بربساطی که بساطی نیست...
 

الف:بخش زبان شناسی 4نمره

1-  چراگوناگونی سبکی ولهجه ای به یگانگی زبان آسیبی نمی رساند؟           5/

2-  اشتباه وخطا در.......................رخ می دهد ورفع واصلاح آن به وسیله ی ..............صورت می گیرد؟    1

3- خطاواشتباهات گفتارناشی ازچه عواملی است ؟دوموردرابنویسید.          5/

4- انسان همواره ازنعمت  .............................برخورداراست.      5/      الف: زبان وگفتار                     ب:خط ونوشتار

5- کدام جمله درست وکدام جمله نادرست است؟   5/

الف: خط ونوشتارهیچ بخشی ازبخش های اصلی زبان وگفتارراتشکیل نمی دهد.

ب: زبان وگفتارپدیده ی بسیارتازه است ولی خط ونوشتار سابقه ی میلیون سالی دارد.

6-  ...................................ریشه دراجتماع وفرهنگ دارد و.................................ریشه درذات وطبیعت انسان دارد.    1


ب: بخش نگارش 5نمره

1-  درجمله ی «کشوربوسنی ،ازسه اقوام مسلمان،صرب وکروات تشکیل شده است.«چرا عبارت«سه اقوام» نادرست است؟    5/

2-  چرا جمله ی «شماری ازمسلمانان بوسنیایی توسط صرب ها کشته می شدند.»نادرست است؟      5/

3- گونه ی .................همان زبان رسانه های گروهی به ویژه روزنامه هاست .   5/

4- دوموردازویژگی های زبان محاوره ای رابنویسید.     1

5- طرح درنوشته های بلند..............................و................................. ودرنوشته های کوتاه................................است.   75/

6- دومورداز راه های انتخاب عنوان نوشته رابنویسید.  5/

7-  دوموردازنتایج سودمند فضاسازی رابنویسید.    1

8-  کاربرددرست علایم نگارشی واصلاح بندهامربوط به ویرایش ........................می باشد.

پ:بخش دستور 8نمره

1-  آیانهاد جداوپیوسته درجمله ی «هریک ازشاعران نامداردرآسمان ادب فارسی می درخشند.»باهم مطابقت دارند؟چرا؟    75/

2- اگرنهادجمله ای یکی از واژه های کاروان یاقافله باشد فعل آن جمله همیشه ..................خواهدبود.    5/

3- باتوجه به جمله ی »ادبیّات غنایی به بیان احساسات شخصی انسان می پردازد:

الف:  زمان وشخص فعل جمله رابه صورت کامل بنویسید.    5/

ب:فعل جمله گذرااست یاناگذر؟چرا؟        75/

پ:جمله چندجزئی است؟    5/

ت:وجه فعل جمله اخباری است یاالتزامی ؟   25/

ث:ازفعل جمله ،مضارع مستمر درسوم شخص جمع بسازید.                                                                             

- نوع متمّم رادرجملات داده شده مشخص کنید

الف: اوازتاریکی می ترسد.   25/

ب:رضا درموسیقی مهارت دارد.   25/

پ:اودوستانش رادرخیابان دید.    25/

5- ازمصدر«پرداختن»،بن مضارع،صفت مفعولی،ماضی مستمردرسوم شخص مفردومضارع اخباری دراول شخص جمع بسازید.  1

6- جمله ی«علی ازمدرسه آمد.» راگذراکنید سپس جمله ی گذراشده رامجهول نمایید.     1

7- مجهول فعل معلوم ومعلوم فعل مجهول داده شده رابنویسید.    5/

الف: دیده بشود.                                         ب: می سازد.

 8- ساختمان فعل رادرجملات داده شده بنویسید.«ساده،مرکب،پیشوندی»

الف:هنگام مد آب دریابالا می آید.   25/

ب:علی پدرش راخیلی دوست دارد.    25/

پ:او کتاب راازقفسه برمی دارد.25/

9- فعل جمله ی «بهرام داردنامه می نویسد.»رامنفی کنید.     25/

10-  برای بیان کاری که درزمان گذشته به طورکامل انجام گرفته است به کارمی رود.     25/

الف: ماضی ساده              ب:ماضی استمراری             پ: ماضی نقلی                ت: ماضی بعید

ت:املاوبیاموزیم 3نمره

1-  گروه کلمات نادرست راپیداکرده ودرست آن هارابنویسید.    1

«محضوظ وبرخوردار،بحبوحه ی مسابقه،مذلّت وخواری،قدقن وممنوع،مضغ وجویدن،محظورورودربایستی،  خشم وغیض،عفریت واهریمن،سفاحت ونادانی ،جملات تأثیرگذار،مدح وذم،معزول وبرکنار»

2- کدام جمله نادرست است؟چرا؟      75/

الف: آخرین مسابقه ی فوتبال رادیدم.                       ب: مدخل ورودی آرامگاه سعدی کجاست؟

3- دلیل نادرستی جمله ی داده شده رابنویسید.   5/

«انبیای الهی دربرابرظالمان قیام وپیام حق رابه گوش آنان رساندند.»

4- جمله ی «برعلیه دانش آموزان خاطی گزارشاتی به مدیرمدرسه تقدیم شده است.»راویرایش کنید.   5/   

5- خطّ ........................برای املا توصیه نمی شود.      25/   

[ ۱۳٩٠/۱۱/٢۸ ] [ ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ ] [ اسماعیل حکمتی منامن ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

About

اسماعیل حکمتی منامن هستم ازدبیران دبیرستان ناحیه ی یک اردبیل درخدمت دوستان همکارودانش آموزان عزیز.
Blog Categories
 
صفحات اختصاصی
Blog Custom

كد موسيقي براي وبلاگ