بربساطی که بساطی نیست...
 
  • ·         نمونه سوالات مربوط به درس هفدهم«ساده نویسی»:

1- چهارموردازویژگی های یک نوشته ی ساده رابنویسید.

2- کدام گزینه ازویژگی های یک نوشته ی ساده نیست؟

الف:‌صمیمی ونزدیک به زبان گفتاراست.                   

ب:‌جملات بلند ودشوارمی باشد.

پ:‌مقصودنویسنده به خوبی فهمیده می شود.             

ت: کلمات وعبارت های دشواروپرتکلف درآن دیده می شود.

3- تمرین تبدیل گفتاربه نوشتارچه کمکی به مامی کند؟

4- چه زمانی درسخن ماصداقت وصمیمیت احساس می شود؟

5- هرگاه مقاصدخودرابه زبان خودمانی بیان کنیم درسخن ما ......................و ...........................احساس می شود.

6- زبان هرچه .......................... و .................................باشد صمیمی تر جلوه می کند.

7- زبان هرچه ساده تروبی تکلف ترباشد ..............................جلوه می کند.

8- جملات چه زمانی مفهوم رازودتروبهترمی رسانند.

9- هرچه جملات ......................باشد مفهوم رازودتروبهترمی رسانند.

10- درنوشته های علمی بهتر است از ............................ استفاده نکنیم.

11- معادل امروزی عبارات وواژه های داده شده رابنویسید.

الف: اداتواندکرد.   ب: نگبان دین تواند بود.       

پ:‌ازجای بشد.      ت: گفته آمد.       

ث:‌سوبسید         ج:‌کاندیدا                          

چ:‌کوپن                ح:‌مستعمل

12- جمله ی بلندداده شده رابه دویا چند جمله تبدیل کنید.

«یکی ازبهترین وموثرترین وسایل کسب مهارت درانواع نوشتن،خواندن مطالب گوناگون علمی ،ادبی ،هنری ،فلسفی ودینی آموزنده وآگاهی دهنده برای استفاده درمواقع گوناگون است.»

13- درستی ونادرستی عبارات داده شده رابنویسید.

الف: صفت های تفضیلی بروزن افعل نمی توانند «تروترین»بگیرند.

ب: درزبان فارسی دومصوت می توانند درکنارهم وپشت سرهم بیایند.

ب:‌اگرکلمه ای به صامت ختم شود درحالت اضافه فقط نقش نمای اضافه می گیرد.

پ: اگرکلمه ای به مصوت ختم شود درصورت اضافه شدن به کلمه ی دیگرصامت میانجی می گیرد.

14- کلمه ی «چند»درکدام جمله صفت پرسشی ودرکدام جمله صفت مبهم می باشد؟

الف: چندمدادخریدی؟                        ب: چندنفردانش آموزآمدند.                  

پ: چندصفحه تکلیف نوشته ای ؟         ت:‌چندروزمنتظرشماخواهم بود.

15- کلمات «فلان،همه، هیچ وهر»رادرجمله هایی جداگانه به عنوان صفت پیشین به کارببرید.

[ ۱۳٩۱/٢/۱٠ ] [ ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ ] [ اسماعیل حکمتی منامن ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

About

اسماعیل حکمتی منامن هستم ازدبیران دبیرستان ناحیه ی یک اردبیل درخدمت دوستان همکارودانش آموزان عزیز.
Blog Categories
 
صفحات اختصاصی
Blog Custom

كد موسيقي براي وبلاگ