نمونه سوال زبان فارسی 1سال اول

الف:بخش زبان شناسی 4نمره

1- انتقال پیام درارتباط زبانی معمولا درقالب ....................صورت می گیرد.     5/

2- صحیح وغلط بودن جملات داده شده رابنویسید.       1

الف: گوناگونی درعین یگانگی درزبان های انسانی به چشم می خورد.

ب:مهم ترین ویژگی زبان انسان زایایی فوق العاده ی آن است.

3-  رابطه ی معنایی میان هریک ازکلمات داده شده رابنویسید.      75/ 

  الف: پلنگ وجاندار      ب:کرم وبخشش              

 4- ازشکل های سه گانه ی زبان «گونه»راتعریف کنید.     1

5- متن داده شده راازحوزه ی زبان شناسی تاریخی به زبان امروزی بازنویسی کنید.      5/

«بارانکی خردخردمی بارید،چنان که زمین ترگونه می کرد.»

6- زبان شناسی جدیدرابه نام های ....................و.......................نیز می شناسند.      5/

ب:بخش نگارش 5نمره

7- به جای واژگان زیربرابرهای مناسب بنویسید.  1        

      الف: مستعمل               ب:اداتواند کرد.

8- دوموردازویژگی های نامه های خصوصی ودوستانه رابنویسید.    1

9- نوشته ی زیرعلمی است یاادبی ؟چرا؟             75/

«اسطوره درلغت به معنی افسانه وقصه است ودراصطلاح به قصه ای اطلاق می شودکه ظاهرامنشأتاریخی نامعلومی دارد.»

10- غرض ازمقایسه چیست؟    75/

11- عبارت داده شده رانشانه گذاری کنید.   5/   

  «پیامبرفرمودند طلب دانش برهرمسلمانی واجب است»

12- درنوشتن باید به اصل ..................و.........................توجه کرد.         5/

13- یک موردازمواردکاربرد«دونقطه/ : /»رابنویسید.

پ:بخش دستور 8نمره

14- نهاد جداوپیوسته رادرجمله ی «خرگوش ها ناگهان ازخواب برجستند.» مشخص کنید.           1

15-  عام وخاص بودن اسم های داده شده رابنویسید.       5/   

    الف:بیگانه              ب: محمدعلی 

16- جدول زیرراکامل کنید.      1

صفت مفعولی

بن مضارع

بن ماضی

مصدر

فعل

..........................

........................

.......................

.................

می کشتم

17- درعبارت«ازآن روزی که استادم رادربرترین موقعیت علمی یافتم چندماهی می گذردکه هیچ خبری ازاوندارم.»

الف:کدام واژه صفت نسبی است؟آن راباپیکان به هسته وصل کنید.  75/   

ب: واژه های مشخص شده چه نوع وابسته ی پیشینی هستند؟     

     

18- باتوجه به متن داده شده به پرسش هاپاسخ دهید.

« سلطان سنجر، خراسان رادردست غلامان ووزیران خویش واگذاشته بود.»

 الف:نقش کلمه ی «خراسان»رابنویسید.    5/                                                     

ب: کدام واژه «ضمیرمشترک»است؟      5/

پ:یک نقش نماپیداکرده ونوع آن رابنویسید.  5/        

ت:زمان فعل جمله رابه طورکامل بنویسید.   5/

19- گذرایاناگذربودن فعل جملات داده شده رامشخص کنید.    5/

الف: علی دوستان خودرانمی شناسد.         ب:اوهرهفته به سبلان می رود.

20- شناس یاناشناس بودن اسم های مشخص شده درجملات داده شده رابنویسید.        5/

الف: من کتاب راخواندم.            

ب:نهالی راکه کاشته بودم بادشکست.

21- ساختمان کلمات داده شده راازلحاظ ساده،مشتق ومرکب بودن بنویسید.         75/

الف: آموزش                  

ب: کتابخانه                    

پ:سهراب

ت:املاوبیاموزیم 3نمره

22- جملات داده شده راویرایش کنید.   1

الف: من گاهاًبه دوست داشگاهی خود سرمی زنم.

ب: خانم کمالی مدیره ی محترمه ی دبستان فردوسی است.

23- کدام گزینه ازنظر املایی نادرست می باشد؟      5/

الف: ریاهین وگل ها      ب: فریادونهیب      پ: آزوطمع        ت: بحردرکوزه

24- کدام گزینه ازنظر املایی درست می باشد؟     5/

الف:متعلّم ودردمند       ب:دشمن غاصب        

پ:آمیخته واجین        ت: التذازادبی

25- دلیل نادرستی جمله ی«تاحال برعلیه کسی شکایتی ننوشته ام .» رابنویسید.    5/

26- گروه کلمات نادرست رامشخص کرده ودرست آن هارابنویسید.        5/

«خبث تینت،مقبل وخوش بخت،غناوثروت،ابهام وغموض،امیرومأمور»

                                                                   

/ 1 نظر / 15 بازدید
امیررضا سعیدی

سلام اقا چطری امیدوارم حالت خوب باشه مثل همیشه وبلاگت را بروز کردی دستت درد نکنه بابت نمونه سوالات . با تشکر