8- فرق نوشته ی علمی بانوشته ی ادبی چیست؟    1

9- کدام نوع ویرایش مربوط به آراستگی ظاهری ونظم وترتیب بخشیدن به اثراست؟   5/

10- غرض ازمقایسه چیست؟    75/

11- عبارت داده شده رانشانه گذاری کنید.   75/

«صاحب نظران آموزشی می گویندشرط درست نوشتن درست فهمیدن است»

12- دلیل ارزشمند ی کتاب خاطرات بزرگان چیست؟     5/    «دوموردبنویسید.»

13- عام ترین وصمیمانه ترین نوع نوشته .......................است.5/

پ:بخش دستور 8نمره

14- نقش نماهای موجود درعبارت «ای پروردگارم،عاشقانه تورامی ستایم.»دونقش نماپیداکرده ونام آن هارابنویسید. 1    15- حرف ربط وابسته ساز وهم پایه ساز رادرنوشته ی زبرمشخص کنید.    5/

«اگرمی خواهید به تکامل برسید وپیشرفت کنید،بایدپشتکارداشته باشید.»

16- جدول زیرراکامل کنید.      1

صفت مفعولی

بن مضارع

بن ماضی

مصدر

فعل

..........................

........................

.......................

.................

می دیدم

17- درعبارت«ازآن روزی که استادم رادربرترین موقعیت علمی یافتم چندماهی می گذردکه هیچ خبری ازاوندارم.»

الف:کدام واژه صفت نسبی است؟آن راباپیکان به هسته وصل کنید.  75/   

ب: واژه های مشخص شده چه نوع وابسته ی پیشینی هستند؟      1                                                      بقیه درصفحه ی  2

 

 

 

18- باتوجه به متن داده شده به پرسش هاپاسخ دهید.

«ناگهان دیروزدوست خود رادیدم وبه اوگفتم می خواهم دربرخی امور مرایاری کند.»

 الف:مرجع ضمیر«او»کیست؟    5/                                                     

ب: کدام واژه «ضمیرمشترک»است؟      5/

پ:یک قید مختص ویک قید مشترک بااسم رامشخص کنید.  5/        

ت:نقش کلمات مشخص شده رابنویسید.   5/

19- گذرایاناگذربودن فعل جملات داده شده رامشخص کنید.    5/

الف: هوای شهرمان بسیارطوفانی است.         ب:کودک باشادی تمام خندید.

20- عام وخاص بودن اسم های داده شده رابنویسید.     5/ 

الف: هوشنگ            

ب:کتاب

21- ساختمان کلمات داده شده راازلحاظ ساده،مشتق ومرکب بودن بنویسید.         75/

الف: آموزش                  

ب: کتابخانه                    

پ:سهراب

ت:املاوبیاموزیم 3نمره

22- جملات داده شده راویرایش کنید.   1

الف: گزارشات خودرابه صورت مکتوب برای مابفرستید.

ب: آیاچگونه می توانیم درآسمان معرفت به پروازدرآییم؟

23- کدام گزینه ازنظر املایی نادرست می باشد؟      5/

الف: ریاحین وگل ها      ب: فریادونحیب      پ: آزوطمع        ت: بحردرکوزه

24- کدام گزینه ازنظر املایی درست می باشد؟     5/

الف:متعلّم ودردمند       ب:دشمن قاصب         پ:آمیخته واجین        ت: صوَرخیال

25- دلیل نادرستی جمله ی«اولادهای آدم ازنسل هابیل وقابیل هستند.» رابنویسید.    5/

26- درنوشته ی زیر واژه ی درست داخل گیومه راانتخاب کنید.        5/

اوبه سِمَت انباردارشرکت «منصوب منسوب»شده است.

/ 2 نظر / 14 بازدید
ع_ب

سوال ها عالی است استفاده کردیم لطفا زیاد سوال مربوط به اول هارو بزارید قربان شما باش تشکر از زحمت های ما اقای حکمتی منامن [ماچ]

فاطی

واقعا ممنون دستتون دردنکنه خیلی عالی بود[قلب]