بربساطی که بساطی نیست...
 

 

1- دلت راخانه ی ماکن مصفاکردنش بامن

به مادرددل افشا کن مداوا کردنش بامن

1- دلم راباتو کردم من خدایاکن مصفایش

دل پردردم افشا شد خدایاکن مداوایش

2- اگرگم کرده ای ای دل کلیداستجابت را

بیایک لحظه باماباش پیداکردنش بامن

2- کلیداستجابت رازدرگاه تومی جویم

اگریک لحظه گم کردم خدایاکن توپیدایش

3- بیفشان قطره ی اشکی که من هستم خریدارش

بیاورقطره ی اخلاص دریاکردنش بامن

3- زلطفت قطره می خواهم نه دریاای حق یکتا

برایم قطره لطفت راخدایاکن تو دریایش

 

4- اگردرهابه رویت بسته شد دل برمکن باز ا

دراین خانه دق الباب کن واکردنش بامن

4- اگرشدبسته بررویم همه درهاخداوندا

               درت راتشنه می کوبم کنی برروی من وایش

5-  به من گو حاجت خودرااجابت می کنم آنی

طلب کن ان چه می خواهی مهیاکردنش بامن

   5- تمام حاجت دل رازتومی جویم ای قادر

طلب ازمن کرم ازتو دلم گشته مهیایش

6-  بیا قبل ازوقوع مرگ روشن کن حسابت را

بیاورنیک وبدراجمع ومنهاکردنش بامن

6- حساب قبل مرگم راخداونداتوکن روشن

همه نیکی پذیرازمن بدیهاکن تومنهایش

7- چوخوردی روزی امروز ماراشکرنعمت کن

غم فردانخور تأمین فرداکردنش بامن

7- اگرروزی خورم یانه همیشه شکرمی گویم

دلی پردرددارم من عنایت کن به فردایش

8-  به قرآن آیه ی رحمت فراوان است ای انسان

بخوان این آیه راتفسیرومعناکردنش بامن   

8- اگراعمال من بنده به جزقرآن وحق باشد

بدی رادرگذرازمن به نیکی کن تو معنایش

9- اگرعمری گنه کردی مشونومیدازرحمت

تونام توبه رابنویس امضاکردنش بامن

9- امیدرحمتت دردل گنه آسان کند برمن

اگرازمن گنه دیدی ببخشاوکن امضایش

[ ۱۳٩٠/٧/۱٤ ] [ ۱:٢۱ ‎ق.ظ ] [ اسماعیل حکمتی منامن ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

About

اسماعیل حکمتی منامن هستم ازدبیران دبیرستان ناحیه ی یک اردبیل درخدمت دوستان همکارودانش آموزان عزیز.
Blog Categories
 
صفحات اختصاصی
Blog Custom

كد موسيقي براي وبلاگ