بربساطی که بساطی نیست...
 

  

الف:‌بخش زبان شناسی «دروس 1و6»

1-      زبان چیست؟

2-      گفتار نمود.....................زبان است.

3-      اشتباه وخطا در.........................رخ می دهدورفع واصلاح آن به وسیله ی ................................ صورت می گیرد. 

4-      خطاواشتباهات گفتار ناشی ازچه عواملی است؟

5-      کرولال هابه جای نمود آوایی از نمود.........................استفاده می کنند.

6-      چراگوناگونی سبکی ولهجه ای به یگانگی زبان آسیبی نمی رساند؟

7-      زبان وگفتار ریشه در.................. و...................... وخط ونوشتار ریشه در........................و........................... دارد.

8-      دومورد ازتفاوت های خط ونوشتاربازبان وگفتاررابنویسید.

9-      خط ونوشتار خاستگاه ..........................داردوساخته ی ............................. است.

10-   کدام جمله درست وکدام جمله نادرست است؟

الف:‌خط ونوشتار هیچ بخشی از بخش های اصلی زبان وگفتارراتشکیل نمی دهد.

ب:‌خط ونوشتاربه طور مستقیم وبه واسطه ی گفتار بازبان پیوند می خورد.

11- انسان خط ونوشتاررا برای ...............زبان وگفتار به کارگرفته است.

ب:بخش دستور «دروس2- 4- 8-10-12 »

1-      نهاد جداوپیوسته رادرجمله ی «رازموجودات جهان راازکه بپرسیم؟» مشخص کنید.

2-      آیا نهاد جداونهاد پیوسته درجمله ی «روزی رسول اکرم «ص»‌به خانه ی مادرم آمدند.» باهم مطابقت دارند؟‌چرا؟

3-      فعل واژه های «گَلّه ، رمه، کاروان وقافله» به صورت ....................................می آید.

4-      برای جمله های زیر فعل هایی باشناسه ی مناسب بیاورید.

الف:‌امیر بادوستش به کوه نوردی «رفتن».          ب:‌کتاب ها ازدستم رها«شدن» وبرزمین«افتادن».

5-      تعداد اجزای جملات داده شده رابنویسید.

الف:‌آن مردداناوفرزانه مطلب مهمی رابه من یادداد.         ب:‌علی دوست خودراقهرمان بزرگی می دانست.      پ:‌مردم روستا به او دکترمی گفتند.

6- متمم های قابل حذف ازجمله را...............گویند اما متممی که فعل به آن نیاز دارد............................می باشد.

7- متمم کدام جمله فعلی وکدام جمله قیدی است؟چرا؟   الف:‌علی به دسته ی گل می ماند.      ب: علی بادسته ی گل می آید.

8- نمودار جمله ی «سهراب خودرابه او می شناساند.» رارسم کنید.

9- ازمصدر «شناختن»بن مضارع، صفت مفعولی ،مضارع مستمر دردوم شخص جمع وماضی نقلی درسوم شخص مفردبسازید.

10 وجه جملات داده شده رابنویسید.  الف: شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد.  ب:‌خدایا چنان کن سرانجام کار  پ:‌دل می رودزدستم صاحبدلان خدارا.

11- گذریاناگذربودن فعل جملات دادشده رانوشته ودرصورت گذرابودن نوع آن رانیز بنویسید.

الف:‌شاخه های عظیم به وضعی موحش ،سیخ ایستاده بودند.         ب:‌علی کتاب راازکتابخانه گرفت.      پ:‌هوای امروز بسیارسردوطوفانی است.

12- زمان فعل های جملات داده شده رابنویسید.    الف:‌تابستان آینده به مسافرت می رویم.    ب:‌دربرابر طوفان حوادث قدبرمی افراشتیم.

13- جمله ی«خیاط همه ی لباس هارادوخته بود .»‌رامجهول کنید.

14- معلوم فعل های مجهول داده شده رابنویسید.  الف:‌دیده شده است.      ب:‌بریده می شود          پ:‌خورده شده بود.         ت:‌نوشته بشود.

15- فعل های داده شده رامنفی کنید.  الف:‌داردمی نویسد.     ب:‌در آورد.     پ:‌دوست داشت.      ت:‌خواهم گفت

16- آهنگ جمله ی «چرابه مدرسه می روید؟» افتان است یاخیزان ؟چرا؟

17- جمله ی مجهول «بسیاری از استعدادهاکشته شده است.» راباآوردن نهاد مناسب به جمله ی معلوم تبدیل کنید.

18- ساختمان فعل رادرجملات داده شده بررسی کنید.  الف:علی کتاب راازقفسه برمی دارد.   ب:‌علی هرروز میزان پیشرفتش را به خانواده اطلاع می دهد.

19- نوع تکواژهارادر واژه های «صبحانه» ،آفرینش» ،«آموزشگاه» و «کتاب خانه» مشخص کنید. 

 

  

پ:‌بخش نگارش «دروس 3-5-9-11-14»

1-      اشکال نگارشی  جملات داده شده رابنویسید.

 الف:‌جنگ هرروز ازشدت بیشتری برخوردارمی گشت.    ب:کشور یادشده از سه اقوام صرب،مسلمان وکروات تشکیل شده.

2-      اصلاح شکل کلمات ویکسان کردن رسم الخط درحوزه ی ویرایش ..............................است.

3-      نوشتن، محصول ....................،..........................،.......................،............................،.....................و...............................است.

4-      جملات داده شده راویرایش کنید. الف:‌رستم درشاهنامه پهلوان قوی ای توصیف شده است.  ب:‌دامن زدن به دوئیّت ها موجب شکست می شود.

5-      زبان نامه های اداری ............................و........................است ودر آن از.....................و...........................خاصی استفاده می شود.

6-      زبان رسانه های گروهی همان گونه ی ..............................می باشد.ومخاطب روزنامه ها.......................................هستند.

7-      ویژگی های زبان محاوره ای یاگفتاری رابنویسید.           8- نحوه ی بیان دردرزبان کودکانه چگونه است؟

9-      کدام گزینه از ویژگی های زبان معیار نیست؟

الف:‌زبان درس خواندگان ایرانی است.                       ب:‌زبان تثبیت شده ودارای اصول معینی است.  

پ:‌فقط به فارسی زبان هاآموزش داده می شود .          ت:‌مطابق دستورزبان فارسی معاصر نوشته شده است.

10-   لازمه ی نگارش هرنوشته ..............................می باشد.

11-   طرح درنوشته های بلند ..........................و...................................ولی درنوشته های کوتاه ........................................است.

12-   راه های گردآوری اطلاعات برای نوشتن گزارش رانبنویسید.

13-   نوشتن طرح چه زمانی آسان ترمی شود؟‌وشروع وپایان آن راحت ترمی گردد؟

14-   یکی ازلوازم تهیه ی طرح .................................................................می باشد.

15-   فضاسازی راتعریف کرده ونتایج سودمند فضاسازی رابنویسید.

16-   قدما فضاسازی را.........................نیز می گفتند.

17-   راه های انتخاب عنوان برای یک نوشته رابنویسیدوبرای هرکدام مثالی بیاورید.

18-   چه زمانی یاد وخاطره ی نوشته درذهن خواننده باقی می ماند؟      19- روش های کلی وعمومی تحقیق رابنویسید.

20-   شرایط یک مصاحبه ی خوب بین مصاحبه شونده ومصاحبه کننده رابنویسید.

21-   اگربه مصاحبه شوندگان دسترسی نداشته باشیم از ..................... استفاده می کنیم.

22-   یکی ازابزارهای مهم مرجع شناسی .............است. کتاب های .........................را نمی توان امانت گرفت.

ت:‌املاوبیاموزیم «دروس 7و13وبیاموزیم ها»

1-      چرا جمله ی «کتاب گلستان به وسیله ی سعدی نوشته شده است.» نادرست است؟

2-      املای تشدیدپایانی چه زمانی ضرورت دارد؟

3-      چه زمانی از صامت میانجی استفاده می کنیم؟

4-      کدام جمله درست است؟ ودلیل نادرستی جملات دیگررابنویسید.

  الف:‌سوابق گذشته ی دوستم رابررسی کرد.       ب:‌آخرین مسابقه ی فینال رادیدم. 

 پ:‌مدخل ورودی آرامگاه سعدی کجاست؟        ت: خوبی  توراهرگز فراموش نمی کنم

5-      آیا جمله ی«انبیای الهی دربرابرظالمان قیام وپیام حق رابه گوش آنان رسانیدند.» درست است؟چرا؟

6-      کدام کلمه درزبان فارسی کاربردنادرست دارد؟  «اخلاق ها اشتباهات رهبریت ناچاراً برعلیه املاء گاهی امضا- شاعره»

7-      ازبین گروه کلمات داده شده نادرست هاراپیداکنید ودرست آن هارابنویسید.

«مات ومبحوت مسئول برگذاری نظم وانضباط مذلت وخواری مضق وجویدن- قذقن وممنوع نوروضیاع مرحم دل مجروح قصرعمل معزول وبرکنار- مدح وذم حسن ختام بیت مأمورادب- ضیاع وعقار- رزایل اخلاقی سفاحت ونادانی موهش وهراس انگیز- اشباح وسایه ها- مضیقه وتنگنا»

 

 

 

[ ۱۳۸٩/٩/٢٧ ] [ ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ ] [ اسماعیل حکمتی منامن ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

About

اسماعیل حکمتی منامن هستم ازدبیران دبیرستان ناحیه ی یک اردبیل درخدمت دوستان همکارودانش آموزان عزیز.
Blog Categories
 
صفحات اختصاصی
Blog Custom

كد موسيقي براي وبلاگ