گپی بادانش آموزان...

انواع«ی»:

الف: نشانه ی نکره یاناشناس بودن کلمه:

به آن دسته از«ی» هایی اطلاق می شود که درآخراسم هامی آیندودلالت برناشناس بودن یانکره بودن آن اسم دارندبه عنوان مثال:مردی کتابی راازمغازه ای خرید.

درمثال بالااگر بخواهیم هرسه موردمشخص شده را از انواع چهارگانه اش جداکنیم ، نشانه ی نکره یاناشناس خواهدبود.

نکته ی اول: به نظر بنده یکی ازراه های شناسایی نشانه ی نکره یاناشناس آن است که نقش نمای اضافه ی -ِ نمی گیرد یابه عبارتی هرنوع ازانواع «ی»که بتوان به آن نقش نمای اضافه ی -ِ اضافه کردهرگزنشانه ی نکره نخواهد بودبه عنوان مثال:زبانی فارسیِ سوم.

 درمثال فوق چون «ی»درواژه ی فارسی نقش نمای اضافه گرفته است پس هرگز نشانه ی نکره نخواهد بود.

نکته ی دوم:هرچند این نکته شایدبه نظربعضی ازهمکاران راه حل درست ومنطقی نباشد ولی برای دانش آموزان کمک حال مناسب ومنطقی به نظر می رسد .آن هم این که نشانه ی نکره ی «ی»اگربه کلمات مفرد بچسبد می توان آن را«یک»واگربه کلمات جمع بچسبد می توان«چند»معنی کرد.

مثال:گنجشکی از روی درخت پرید دراین مثال «ی»مشخص شده نشانه ی نکره است .چون اولاً:نقش نمای اضافه نمی گیرد.ثانیاً:به کلمه ی مفردچسبیده ومعنی «یک»می دهد.

مثال دیگر:دانشمندان عناصری راکشف کردند. بازهم دراین مثال «ی»نشانه ی نکره است چون اولاً:نقش نمای اضافه نمی پذیرد.ثانیاً:معنای «چند»می دهد.

نکته ی سوم:ازانواع«ی»فقط نشانه ی نکره وابسته ی پسین حساب می شود وبس.درشمارش وابسته های پسین که یکی ازسوالات مهم کنکورمی باشد توجه به این نکته بسیارضروری است.

نکته ی چهارم:دوستان و ودانش آموزان عزیز توجه داشته باشندکه نشانه ی نکره درساختمان واژه دخیل نیست یاساختمان واژه راتغییرنمی دهد.یعنی اگرواژه ای ساده،مشتق یامرکب باشد درصورت اضافه شدن نشانه ی نکره بازهمان ساختمان قبلی خودراخواهدداشت.مثال: مرد= ساده/مردی = ساده یا خودکار= مرکب /خودکاری مرکب.

بقیه ی مطالب درجلسات  بعد...  منتظرنظرات وانتقادات سازنده ی شماهستم.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
محسن

سلام دوست من اگه با تبادل لینک موافقی بیا link.agahiam.ir