بربساطی که بساطی نیست...
 
  • ·       سوالات امتحانی ومهمّ مربوط به درس سوّم

1-  کدام یک ازعبارات داده شده مربوط به ویرایش فنی وکدام یک مربوط به ویرایش زبانی است؟

الف:کاربرددرست همزه                        

ب:استفاده ی درست از«ی»میانجی                           

پ:رعایت علایم نگارشی درزبان فارسی   

ت:توجه به املای کلمات هم آوا          

ث:حذف همزه ازآخر کلمات عربی مختوم به «اء»     

ج: حذف درست فعل به قرینه

چ: پرهیزازمطابقت صفت وموصوف   

ح:پرهیزازکاربردتنوین درکلمات فارسی                       

خ:کاربرددرست تکیه کلام «به قول معروف»

د:کاربردنادرست «را»نشانه ی مفعولی پس ازفعل            

2- پرهیزازکاربردفعل مجهول بانهاد،مربوط به ویرایش ................................است.

3- دلیل نادرستی جملات داده شده رابنویسید. 

الف: یک افسر حفاظت دشمن یک گلوله درکردوکلّه ی یکی ازمخالفان رازد.      ب:گلستان توسط سعدی نوشته شده است.

پ: مسکومایل به انجام طرح خلع سلاح هسته ای اوکراین است.           

ت:این که گفتم مشمول حال شماهم می شود.

ث:نتایجی که امروزبه دست آمدراگزارش می کنم.                            

ج:کلیات لایحه ی بودجه درمجلس مطرح وبه تصویب رسید. 

چ:دیدگاه اوازدیدگاه روان شناسان متفاوت است. 

ح:عاقبت کاراونه معلوم است.     

خ:پاسپورت اورااوکی نکردندومسافرت مابه خارج کنسل شد.

4- جملات داده شده راویرایش کنید.

الف:ازنفحه ی سحری ازخواب برخواستم.                    

ب:این طرح ازدومشکل اساسی رنج می برد.   

پ: کتاب سودمندی که فرستاده بودیدراخواندم.       

ت:این پیراهن باسایزاونمی خورد.                      

ث:مورّخان جرئت به افشای کشف خودکردند.            

ج:به بخش بعدی برنامه ملاحظه بفرمایید.

5- اشکال نگارشی جملات داده شده ،فنی است یازبانی ؟

الف: انشاء واملاءدودرس مهم هستند.                        

ب: مدرسة ماخیلی بزرگ است.            

پ: میون خیابون گیرکردم.

ت: به وسیله ی پست فرستادم.                                 

ث:خانم کمالی ،مدیره ی محترمه ی دبستان فردوسی است.

ج:گاهاًازدوستان خود کمک می گیرم.                  

چ:سوابق گذشته ی دوستان خودرابررسی کرده ام.

6- واژه های هم آواچنددسته اند؟برای هرکدام مثالی ذکرکنید.

7- چراجمله ی «آگاهی وبیداری،مسلمانان رافراگرفته است.»ازنظرویرایشی نادرست است؟

8- دلیل نادرستی جمله ی «دروازه بان توپ رابرای مدافع کناری واگذارکرد.»رابنویسید. 

9- ازکاربردکدام واژه درجمله ی زیرتاحدامکان بایدپرهیز شود؟وبه جای آن ازچه واژه ای بایداستفاده کرد؟

«همه ی راننده های متخلّف،مشمول  قانون جریمه ی  راهنمایی ورانندگی می باشند.»

10- کدام دسته از واژه های هم آوای زیر بادیگران متفاوت است؟   

الف: روان /روان    ب: خویش /خیش  پ: قدر/غدر      ت: اساس /اثاث  

  •       سوالات امتحانی ومهمّ مربوط به درس چهارم

1-      شکل های متعدد همزه رانوشته وبرای هرکدام یک مثال ذکرکنید.

2-      کلمات مختوم به همزه«ء»به چه شرطی بدون کرسی نوشته می شوند؟

3-      چه زمانی همزه به شکل«ؤ»وچه زمانی به شکل«أ»نوشته می شود؟

4-      گروه کلمات نادرست راپیداکرده ودرست آن هارابنویسید.  

«ممّــدحیاط، شهــدفایق،نخــل باسغ،هلیه ی جمــال،تحیّروسرگشته گی،بحـرمکاشفت،تأمّـل وتفکـّر،دادارحور،تهجّـروغـرور،حمیّت ودلاوری،دوروبرحــذر،راه غُـرُق شده،رب النّـوع وجـاحت،مهـمل وبیهـوده،صناعت ظـریف،خبت وخطا،امـرمُتاع،صیانت ونگهداری  هزاهزوغریو،حادثه ی سعب، حلال بی شبهت،گذاردن نعمت،حطام دنیا،گماشته ومنسوب،صفیردربار،سفیرگلوله،خداوندقدیر»

5-  کدام گزینه ازگروه کلمات داده شده همگی درست هستند؟

الف: نغز ودلکش،حال وآجل،القاوآموزش،ابطال والغا                      

ب: براعت وبیزاری،تهدیدمرزها،ثمن خانه،گل سمن

پ:اجروثواب،جزرومد،هایل وترسناک،حایل ومانع                        

ت: حوزه ی آبریز،حوضه ی ادب،ذرع وپیمان،حیله وغدر

6-  کدام گزینه ازگروه کلمات داده شده همگی نادرست هستند؟ 

الف:اداره ی متبوع،اوامرونواحی،سمین وگران بها،وجه شبح                     ب:شبه درخت،عزل ونسب،انقباظ وانبساط،وحله ی اول

پ: کلام مزبور،شعرمذکور،اقتضای حال،لعامت وپستی                      

ت:زمین وضیعت،صنایع مستضرفه،کشورپرتقال،گل سمن

7- شکل درست همزه رادرکلمات زیربه کارببرید.

الف:نش/ء/ت         ب: م/ء/اخذ         پ: ء/ء/تلاف       ت: مُ /ء/انست     

ث:مر/ء/وس           ج:اشم/ء/زاز        چ:ملج/ء/              ح:س/ء/ال

[ ۱۳٩۱/٩/۱ ] [ ٦:٠۱ ‎ب.ظ ] [ اسماعیل حکمتی منامن ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

About

اسماعیل حکمتی منامن هستم ازدبیران دبیرستان ناحیه ی یک اردبیل درخدمت دوستان همکارودانش آموزان عزیز.
Blog Categories
 
صفحات اختصاصی
Blog Custom

كد موسيقي براي وبلاگ