نمونه سوال عروض وقافیه

ب ) بخش عروض ( 6 نمره )

1 – واژه ی « خوش آواز » را یک بار با حذف همزه و یک بار بدون حذف همزه بنویسید .

2 – نام رکن هر یک از علامت های مقابل را بنویسید :

 الف ) - -U -                 ب ) - - -U

3 – در چه صورت شاعر می تواند از اختیار « قلب » استفاده کند.

4 – در بیت زیر یک اختیار زبانی و یک اختیار وزنی مشخص کنید.

                 «آمدنوروزهم ازبامداد/ آمدنش فرخ وفرخنده باد »

5 – کدامیک از ابیات زیر ، وزن دوری است ؟ یک ویژگی وزن دوری را بنویسید.

الف ) سلسله ی موی دوست حلقه ی دام بلاست/ هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست

ب )  من مانده ام مهجورازاو درمانده ورنجورازاو/ گویی که نیشی دورازاوبراستخوانم می رود

7 – بیت زیر را تقطیع هجایی و تقطیع به ارکان نمایید ، سپس نام کامل وزن آن را بنویسید :

« آن کیست کز روی کرم ، با ما وفـاداری کند/بر جای بدکاری چو من ، یک دم نکوکاری کند »

/ 0 نظر / 151 بازدید