بربساطی که بساطی نیست...
 

اگرشاعریانویسنده ای کاردویاچندحس ازحواس پنج گانه راباهم درآمیزدیابه یکدیگر ربط دهد می توان گفت که این عبارت حس آمیزی دارد.مثلادرعبارت :خبرتلخی بود.خبرمربوط به حس شنوایی وتلخ مربوط به حس چشایی است که دراین عبارت کوچک درهم آمیخته اند.اگرمی خواهید درکنکور درمقابل آرایه ی ادبی حس آمیزی کم نیاورید ادامه ی مطلب رابخوانید مثال های بسیارزیبای کنکورهای سراسری رامی بینید...


کدام بیت آرایه ی حس آمیزی ندارد؟

1- بامن به سلام خشک ای دوست زبان ترکن       تاازمژه هرساعت لعل ترت افشانم

2-  ماگرچه مردتلخ شنیدن نه ایم لیک                تلخی که اززبان تو آید شنیدنی است

3-  آن بلبلم که چون کشم ازدل صفیرگرم           بوی محبت ازنفسم می توان شنید

4- ازاین شعرترشیرین زشاهنشه عجب دارم         که سرتاپای حافظ راچرادرزرنمی گیرد

5- به ترانه های شیرین به بهانه های رنگین       بکشیدسوی خانه مَه خوب خوش لقارا

6- بوی دهن توازچمن می شنوم                       رنگ توزلاله وسمن می شنوم

7- صدمیکده خون پیش کشیده است لب من        تاکاربه رنگینی گفتار کشیده ست

8- بی چشمه ی نوشی نشودناله گلوسوز      شیرین سخنی نی زلب یارکشیده ست

9- تشنه ی دیدارساقی رونق مستی شکست  هیچ کس بویی زمی درشیشه وساغرندید

10- هرخسی ازرنگ گفتاری بدین ره کی رسد      دردبایدپرده سوزومردباید گام زن 

11- به من نوبت ندادآن چشم پرحرف                پس ازعمری که راه حرف واشد

12- به زبان چرب ایجان بنوازجان مارا              به سلام خشک خوش کن دل ناتوانم ارا

13- تلخ منشین شراب اگرداری                       شورکم کن کباب اگرداری

14- رخ شاه کاووس پرشرم دید                      سخن گفتنش باپدرنرم دید

15- گرمکررسخن تلخ بگویدنعشوق     عاشق آن نیست که این نکته مسلّم دارد

16- دل درطلب خنده ی شیرین توخون شد       جان درطمع لعل شکرخای توافتاد

17-  شیرین ترازآنی به شکرخنده که گویند        ای خسروخوبان که توشیرین زمانی

18- آسمان فریبی آبی رنگ شد.

19- مصطفی که بادهن باز حرف های مراگوش می داد،پوزخننمکینی زد.

20- انشایی می ساخت وباصدای گرم ورسا،اجرامی کرد.

21- نقش هاورنگ هاگویی بیننده رازیربغل می زنند،احساس سرگیجه ای لطیف است.

 22- بالبی وصدهزاران خند آمد گل به باغ         ازکریمی گوییا درگوشه ای بویی شنید.

23- دلم بجوکه قدت هم چوسرودل جوی است      سخن بگوکه کلامت لطیف وموزون است

24- رنگین سخنان درسخن خویش نهان اند          ازنکهت خودنیست به هرحال جداگل

25- آشناهستم باسرنوشت ترِآب/عادت سبزدرخت

26- خداوندلباس هراس وتشنگی رابه آن هاچشانید.

27- نجوای نمناک علف هارامی شنوم.

28- درجواب هرسوالی حاجت گفتارنیست چشم گویا عذرمی خواهد لب خاموش را

29- صدای شکفت  دل بانسیم محبت،مشام جان رامی نوازد.   

30- مردنقال آن صدایش گرم ونایش گرم.

31- صدای گریه ی زن، سکوت سرخ راجرمی داد.                                   

 32- من نیزاین بوی کفرکه می گفتند از آن شنیدم.

33- رستم بی چشم داشت پاداشی شیرین،انسانیت خودراپاس می دارد.

34-  گربه این گرمی است آه شعله زای عندلیب           شمع روشن می توان کردازصدای عندلیب

35- عشق رابی دستگاه حسن ،شهرت مشکل است اززبان برگ گل،بشنونوای عندلیب

36- آه مشتاقان نسیم نوبهاریاداوست        رنگ هاخفته ست بی دل!درصدای عندلیب

37- ازصدای سخن عشق ندیدم خوشتر                    یادگاری که دراین گنبددواربماند

38- به یک کرامت آبی نگاه دوخته اند.           39- جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخارا

40- ندامتی که نبردم ،ملامتی که ندیدم                

41- برای من قصه های شیرین می گفت که ازمادربزرگش به یادداشت.

42- به عالم افسانه هاکه ان همه پران ونرم است راپیداکردم.         

43- مثل این است که شب نمناک است/دیگران راهم غم هست به دل 

44- بامن بیابه خیابان/تابشنوی بوی زمستانی که درباغ رخنه کرده.  

45- باچشم های عاشق بیاتاجهان راتلاوت کنیم.

46- چون خطاب یارشیرین لذیذ        مست کردآن بانگ آبش چون نبیذ

47- چنین گفت رستم به آوازسخت

48- بوی جان ازلب خندان قدح می شنوم          بشنوایخواجه اگر زان که مشامی داری

49- اگرچه تلخ باشد فرقت یار    دراو شیرین بود امیددیدار

50- خط شکسته رامحک تروبامزه ترازدیگران می نوشت.   

[ ۱۳٩٠/۱۱/۸ ] [ ۱۱:٠٢ ‎ب.ظ ] [ اسماعیل حکمتی منامن ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

About

اسماعیل حکمتی منامن هستم ازدبیران دبیرستان ناحیه ی یک اردبیل درخدمت دوستان همکارودانش آموزان عزیز.
Blog Categories
 
صفحات اختصاصی
Blog Custom

كد موسيقي براي وبلاگ