بربساطی که بساطی نیست...
 

سوالات مربوط به درس اول «زبان وگفتار»

1-     .................. یک ازتوانایی های ذهنی انسان است.ماحتی زمانی که سخن نمی گوئیم از .............برخورداریم.

2-     زبان مثل .............. ضرب است که خطاوواشتباه نداردوگفتار مثل ........ضرب ایت که امکان بروزخطاواشتباه در آن است.

3-     فواید تمایز میان زبان وگفتاررابنویسید.

4-     توانایی ذهنی زبان ِکرولال ها.......

  الف:‌به اندازه ی دیگران است.   ب:‌کمترازدیگران است  

پ:‌بیشترازدیگران است.              ت:‌هرسه مورد

5-     نمود آوایی گفتار درکرولال ها به شکل نمود ....................  دیده می شود.

6-     چرا گوناگونی سبکی ولهجه ای به یگانگی زبان آسیبی نمی رساند؟

7-     خطاواشتباهات گفتارناشی ازچه عواملی است؟

8-     اشتباه وخطا در....................رخ می دهدورفع واصلاح آن به                            وسیله ی ...................صورت می گیرد.

9-     آیا کسانی که به طورمادرزاد یا به سبب تصادف از قدرت گفتاربی بهره اند ،ازنعمت زبان محروم هستند؟چرا؟

10-  کدام جمله نادرست است؟چرا؟

الف: دامن زدن به دوییّت هاموجب شکست می شود.     

ب: دامن زدن به دوگانگی ها موجب شکست می شود.

11-  دلیل نادرستی واژه ی «رهبریّت» درنگارش امروز چیست؟

12-  چگونه می توانیم ثابت کنیم که کرولال هاازتوانش زبانی برخوردارهستند؟

***************************

سوالات مربوط به درس دوم «جمله»

  • نهاد جداهمان کننده ی کاریاصاحب خبردرجمله است که معمولادراول جمله می آید.
  • نهادپیوسته یااجباری همان شناسه هایی هستند که به آخرجزءصرفی فعل هااضافه می شوند.«/-َ م/ی/-َ د/یم/ید/-َ ند»شناسه های موجوددر فعل های مضارع می باشند.شناسه ی فعل های ماضی نیز عین مضارع می باشد بااین تفاوت که سوم شخص مفردفعل ماضی به استثنای ماضی التزامی شناسه ندارد.
  • نهاد جدادرسه حالت می تواند مطابق بانهادپیوسته نباشد.

الف: هرگاه نهاد مورداحترام قراربگیرد.

ب:‌هرگاه نهاد غیرجاندارباشد.

پ:‌هرگاه نهادیکی ازاسم های مبهم هریک،هیچ یک و...باشد.

 1-     نهاد جداوپیوسته رادرجمله ی «تهمینه نام پسرش راسهراب گذاشت.» مشخص کنید.

2-     آیا نهاد جداونهاد پیوسته درجمله ی «هریک ازشاعران نامدار درآسمان ادب فارسی می درخشند .» باهم مطابقت دارند؟‌چرا؟

3-     نهاد جدابانهاد پیوسته درچه مواردی می تواند مطابق نباشد. بنویسید.

4-     برای جمله های مقابل فعل هایی باشناسه ی مناسب بیاورید. 

   بادیگران چنان رفتار«کردن»که دوست داری باتورفتار«کردن»

5-     نهاد پیوسته  همان ..............است که ...................و....................فعل راتعیین می کند وقابل حذف نیست.

6-      اگر «من»یا«ما»همراه شخص دیگری ،نهاد قرارگیرد،فعل به صورت ........................می آید.

7-     اگرتویاشما یه همراه شخص دیگری-  جز من وما- نهاد قرارگیرد،فعل به صورت.....................می آید. 

8-     اگربه جای «و»،«با» بیاید ،فعل جمله باکلمه ی پیش از ...............مطابقت می کند؛زیراآن چه پس از..............می آیدجرء .................نیست.

9-     اگرنهاد جمله ای یکی ازواژه های گله، رمه، کاروان وقافله قراربگیرد فعل آن همیشه ...................خواهدبود.

10-  فعل کدام گزینه به صورت مفرد به کارنمی رود؟    

 الف: مجلس     ب: کاروان         پ:قافله          ت: مردم

11-   باتوجه به جمله ی «روزی رسول اکرم «ص»به خانه ی مادرم آمدند.»:

الف:نهاد جداونهادپیوسته رامشخص کنید.

ب: آیا نهادجدابانهاد پیوسته مطابقت دارد؟ چرا؟

پ: نمودارساده ی جمله رانیزرسم کنید.

[ ۱۳٩٠/۸/٢٥ ] [ ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ ] [ اسماعیل حکمتی منامن ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

About

اسماعیل حکمتی منامن هستم ازدبیران دبیرستان ناحیه ی یک اردبیل درخدمت دوستان همکارودانش آموزان عزیز.
Blog Categories
 
صفحات اختصاصی
Blog Custom

كد موسيقي براي وبلاگ