بربساطی که بساطی نیست...
 

1-  فرق بین زبان وگفتاررابنویسید.                                                                                     75/

2- خط ونوشتار ریشه در ..............................و..................................انسان دارد.                  5/

3- کدام جمله درست وکدام جمله نادرست است؟                                                             5/

                                                       الف:خط ونوشتاربه طورمستقیم وبه واسطه ی گفتار بازبان پیوندمی خورد.

ب: زبان وگفتاررادرخانه وپیش خودیادمی گیریم ومحتاج تمرین وپرسش نیستیم.

4- تعدادواج هاوهجاهای واژه ی «کاشانه»رابنویسید.                                                         5/

5- زبان فارسی 29واج داردکه به ...............صامت و.................مصوت تقسیم می شود.       5/

6- دربخش صرف به مطالعه ی ........................................واژه می پردازند.                        5/

7- برای هریک ازتکواژهای وابسته«پیشوند،میان وندوپسوند»مثالی بنویسید.                        75/   

 

1- شیوه های گردآوری اطلاعات برای تهیه ی گزارش  رابنویسید.                              75/

2-گام اول درنگارش مقاله..................................است.                                               5/

3- چهارموردازقسمت های تشکیل دهنده ی یک مقاله رابنویسید.                                1

4- قلاب[‍ ] درفرهنگ معین نشانه ی چیست؟                                                              5/

5- نقل مطالب ازکتاب های مرجع به سه شیوه انجام می پذیردآن هارابنویسید.             75/     

6- آن چه به تحقیق ارزش واعتبارمی بخشد چیست؟                                                    5/

7- چه زمانی به جای مصاحبه ازپرسش نامه استفاده می کنیم؟                                       5/

8- دلیل نادرستی جمله ی «جنگ هرروزه ازشدت بیشتری برخوردارمی گشت.»رابنویسید.    5/

 

1- چرادرجمله ی زیربایدبه جای «به وسیله» از «با»استفاده شود؟                                    5/

«نامه رابه وسیله ی پست سفارشی برایش فرستادم.»

2- دلیل نادرستی جمله ی «پیشنهادهای علمی فراوانی ازسوی متفکران ایرانی ارائه شده است.»رابنویسید.           5/

3- جمله ی کوتاه وبی فعل زیررابه صورت بلندوبافعل بنویسید.                                      5/

«مسلمان ودروغ؟»

4- دوموردازراه های انتخاب وگزینش صحیح کلمات رابنویسید.                                      5/ 

- گروه کلمات نادرست راپیداکنید ودرست آن هارابنویسید.«چهارمورد»                 1

«تعمّل ودقّت،شورای سیاست گذاری،منصوب ووابسته،خواب گزاردانا،سخن منظوم،موزّعان اوراق،جنگ ناخاسته،متابعت وپیروی،مخذول ونالان،صفات مذموم،ترجیه وبرتری،الیم ودردناک»

1- جمله ی هسته،جمله ی وابسته وپیوندوابسته سازرادرجمله ی مرکب زیر مشخص کنید.        75/

«تاازجان ودل نکوشیم به آزادگی وسرافرازی نخواهیم رسید.»

2- واژه ی «ساکت»رادردوجمله یک باربه صورت قید وباردیگر به صورت مسندبه کارببرید.                  5/

3- متمم کدام جمله قیدی است؟چرا؟                                75/

الف: آرش ازکوه دماوندآمد.                                  

ب:آرش به کوه دماوند نگریست.

4- ضمیرومرجع ضمیررادرجمله ی زیرمشخص کنید.              5/

«حقیقت همان اندازه رایج خواهد شدکه ماآن رارواج می دهیم.»

5- تعلقی یاغیرتعلقی بودن اضافه های داده شده رامشخص کنید.          5/

الف: مسافرقطار                  ب:داس مرگ       

6- ساختمان واژه های داده شده راازلحاظ ساده،مرکب و...بودن مشخص کنید.     75/

الف: حمایت کننده            ب:گریان                     پ:سفیدپوست

7- دلیل شناس بودن اسم مشخص شده درجمله ی «پرسیدم کدام کتاب راببرم؟»رابنویسید.          5/  

8- کلمه ی مشخص شده درجمله ی «ایران سرزمین فردوسی هاوبوعلی سیناهااست.»عام است یاخاص؟چرا؟        75/

9- فعل های «داردمی نویسد»و«خواهدآمد»رابه شکل منفی بنویسید.           5/

10- چرافعل جمله ی «اوهیچ وقت دست ازپاخطانمی کند.»مرکب محسوب می شود؟         5/

11- جمله ی «خیاط لباس های دانش آموزی رامی دوخت.»رابه شکل مجهول بنویسید.    5/

12- وجه افعال جملات داده شده رابنویسید.      5/

الف: شاید به خواب شیرین فرهادرفته باشد.              ب: دلم جزمهرمهرویان طریقی برنمی گیرد.

13- جملات زیر چند جزئی هستند؟به صورت کامل بنویسید.                    1

الف: مهارت اودرخواندن ستودنی است.

ب: علی دوست خودراقهرمان بزرگی می دانست.

[ ۱۳٩۱/٩/٢٩ ] [ ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ] [ اسماعیل حکمتی منامن ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

About

اسماعیل حکمتی منامن هستم ازدبیران دبیرستان ناحیه ی یک اردبیل درخدمت دوستان همکارودانش آموزان عزیز.
Blog Categories
 
صفحات اختصاصی
Blog Custom

كد موسيقي براي وبلاگ