بربساطی که بساطی نیست...
 
  • ·         نمونه سوالات مربوط به درس پانزدهم:

1- زبان شناسی چیست؟

2- علمی که به شناخت زبان می پردازد ...................نام دارد.

3- زبان شناسی رامطالعه ی .................زبان نیز تعریف کرده اند.

4- منظورازکلمه ی علمی درتعریف زبان شناسی چیست؟

5- کدام جمله درست وکدام جمله نادرست آست؟

الف: درگذشته زبان رابه قصد شناختن خودآن مطالعه نمی کردند.              

ب:‌درزبان شناسی سنتی هدف ازمطالعه ی زبان حفظ کتب اسمانی وآثارادبی ازدگرگونی های ناشی ازگذشت زمان بود.

پ: ایجادارتباط میان اقوام وملل که به زبان های مختلف سخن می گفتنددرحوزه ی زبان شناسی جدید می باشد.

ت: زبان شناسی جدید زبان رادردرجه ی اول به قصد شناختن خود آن مطالعه می کند.

6- هدف ازمطالعه ی زبان در زبانشناسی سنتی چیست؟

7- عبارت «فقط به کشف واقعیات زبان می پردازد»مربوط به زبان شناسی .......................می باشد.

8- زبان شناسی جدیدعلمی است که ارآغاز قرن ........................شروع شده است.

9- نام های دیگرزبان شناسی جدیدرابنویسید.

10- یکی ازمشکلات مطالعه ی زبان ...................................آن است.

11- زبان شناسان برای رفع مشکل تغییروتحول دائمی زبان ...............................کنارمی گذارند.

12- عبارات«همی رفتم ، به باغ اندرون، شنیدستم ومراوراحسن گفتندی »مربوط به کدام زبان شناسی است؟

13- عبارت زیرراکه از حوزه ی زبان شناسی تاریخی است به زبان امروزی بازنویسی کنید.

الف:‌بارانکی خردخردمی بارید،چنان که زمین راترگونه می کرد.

ب: ازاین ناحیت خرماخیزدازهرگونه واندروی حیوانات اند عجب گوناگون.

پ:‌پس یوسف رابدان سرچاه بردند وجامه ازاوبیرون کردند ورَسَن به میان اوبستند.

ت:‌چون به بصره رسیدیم ،ازبرهنگی وعاجزی به دیوانگان ماننده بودیم وسه ماه بودکه موی سربازنکرده بودیم.   

14- مشخصات چهارگانه ی اسم های مشخص شده درجملات زیررابنویسید.«ازنظرشناس،عام وخاص، ساختمان وشمار»

الف: چنان که زمین راترگونه می کرد.     ب: ازبرهنگی وعاجزی به دیوانگان ماننده بودیم.     پ:‌پس یوسف رابدان سرچاه بردند.

15- دلیل نادرستی جمله ی داده شده رابنویسید.        

      «این گیاه دارویی خواص های زیادی دارد.»

16- چرا کلمات «اخلاق ها وحواس ها»ازنظر نگارشی درزبان فارسی نادرست هستند؟

17- کدام یک ازکلمات داده شده درفارسی به شکل مفرد به کارمی روند؟

الف: طلبه               ب:‌عمله                     پ: اسلحه              ت: هرسه مورد

18- کدام گزینه درزبان فارسی به شکل مفرد به کارمی رود؟

الف: اخبار                    ب: اخلاق           پ: حقوق                          ت:کتب

19- جمله ی «تمامی اخبارهاراازرادیوگوش می کنم .»درست است یانادرست؟چرا؟

[ ۱۳٩٠/۱٢/٢٠ ] [ ٩:٢۸ ‎ب.ظ ] [ اسماعیل حکمتی منامن ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

About

اسماعیل حکمتی منامن هستم ازدبیران دبیرستان ناحیه ی یک اردبیل درخدمت دوستان همکارودانش آموزان عزیز.
Blog Categories
 
صفحات اختصاصی
Blog Custom

كد موسيقي براي وبلاگ